Sinds kort zijn ook aan het begin van de Oude Langendijk pollers geplaatst.  Hoewel Stadsbelangen het niet eens was met het besluit de pollers nu al op deze plek te plaatsen, afspraak was dat hiermee pas begonnen zou worden als de Koepoortgarage klaar zou zijn, doet zich toch een vreemde situatie voor.   

Een klein stukje verder bij de markt is een aantal jaren geleden pollers geplaatst. Deze pollers, nog lang niet afgeschreven, doen nu geen dienst  meer sinds de komst van de pollers op de Oude Langendijk. Vreemd dat deze pollers niet zijn hergebruikt. Kennelijk heeft het college  geld voldoende om deze onnodige uitgaven te doen. Stadsbelangen vindt  het onverantwoord dat zo met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Het had voor de hand gelegen dat de pollers bij de markt verplaatst zouden worden  naar het begin van de Oude Langendijk.   

Het blijft opvallend dat de logica van de burger een andere is dan die van  dit college.    Fractie Stadsbelangen-Delft