Gegevens bewoonster bekend bij onze fractie. Wij hebben deze info wel in de  brief aan het college vermeld, maar uit privacy overwegingen niet in   onderstaande  berichtgeving.   

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, maart 2008   
Betreft : in rekening brengen grafrechten inzake mevrouw   

Geacht college,   

Recentelijk werd onze fractie geconfronteerd met een naar onze mening  een vreemde en onwenselijke situatie. Genoemde inwoonsters kreeg op  8 mei 2007, kenmerk, een bericht van de gemeente met een aankondiging dat de grafrechtentermijn zal verlopen op 18-11-2009. Haar werd verzocht  aan te geven of zij de termijn wilde verlengen dan wel daar afstand van wilde doen.   

Zij vulde keurig het haar toegestuurde formulier in en gaf aan de termijn te willen verlengen. Vervolgens kreeg zij kort daarna een aanslag. Zij  ging in  bezwaar tegen deze aanslag, omdat zij het vreemd vond in 2007 al te  moeten betalen voor een periode die pas op 18-11-2009 ingaat. Het bezwaar  werd op
31-07-2007, aanslagnummer, klantnr., ongegrond verklaard, omdat  de gemeente meent dat, nu zij op 16 mei 2007 aangaf tot verlenging te willen overgaan, dat als datum gezien moet worden waarop de verlenging  is aangevraagd.   

Onze fractie vindt dit een vreemde gang van zaken en het lijkt ons logisch dat u het bedrag, dat u inmiddels heeft geïnd, inclusief rente terug  betaalt aan bedoelde inwoonster. Het ligt toch voor de hand dat u de aanslag pas oplegt in 2009? (kort voor het verlopen van genoemde grafrechtentermijn?)   

Vraag:    1. Bent u bereid het geïnde bedrag ad € 473,00 inclusief rente aan  bedoelde bewoonster terug te betalen? Zo nee, waarom niet?  2. Bent u bereid het beleid inzake het opleggen van aanslagen naar aanleiding van bovengenoemde kwestie te herzien? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman