Voorzitter, leden van de raad en aanwezigen op de publieke tribune, Voor u staat een fractievoorzitter die trots is op Delft. Niet omdat één van de wethouders recentelijk een oproep deed om toch vooral trots  op Delft te zijn, maar ik ben dat al m’n hele leven. Trots op onze mooie  stad en gelukkig vele inwoners met mij.   

De fractie van Stadsbelangen-Delft is minder trots op dit college. Wij adviseren dan ook het college te overwegen op te stappen, zodat er ruimte kan worden gemaakt voor een nieuwe collegeploeg. Dat ligt  volgens ons helemaal in de lijn van de titel van het collegeprogramma  “ruimte zien en ruimte maken”. Stadbelangen ziet die ruimte en wij vragen het college te overwegen die ruimte nu te maken. Het is voor iedereen zichtbaar, dat dit college geen hechte ploeg is, er  is geen verbindend vermogen aanwezig binnen deze ploeg en het ontbreekt  dit college vooral aan daadkracht. De echte onderlinge klik is er gewoonweg niet. Als de één de koffie niet lekker vindt, vindt de ander  de koffie wel lekker. Als de één de hele avond zit te wachten om een vraag van de commissie te kunnen beantwoorden, doet de ander dat  ineens ongevraagd. Het zijn simpele, maar veelzeggende voorbeelden.   

Voorzitter, een ploeg die niet hecht kan samenwerken, is slecht voor de toekomst van onze stad, vandaar onze oproep. Stadsbelangen heeft ook sterk de indruk, dat de huidige collegeleden op een aantal terreinen  grote moeite hebben met het uitvoering geven aan het beleid dat door hun voorgangers in gang werd gezet. Maar ook met zaken zoals het  realiseren van een boekenmarkt heeft dit college grote moeite. Wij noemen verder de problematiek rond de Koepoortgarage. Bewoners die nog steeds in onzekerheid verkeren over de vraag in hoeverre de  schade nu wel of niet volledig wordt vergoed. We noemen de gang van zaken rond het Koepoorthotel. Datzelfde geldt voor de problematiek rond  de bewoners en ondernemers aan de Nieuwe Langendijk en het Noordelijk  winkelgebied. We noemen de knullige amateuristisch bedachte oplossing  inzake verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Maria Duijslaan. Inmiddels  weer verwijderd, dus onnodig geld uitgegeven.  Wij noemen de soap rond de architectenkeuze. Het college zal ongetwijfeld  gaan roepen dat dit probleem nu naar tevredenheid is opgelost, maar dat  doet ons meer denken aan de directeur die zijn manager een groot compliment gaf, omdat hij het probleem zo goed had opgelost. De directeur voegde er wel aan toe, dat hij moest vaststellen dat diezelfde manager het probleem ook had veroorzaakt.   

Het afgelopen jaar hebben wij ook gezien, dat het college steeds vaker onder de noemer “collegebevoegdheid” politiekgevoelige kwesties doordrukt en  deze  achteraf met de raad bespreekt. Wij noemen de gang van zaken rond de  architectenkeuze van het stadskantoor, Hooikade 13, het toekennen op eigen houtje van € 112.000,– voor kinderopvang en nu weer het Vermeercentrum. Dat mag dan allemaal wel het gevolg zijn van het dualisme, maar wij kunnen het onze inwoners niet meer uitleggen. Stadsbelangen vindt dat een zorgelijke ontwikkeling en vindt dat er alle aanleiding is om de bevoegdheden van het college nog eens zorgvuldig onder de loupe  te nemen. Daar waar het kan, moet de raad nog strakkere kaders aan de  bevoegdheden van het college meegeven.    De hele gang van zaken rond de regiotaxi ligt ons nog vers in het geheugen en geeft ons nog steeds een zeer bittere smaak in de mond. Nog steeds  ontvangen wij negatieve signalen en nog steeds moeten wij dat als raad  maar accepteren omwille van…..,ja omwille van wat eigenlijk?  Over het onderwerp Vermeercentrum komen we later nog te spreken, maar het moet ons van het hart dat wij gisteren in de Delftse Post in een  advertentie de naam van wethouder Vuijk zagen staan met in feite een  oproep aan de raad om een doorstart mogelijk te maken oftewel geld  beschikbaar te stellen. Wij vinden dat zeer ongepast. De raad heeft met  het college over dit onderwerp nog niet gesproken. Wethouder Vuijk roept  hierdoor het beeld op lak te hebben aan de gemeenteraad. Het heeft er  alle schijn van dat ook dit college de raad niet serieus wenst te nemen. De vraag is hoe serieus de raad dit college nog moet nemen. Vandaar onze  oproep aan het begin van dit betoog.  U schrijft in de programmabegroting dat de financiële positie van de gemeente  gezond is. Stadsbelangen stelt: voor de korte termijn nog wel. Aan de  enorme financiële risico’s die Delft in de komende jaren zal lopen, gaat  het  college, zo lijkt het, voorbij. Regelmatig worden wij geconfronteerd met  projecten die weer duurder uitvallen dan eerst waren begroot of qua kosten niet volledig aan de raad waren gepresenteerd bij de besluitvorming. Natuurlijk  horen risico’s bij het leven, ook financiële risico’s, maar als we niet  oppassen,  kan Delft binnen 10 jaar haar faillissement aanvragen.   

Voorzitter, wij missen in deze programmabegroting een serieuze poging om te  werken aan afslanking van de ambtelijke organisatie. Delft zit zeer ruim  in het jasje.  Een kleinere organisatie betekent minder overhead, minder werkplekkosten  en  voor onze inwoners vooral lagere leges. De landelijke norm geeft aan  gemiddeld  7 ambtenaren op 1.000 inwoners. Afgaande op de informatie uit het  statistisch  jaarboek 2006 had Delft in juni 2006 1.307 FTE. (13,6 FTE per 1.000  inwoners)  Zelfs steden met meer inwoners als Delft halen het Delftse gemiddelde nog  niet eens.  Het college stelt onze inwoners nadrukkelijker te willen betrekken bij zaken die spelen in onze stad. Daar zijn wij het mee eens en wij denken dat dit  oor de  bewoners van het Bastiaanplein en de Korvezeestraat als muziek in de  oren klinkt. Voorwaarde is wel dat we dan af moeten van oubollige methoden die nog steeds worden gehanteerd. Te vaak lezen we nog in stukken  (bijvoorbeeld bij betaald zondagparkeren in de binnenstad): “we hebben overleg  ehad met de klankbordgroep” om er dan vervolgens achter te komen dat  belangrijke spelers uit de binnenstad (bewonersverenigingen) simpel zijn overgeslagen. De heer de Bie van de PvdA schreef laatst met dank aan  Loesje: “Het klimaat verandert snel, nu de politici nog”. Wij bevelen deze  kreet standaard aan boven uitnodigingen voor elke college- en  gemeenteraadsvergadering.  In de programmabegroting streeft het college naar een kindvriendelijke  stad. Daar zijn wij niet op tegen, maar met dit thema vergeet het college dat  ook  Delft in de toekomst met de vergrijzing te maken krijgt. Of denkt het  college  dat Delft wordt overgeslagen? Stadsbelangen kiest voor een  mensvriendelijke  stad, waarin iedereen zich thuis kan voelen en respectvol met elkaar  omgaat.  In het kader van de sport zien wij, dat een aantal voetbalverenigingen aan de  Brasserskade volgend jaar in aanmerking komen voor kunstgrasvelden,  terwijl  deze verengingen in het verleden al waren bediend met wetravelden. Graag  willen wij ons sterk maken voor voetbalverengingen aan de andere kant van onze stad (Full Speed en Delfia). Deze clubs willen ook een kunstgrasveld. Graag horen wij van het college wanneer deze verenigingen kunnen  beschikken over een kunstgrasveld.    Voorzitter, dat brengt ons bij het buurt- en wijkwerk en de rol van de  dure BWD.  Een geldverslindend apparaat. Er gaat enorm veel geld naar het buurt- en  wijkwerk. Wij vragen ons af of dit nog wel in relatie staat tot het  resultaat.  Enkele jaren geleden werd een splinter nieuw jeugdhonk in de Wippolder  geopend.  Binnen enkele jaren is dit honk een krot geworden dat grote delen van de  week  niet wordt gebruikt. Wij lezen in de programmabegroting dat wij jongeren  toch vooral moeten prikkelen om mee te doen aan buurtactiviteiten. Dat geeft  te denken. Wij zien liever een college dat zich actief inzet om onze inwoners, oud  en jong,  aansluiting te laten zoeken bij verenigingen. Dat kan op allerlei gebied zijn. Wij zien veel meer in een bloeiend verenigingsleven in onze stad, dan de  organisatie van  buurtactiviteiten waar, afgezet tegen het aantal bewoners per wijk, maar een  beperkt aantal mensen aan meedoet en wat Delft ontzettend veel geld kost. Dat brengt ons bij een grote ergernis van onze inwoners, namelijk de  illegale graffiti  door de hele stad heen. Aan deze ergernis doet u te weinig. Groningen voert een adequaat beleid op de aanpak van illegale graffiti door middel van een  antigraffitisysteem. Degene die gepakt wordt, krijgt direct de rekening  gepresenteerd van alle schade die hij of zij in “zijn of haar carrière” in de stad  heeft veroorzaakt. Wij willen dat u in overleg gaat met de gemeente Groningen om een dergelijk  beleid ook voor onze stad te realiseren.    Voorzitter, verschillende gemeenten zijn bezig om het starters gemakkelijker te maken  om een woning te kunnen kopen. Daarmee wordt een poging gedaan om te voorkomen  dat starters uit de stad wegtrekken. Een mooi voorbeeld is de gemeente  Breda die  dat in samenwerking met de woningcorporaties doet. Via de stichting  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) worden  startersleningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen. Wij vragen u in een  motie  te onderzoeken of een dergelijk beleid ook voor Delft kan worden ingezet.  Tenslotte voorzitter. Wij beseffen dat wij forse kritiek hebben geuit  richting uw college. U verdient dat ook. Wij vragen u zich de komende periode als een hechte  ploeg te gaan  gedragen en als u dat niet kunt gehoor te geven aan onze oproep te  overwegen op te  stappen. Dit in het belang van onze stad. In beide gevallen zal Delft dan  trots zijn op u.  Fractie Stadsbelangen-Delft