Vragen over vermeend boekenonderzoek OGD

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 29 augustus 2008   
Betreft : schriftelijke vragen inzake rapportage boekenonderzoek OGD   

Geacht college,   

Onze fracties hebben informele informatie ontvangen over een onderzoek  dat op initiatief van de gemeente Delft zou hebben plaatsgevonden in 2005.  Het zou gaan om een boekenonderzoek OGD, waarover in juli 2005 een  rapport zou zijn verschenen.   

Voor zover wij kunnen nagaan is bedoeld rapport destijds niet ter kennis gesteld aan de gemeenteraad. In verband hiermee willen wij van u weten of genoemd onderzoek inderdaad op initiatief van de gemeente Delft heeft plaatsgevonden en of daarover in 2005 een rapport is verschenen. Indien een dergelijk rapport bestaat, willen wij van u weten waarom dit  rapport destijds niet aan de gemeenteraad werd gezonden. Bovendien willen wij het rapport alsnog van u ontvangen. Wij wachten uw antwoord af.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fracties van  Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen-Delft   
Bram Stoop /  Wim de Koning