Doel niet bereikt

De burger dichter bij de politiek brengen. Op een nieuwe manier  heeft de gemeenteraad geprobeerd de burger kennis te laten  maken met de raad en in gesprek te gaan met de raadsleden.   

De organisatie zat perfect in elkaar, de sfeer was prima, maar  de opkomst viel tegen. Kader Abdolah hield een lezing en dat bleek voor de meeste mensen reden te zijn om naar het  stadhuis te komen. De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest om de burger  te betrekken bij de Delftse politiek. En steeds bleek de opkomst mager te zijn. Zo langzamerhand zou je de vraag kunnen stellen of de burger wel geïnteresseerd is in de politiek.   

Natuurlijk laat de burger gelukkig van zich horen als er zaken zijn die de burger direct raken, zoals bijvoorbeeld bij de dagopvang in de Surinamestraat het geval was. Maar avonden zoals de politieke markt hebben onvoldoende meerwaarde en blijken niet echt een  middel te zijn om de kloof tussen burger en politiek, als die er al is,  te verkleinen.   

Veel meer zouden raadsleden zelf contacten met de burger moeten  zoeken. Avonden organiseren in wijken, wellicht commissievergaderingen in wijken houden. Dus dichter bij de burger zelf.   

In ieder geval leveren avonden zoals afgelopen dinsdag te weinig  effect op. Wel waren er zo’n 35 “recepten”. De raad doet er goed aan om nu ook daadwerkelijk iets met deze recepten te doen. Dan zouden  de mensen die er wel waren in ieder geval het idee kunnen hebben, dat de politiek echt naar hen luistert. Anders zal deze avond wederom door de burger als teleurstellend worden ervaren.   
Fractie Stadsbelangen-Delft   

“Ingebrachte Recepten”  1. Geen politieke partijen meer, maar 37 onafhankelijke raadsleden. 2. Alle Delftenaren een gratis Delftpas om cultuur, sport en activiteiten te stimuleren. (als dat te duur is, hem veel goedkoper maken tot
€  10 pp)  3. Elk weekend 1 museum in Delft gratis, hierdoor trek je ook een ander  publiek.  4. Snel en veiligere kruising Foreestweg/provinciale weg met  ongelijkvoerse  kruising voor fietser.  5. Veel meer steun voor gezinnen die wonen naast asociale buren. Opvang. Snel vervangende huisvesting. En niet het uit Delft laten vertrekken  zoals  dat laatst gebeurde. (alleen laatste kans aanzoeken voor  asociale/criminele  huurders. Beter toezicht gemeente op woningbouwverenigingen)  6. Cursussen voor actieve burgers.  De gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers in het besturen van de  stad.  Raadsleden hebben daarbij behoefte aan “voeling met” of “feedback  van” deze burgers. Aan de andere kant zijn er, behalve burgers die voor hun eigen  belangen willen opkomen, ook burgers die behoefte hebben of bereid  zijn op te komen voor belangen van kleinere of grotere groepen medeburgers. Cursussen voor actieve burgers hebben tot doel de contacten tussen raadsleden en burgers te stimuleren. Net zoals de politieke markt maar dan op langere termijn, met meer diepgang en wederzijds. De doelstelling van de cursussen is in principe niet “partij”gekleurd. Dus puur inhoudelijk en “delft”gekleurd. Fracties kunnen echter, net als maatschappelijke organisaties, bijdragen aan het lesprogramma en de leerstof. Hierbij ligt de nadruk in eerste  instantie op het geven van inzicht in hoe beleid tot stand komt en hoe het wordt uitgevoerd, op wat “partijen”, fracties, coalities, college en ambtelijk apparaat drijft en op hoe de burger daar mee om kan gaan. Een bijkomende doelstelling is het verbeteren van het “klimaat” in de Delftse  politiek. Cursussen voor actieve burgers biedt de mogelijkheid, behalve de communicatie  met de burgers, ook de onderlinge communicatie in de Delftse politiek op een  hoger peil te brengen. Samenwerking in het “scholen” van actieve  burgers kan, zeker bij de lokale – en oppositiepartijen leiden tot meer samenwerking en  bundeling van krachten in de raadszaal. Dit laatste kan wellicht  helpen de  oppositie meer te gaan beschouwen als een constructief “tegenwicht”  dan als een “blok aan het been”. Bij de cursussen kunnen organisaties als  Breed Welzijn, het DOK en het ROC eventueel een rol spelen.  7. Meer goede woningen voor starters en betaalbaar.  8. Goede fietsenstallingen zonder glas op de vloer.  9. Goede regeling voor weghalen graffiti uit de binnenstad. 10. Meer stallingruimte voor fietsen rond de markt (en ook stadhuis) maar  dan wel gratis en ondergronds. 11. Meer gemeenteraadsfracties in de wijk. Weten de politieke partijen wat er in de wijk speelt. 12. Hondentoiletten of uitlaatplaatsen in de binnenstad. Is nu niet  aanwezig. 13. Meer informatie geven van raad en raadsagenda in de stadskrant.  Ook goede en betere informatie na de raads- en commissievergaderingen niet alleen via www.delftgemeenteraad  14. Camerabewaking bij het station is een goede zaak. Vooral het veiligheidsgevoel wordt hiermee verbeterd. Doorgaan dus! 15. Meer rekening houden met 65+ jarigen. Bv. Bussen, urgentieverklaringen voor alles tegelijk; fietsers op voetgangersgebied. 16. Jongerengarage. Kansarme jongeren stimuleren om werkervaring op te doen in een garage waar de monteur ook jongerenwerker is. De garage  levert kennis, maar ook sociaal emotionele ondersteuning. De garage  verhuurd gebruikte auto’s en onderhoudt deze. Een tweede /derde enz.  kans voor auto’s en jongeren die dreigen buiten de boot te vallen. 17. Als ik het voor het zeggen heb. Dan moeten de ambtenaren van het  stadhuis, niet gaan pesten. En een ieder toch zijn eigen belang voeren. Dat is goed. Maar geen mensen achter slot en grendel zetten. En  iedere  keer weer een stuk in de Delftse Post plaatsen. Waar zijn alle zeer  goede burgemeesters. 18. Iets met Vermeer? (een leuk en interessant centrum bijvoorbeeld) 19. Alle wijken mixen met diversiteit aan bewoners in opleiding, inkomen en afkomst. Achterstandswijken opwaarderen door in woningen ook studenten te plaatsen, van 2-1 appartement maken als 2 leegkomen (coöperaties afdwingen) luxer voor hoger inkomen. Zo wordt het voor  iedereen leefbaar in bijvoorbeeld het rode dorp.  20. 1. ga door met het beleid; 2. goed luisteren naar de inwoners;  3. geen woorden maar daden.  21. Alle subsidieaanvragen eerst naar het subsidiebureau (dus regel het  centraal)  22. www.allesvandelft.nl  23. Zorgen voor ontmoetingsruimte voor de bewoners van de 55+ flats in de  Mozartlaan Buitenhof. Er is een zorgknooppunt in aanbouw. Ik zou heel graag een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de 55+ flat. Dat zou  mogelijk zijn in het zorgknooppunt kunnen. 24. Woon in centrum Burgershof (prof. Telderslaan) en als ik naar de stad  wil  is bus 121 stampvol, kan niet zitten en er vaak zelfs niet in. (ben  78 jaar)  zou bus 81 (vanuit Delfgauw) niet een klein lusje kunnen maken  omdat die  wel ruimte heeft. Er wonen nog veel mensen daar (63 woningen) graag  uw aandacht.  25. Hondenpoep op Delftse Hout? Wat doen we met de fietsen die jarenlang  gestald zijn bij het station? Betere regelingen met de openbare vervoer.  26.Voor mij is Delft de stad vóór studenten. Technopolis is een duim  omhoog. Echter mag de aandacht voor middelbare scholieren verhoogd worden!  Betere boeken, betere voorlichting! Voor een vervolgopleiding. Sport,  creativiteit en wandelparken, parkeergelegenheden, hondenpoepaanpak!!  Niet alle aandacht aan de binnenstad schenken, Buitenhof en de Hoven  verdienen ook een kans. Jongeren beter aanpakken maar vooral  educatie!  27. Een Delftse Feestdag. Zoals Leerdam en Alkmaar hebben rond hun ontzet. Iets met Hugo de Groot, Vermeer of de grote stadsbrand. 28. Infrarood warmtefoto’s van alle huizen in Delft op de gemeentewebsite  zodat je kan zien of je je huis maar eens moet isoleren. Subsidie voor wie  dat ook doet. 29. Ik wil meer speeltuinen in de buurt.  30. Meer poppodia voor Delfts Talent, soepelere vergunningen voor dit  talent  voor Delftse Horeca. Delftenaren genieten en bezorgen talent live  ervaring  en horeca omzet. Per optreden € 200 subsidie aan betreffende  horecaondernemer. Helpt echt. 31. Formeer een “Delft Help Groep” (DHG) deskundigen op allerlei gebied  zoals  financiën, zorg, onderwijs, beroepskeuze etc. assisteren + adviseren  betreffende inwoners van Delft zo ook kleine zelfstandigen in Delft.  32. “Ondernemers Delft Bereikbaar” commissie van advies vanuit praktische  signalen van de ondernemers zelf.  33. Re-integratiebedrijven verplichten om cursussen met inhoud te geven. En onderscheid maken tussen mensen die zichzelf blijven ontwikkelen  en  degenen die dat niet doen. Ze kunnen deze twee groepen niet in een  project plaatsen. 34. De Wallertuin toch tot een mooi (natuur) park zien te krijgen. 35. Regensensor voor fietsers (nog uit werken na terugkoppeling via Frank  Gorte)