Vragen over verantwoording subsidie

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 26 oktober 2007   
Betreft : verantwoording subsidie project Talent for Sale   

Geacht college,   

In september 2003 heeft de gemeente in samenwerking met studio 52 het  startsein gegeven voor het project Talent for Sale. Het betrof hier een project  voor vier jaar, waarin o.a. bands/zangers/zangeressen de mogelijkheid werd  geboden hun talenten verder te ontwikkelen.Voor de jaren 2005 en 2006 werd een subsidie verstrekt van totaal € 15.000,–. (€ 7.500,– per jaar) Voor zover wij hebben begrepen werd dit project in een later stadium ondergebracht in de Stichting Delft Music Projects. In verband hiermee heeft onze fractie de volgende vragen.   

1. Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met betrekking tot de financiële verantwoording van de verstrekte subsidie?  2. Heeft de Stichting Delft Music Projects inmiddels financiële verantwoording aan de gemeente overlegd voor het ontvangen subsidiebedrag over de  jaren 2005 en 2006?  3. Zo ja, gaat het dan om een totale verantwoording over beide jaren of over een verantwoording per jaar?  4. Heeft de gemeente de financiële verantwoording over genoemde jaren  akkoord bevonden? Zo ja, dan wil onze fractie inzage hebben in deze  eindverantwoording.  5. Als er nog geen financiële verantwoording door bedoelde Stichting over genoemde jaren werd overlegd, wat is hiervan de reden?  6. Binnen welke termijn moeten bijvoorbeeld  instanties/verenigingen/Stichtingen  financiële verantwoording afleggen voor ontvangen subsidie van de  gemeente?  7. Genoemd subsidiebedrag werd, voor zover wij hebben begrepen,  exclusief verleend voor het project Talent for Sale.

Genoemde Stichting bestond  destijds nog niet. In dat kader hebben wij de volgende informatieve vraag. Mogen kosten, die te maken hebben met de oprichting van een Stichting, worden betaald van het ontvangen subsidiegeld? Zo ja, waarom is dat  toegestaan?  Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman