Aanvullende schriftelijke vragen Koninginnedag

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 14 februari 2007   
Betreft : aanvullende vragen activiteiten Koninginnedag   

Geacht college,   

Eerst heden zijn wij in de gelegenheid te reageren op uw beantwoording van 
18 januari 2007 naar aanleiding van onze schriftelijke vragen
van 18 december 2006.   

Op onze vraag hoe de traditionele medewerking van de diverse amateur-  gezelschappen zijn ingepast in de activiteiten op deze dag, wijst u op de  deelname van de muziek- en showverenigingen aan de reveille. Daar zijn wij tevreden over. U vergeet echter, zoals altijd gebruikelijk was, de deelname van orkesten zoals de TU Prometheus, De Koninklijke Harmoniekapel, een Delftse Bigband,  kinderen  van de dansschool Coby Ouwersloot etc. Uit uw beantwoording begrijpen wij  dat voor deze Delftse amateur gezelschappen kennelijk geen plaats is  ingeruimd, terwijl dergelijke optredens voor deze verenigingen van belang zijn.  Zeker op  een feestdag als Koninginnedag.   

Vraag:  1. Worden deze verenigingen alsnog benaderd om een bijdrage te leveren  aan  deze dag? Zo nee, waarom niet?  

Hoewel onze fractie geen voorstander was en is om voor activiteiten op Koninginnedag een aanbestedingsprocedure in gang te zetten, heeft uw  college  hiervoor toch gekozen. Dat betekent dat u een dergelijke procedure ook  correct  moet volgen. Wij vragen ons af of u dat ook heeft gedaan.   

Vraag: 1. Is Rene van der Kruit van tevoren geselecteerd door de gemeente om  een offerte te mogen uitbrengen? Zo ja, dan willen wij hiervan graag  stukken  ontvangen waaruit dit blijkt. Zo nee, waarom bent u dan van deze  procedure afgeweken?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman