“Er valt wat te kiezen!”

Algemene Beschouwingen       

Voorzitter, leden van de gemeenteraad en aanwezigen op de publieke tribune,    Wethouder Rensen noemde mij vorig jaar “onze teamcoach” en u voorzitter  adviseerde mij een andere bril te kopen. Want de waarneming van onze fractie over de teamspirit van het college zou niet juist zijn. Ik heb een  andere bril gekocht (ik zal deze even opzetten) en voorzitter met deze  bril op en kijkend naar dit college is de conclusie dat het na een jaar nog erger is dan wij dachten. Een college dat qua uitstraling nog steeds veel  te wensen overlaat en dat niet alleen. Als wij naar de toezeggingenlijsten kijken van de wethouders Vuijk en  Merkx, dan zijn deze lijsten samen bijna net zo dik als de programmabegroting  zelf. En dan heb ik het nog niet over die keren dat de wethouders het afgelopen jaar met aangeboden nota’s teruggestuurd zijn met de  boodschap om stukken vollediger aan de raad te leveren. In plaats van signalen vanuit de raad en samenleving serieus te nemen, loopt het college volstrekt ten onrechte met de borst vooruit.Vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet in het buurt- en wijkwerk worden  simpel aan de kant geschoven ten gunste van de BWD die een steeds  machtiger positie krijgt in onze stad onder aansturing van de PvdA.Vele vrijwilligers die er mede voor gezorgd hebben, en dat zonder professionele communicatiemedewerker, dat de Delftse Taptoe kon  uitgroeien tot de beste burgertaptoe van Nederland, (dit jaar ca. 4.000  bezoekers en nog eens ca. 1.800 toeschouwers die gratis de generale  repetitie konden bijwonen) mogen pas weer in 2011 aan de slag omdat  de cultuur wethouder zegt geen geld te hebben. Dan heb ik het nog maar niet over de vrijwilligers die zich dagelijks  inzetten voor het Vermeercentrum of de vrijwilligers die zich inzetten voor Koninginnedag. Ruzie met de belangenvereniging TU Noord, geen  inzet om de bereikbaarheid van de Delftse Hout voor ouderen en  mensen met een handicap te garanderen of het uitplaatsen van verenigingen in de toekomst in dat gebied en zo kan ik nog wel  even doorgaan.   

Als een gerespecteerd raadslid als de heer Bot in de raadsvergadering van september jl. dit college moet oproepen om politiek leiderschap te tonen, dan moet dit college na 2½ jaar toch eens bij zichzelf te  raden gaan. Maar datzelfde geldt ook voor de coalitiepartijen, want zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de bezetting van dit college. Wordt het niet eens tijd dat deze partijen ingrijpen of blijven zij omwille van de lieve vrede maar besluiteloos toezien hoe dit college voortmoddert?   

Kritiek heeft onze fractie op de aanpak die de burgemeester voorstaat  met betrekking tot het drugsbeleid in de horeca. In plaats van vooraf  draagvlak zoeken om met de horeca gezamenlijk de problematiek aan te pakken en tot oplossingen te komen, gaat de burgemeester met de  botte bijl op stap. Dat mag wat onze fractie betreft, maar dan moet je  wel zeker zijn van je zaak. Als je vervolgens continu door de rechter wordt terug gefloten, dan schaadt dat vooral het imago van onze stad  en is verloren vertrouwen vrijwel niet meer te herstellen. Onze fractie zal het wel weer verkeerd zien met onze bril, maar de feiten spreken voor  zich.   

Voorzitter, de Programmabegroting 2009-2012, is weer een boeiend  boekwerk geworden, waarvoor onze complimenten aan de mensen die  zich daar hard voor hebben ingezet. Toch heeft onze fractie gemeend, in samenwerking met het CDA en ChristenUnie/SGP te komen met een alternatieve begroting, waarin wij op een aantal terreinen zoals  duurzaamheid, cultuur en lagere lasten voor de burgers andere keuzes  maken dan het college. Anders dan in de afgelopen jaren het geval  was,valt er dus voor de raad nu echt wat te kiezen en wij zijn  benieuwd naar de reacties van de fracties in deze raad. Een raad die  zegt steeds meer en graag een duale houding te willen voorstaan. Wij gaan graag met hen het debat aan tijdens de parallelcommissies  van as. donderdag over onze voorstellen.   

In onze alternatieve begroting aandacht voor het terugbrengen van de lasten voor burgers en bedrijven door middel van geen extra verhoging van de OZB lasten. Het college wil geen verlaging van de lasten voor  onze burgers, wij wel en dat niet alleen! Het kan, zo hebben wij berekend. Een schone stad, en dan bedoelen wij niet alleen de binnenstad, is en  blijft voor veel burgers belangrijk. Op dit terrein valt veel te winnen. Wij trekken daar een fors bedrag voor uit, omdat wij dat waard vinden  om te doen.Verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook op dit onderdeel komen wij met voorstellen. De ondernemers en dus de economie in de binnenstad krijgen de komende jaren last van diverse  grote noodzakelijk bouwprojecten. Het is daarom gewenst dat wij zorgen  dat de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug zo snel als mogelijk  kunnen worden afgerond. Ook hier een fors bedrag, maar een bewuste  keuze van onze fractie.   

Op Cultuurgebied maken wij ons sterk voor de Delftse Taptoe in 2010.  Een aansprekend evenement waar de Stichting Mooi Weer Spelen jaloers op  kan zijn. Wij zien geen enkele reden waarom de Mooi Weer Spelen als een duveltje uit een doosje wel ineens € 46.000,– extra zou moeten krijgen. Wat onze fractie betreft mag de Mooi Weer Spelen best extra subsidie ontvangen, maar deze organisatie moet vooral teruggaan naar de basis en misschien eens contact opnemen met de organisatie van de Taptoe. Overigens voorzitter, vinden wij een militaire inbreng bij de Taptoe niet nodig. Er is een prima Stichting bestuur die in staat is een  voortreffelijk burgerevenement neer te zetten.   

Voorzitter, de kwestie Vermeercentrum is een pittige discussie geworden  binnen onze fractie. Zeker gezien eerder ingenomen standpunten. Standpunten  die overigens van toepassing waren op de organisatie van het  Vermeercentrum  van voor het faillissement. De nieuwe organisatie van na het faillissement heeft een realistischer kijk op de gang van zaken. Een lagere entreeprijs, dit jaar 25.000 bezoekers, de inzet van vele vrijwilligers en Vermeer als  kernwaarde die Delft uitdraagt, zijn alles bij elkaar voor onze fractie  argumenten om het Vermeercentrum nog een kans te gunnen. Wel moet  jaarlijks blijken of de begroting in de pas loopt met de werkelijkheid en de raad per jaar de mogelijkheid heeft t/m 2010 de subsidie te herzien  afhankelijk van de resultaten. Na 2010 moet het Vermeercentrum zelfstandig gaan draaien zonder gemeentesubsidie. Voor onze fractie een nadrukkelijke  voorwaarde.   

Voorzitter, ik rond af. Er valt voor de raad bij deze programmabegroting wat te kiezen. Zowel de Programmabegroting als de alternatieve begroting geven  voldoende aanleiding voor een goede discussie en het maken van goede  keuzes in het belang van onze mooie stad Delft. Onze inwoners verdienen  dat ook! Hoewel onze kritiek op het college duidelijk en terecht is, toch  nog een advies van uw teamcoach: “richt u vooral de komende periode op de uitvoering van plannen”. Dat is al lastig genoeg. Wij wensen u  daarbij  veel wijsheid toe in de korte regeerperiode die u nog heeft te gaan. Fractie Stadsbelangen-Delft