Deze week komt er een aanslag….. de gemeentelijke belastingen

Binnenkort valt de jaarlijkse verrassing van de gemeente in de brievenbus. De gemeentelijke belastingen 2022. Dat wordt een forse tegenvaller. Voor zowel huurders als voor koopwoning bezitters.

Deze coalitie maakte in het begin van deze periode in hun coalitieakkoord mooie sier met de woonlasten. Deze zouden omlaag gaan of hooguit stijgen met alleen de inflatiecorrectie.
Maar daar is dus niks van terecht gekomen, in tegendeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delft stijgt met stip de woonlasten ranglijsten op

Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden), vergelijkt altijd alle gemeentebelastingen voor de 40 grote gemeenten. Voor 2022 is de gemiddelde stijging voor huurwoningen 1,5% en voor koopwoningen 2,9%.

Zo niet in Delft. Voor koopwoningen in 2022 stijgt de OZB met 1,5%, de rioolheffing met 12,9% en de afvalstoffenheffing met 9,7%. Voor huurders is het ook slecht gesteld met een stijging van 10,1%.

Qua woonlasten voor koopwoningen, is Delft van de 7e naar de 3e plaats gestegen. En bij de  huurwoningen zijn we de één na hoogste stijger.

Dit geeft de volgende verontrustende plaatjes voor 2022:

Woonlasten van meerpersoonshuishouden met huurwoning per gemeente in euro’s.
De rode lijn geeft het gewogen gemiddelde weer.

Woonlasten van meerpersoonshuishouden met eigen koopwoning per gemeente in euro’s.
De rode lijn geeft het gewogen gemiddelde weer.

En nu al is in de begroting vastgelegd, dat in 2023 de OZB met 6% moet stijgen en in 2025 zelfs met 7%.

De kosten in het Sociaal Domein zijn onbetaalbaar aan het worden. In 2022 gaat 137.588.000 euro naar het Sociaal Domein. Dit is 30% van de totale begroting van €450 miljoen. Tenzij de OZB fors verhoogd wordt. Of er gaat bezuinigd worden op niet wettelijk voorgeschreven taken. Maar dat is tot nu toe door deze coalitie nauwelijks gebeurd. Steeds werd deze hete aardappel doorgeschoven naar een volgend college. Straks krijgt het nieuwe college hier gelijk mee te maken. Zes miljoen weer bezuinigen.

Want op het Rijk hoeven we niet meer te rekenen. Die besteden hun geld liever aan hun eigen stokpaardjes en laten de gemeente aan hun lot over. Die hele decentralisatie van Rijk naar Gemeente is één grote mislukking geworden voor de gemeenten. Het Rijk wordt rijker en de gemeenten armer.

Jan Peter de Wit, raadslid voor Hart voor Delft

VVD liet woonlasten burgers stijgen

Een mooi artikel in het AD van 7 april jl. De VVD wil de woonlasten van burgers niet laten stijgen. Een draai van 180 graden in vergelijking met de behandeling van de programmabegroting 2009-2012  in november 2008.   

Samen met het CDA en ChristenUnie/SGP deed Stadsbelangen toen een voorstel om de OZB niet extra te verhogen, zoals het college, waarin de VVD is vertegenwoordigd, had voorgesteld. Hoewel de VVD toen een  kritisch geluid liet horen over het voorstel van het college en tussen de coalitiepartijen een discussie ontstond wat wel en niet was afgesproken  tijdens de coalitieonderhandelingen in 2006, greep de VVD niet de kans  om ons voorstel voor verlaging van woonlasten te steunen.   

Sterker nog de VVD ging akkoord met verhoging van de woonlasten voor  de burgers. De draai die de VVD nu enkele maanden later maakt, is opvallend.  Fractievoorzitter Harpe vindt de nieuwe voorstellen van het college  teleurstellend. Stadsbelangen vond het teleurstellend, dat de VVD, toen het de kans had, geen daadkracht toonde en het enkel en alleen liet  bij woorden.    Stadsbelangen is benieuwd of de huidige opstelling van de VVD ook  daadwerkelijk omgezet zal worden in daden. Wordt vervolgd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft