Rijswijks lokale coryfee Dick Jense

Aan de leden van de gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Rijswijk, 3 maart 2021

Edelachtbare dames en heren,

Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel.

U wordt als gemeenteraad gevraagd uw goedkeuring te geven over het afsluiten van een contract om het afval uit uw gemeente, via AVALEX, te laten verwerken bij het bedrijf HVC uit Alkmaar. Dit op basis van een niet gebruikelijke procedure. Inbesteding in plaats van aanbesteding. Een inbesteding is niet de meest voor de hand liggende procedure om een goede, scherpe prijs en voorwaarden te krijgen voor de verwerkingskosten van uw afval. En al helemaal niet als u zich realiseert dat door uw gemeente daarvoor risicodragende aandelen moeten worden gekocht. Voor de gezamenlijke ‘AVALEX gemeenten’ een bedrag van 83 miljoen Euro.

Opmerkelijk is de gevolgde procedure. Mij staat helder voor de geest dat tijdens eerdere bijeenkomsten met raadsleden uit de diverse AVALEX-gemeenten de afspraak werd gemaakt dat er een marktverkenning zou plaatsvinden. Daarbij zou worden gekeken naar alle voor- en nadelen. Ook werd afgesproken dat de uitkomsten van deze marktverkenning eerst zouden worden gedeeld met de gemeenteraad, alvorens over te gaan tot het voorleggen van een keus. Niets van dit alles dus.

Uit reacties van de diverse afvalverwerkers in ons land blijkt dat er helemaal geen sprake is van een serieuze marktverkenning. In elk geval niet op een wijze die de naam ‘marktverkenning’ verdient. Wat wel blijkt is dat er door K+V ondubbelzinnig is aangestuurd op de nu voorliggende inbestedings-variant met HVC. Van de eerder toegezegde tijdige terugkoppeling is geen enkele sprake in de huidige gang van zaken. Voor u ligt een “slikken- of stikkenscenario.” Krachtig onderbouwd door het rapport van K+V. Dat hierbij door K+V niet de juiste informatie werd en wordt gebruikt is, tot op dag van vandaag, inmiddels duidelijk genoeg gebleken. Daar wijzen de schriftelijke reacties van marktpartijen ook op.

Ik zou u willen aanraden het Rapport van de Rekenkamer van Krimpen aan den IJssel te lezen. Dit rapport (zie bijlage), “Een dure Scheiding”, werd gemaakt naar aanleiding van de inbesteding van inzamelactiviteiten door NV Cyclus. Een transactie die uiteindelijk vele miljoenen te duur is uitgevallen. De adviserende rol werd hier uitgevoerd door K+V.

Helaas had een meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad geen boodschap aan de omschreven zorg die ik hier nu uit. Mijn oproep aan u:“Behoed de inwoners van onze regio voor onnodig hoge lasten voor het verwijderen en verwerken van ons afval. Doe niet mee aan de onzin om onnodig bedrijfsrisico op uw schouders te nemen. Een onnodig risico van 83 miljoen Euro! Laat de markt haar werk doen en draag zorg voor een goede gemeenschappelijke aanbesteding, waarbij HVC gewoon kan meedoen.”

Hoogachtend, Dick Jense

Oud wethouder Rijswijk; oud DB lid Avalex; oud lid Provinciale Staten van Zuid-Holland; oud lid Tweede-Kamer

Emailadres: jensedick@gmail.com