Vragen vertraging Spoorzonetraject

Neopost_2Aan      : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft , 14 februari 2011
Betreft : verzoek om informatie en schriftelijke vragen inzake het Spoorzonetraject

Geacht college,

In het kader van de extra vertraging van een jaar (inmiddels twee jaar) die het Spoorzonetraject heeft opgelopen als gevolg van verkeerde(?) meetwaarden van de grondwaterstanden, heeft de informatie die wij ontvingen tijdens de commissie SVR van 13 januari 2011 en 3 februari 2011 bij onze fractie geleid tot de (on)nodige verwarring en meer vragen opgeroepen dan antwoorden. Reden waarom onze fractie enkele zaken verder wil (laten) onderzoeken.

Wij willen de volgende informatie hebben.

1. De in de periode 2005-2008 verzamelde, en door kennisinstituten beoordeelde, meetwaarden van de grondwaterstanden op basis waarvan het contract met de aannemer werd opgesteld.

2. De rapportages waarin staat vermeld hoe de verzamelde en geanalyseerde
grondwatergegevens zijn vertaald naar de in het contract opgenomen ontwerpwaarden.

3. Informatie over aanvullende onderzoeken met betrekking tot de grondwaterstanden indien die er in de periode 2005-2008 zijn geweest.

4. Het contract, of in ieder geval de passages uit het contract, waarin verkeerde meetresultatenvan de grondwaterstanden zijn opgenomen.

5. De meetgegevens van bedoelde grondwaterstanden op basis waarvan de aannemer stelde dat de gegevens in het contract niet juist zijn.

Vervolgens vragen wij ons af het college nog een second opinion heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de geconstateerde fout.  Zo nee waarom niet en zo ja, wat was hiervan het resultaat?

Wij zien uw informatie en beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer/Aad Meuleman

Verwarring bij Waterschapsverkiezing 2008

Aan de waterschapsverkiezingen 2008 doet een belangengroepering  mee onder de naam Stadsbelangen Delfland. Op 29 augustus 2008  heeft de politieke groepering Stadsbelangen-Delft per email de voorzitter van het stembureau, Dijkgraaf Van Haersma Buma, het volgende  laten weten: Vanmorgen werd ik geattendeerd op het feit dat een partij genaamd Stadsbelangen Delfland zich heeft aangemeld voor de  Waterschapsverkiezing 2008. Ik wil u er op wijzen dat in Delft sinds 1985 de politieke vereniging Stadsbelangen-Delft actief is en sinds  1986 is vertegenwoordigd in de Delftse gemeenteraad. Onze partij  heeft geen enkele binding met Stadsbelangen Delfland en wij vragen ons af of deze partij onder deze naam aan bedoelde verkiezingen mee  mag doen. De naam Stadsbelangen-Delfland kan leiden tot verwarring  bij de kiezers. Voor zover ik heb begrepen werd de naam Trots op Delfland  door de verkiezingscommissie niet geaccepteerd. Graag zien wij uw  reactie tegemoet. 
Met vriendelijke groeten,  Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman   

Op 2 oktober jl. heeft de Dijkgraaf ons mondeling gemeld, dat men geen reden ziet de naam Stadsbelangen Delfland niet toe te staan. Men ziet niet  in dat deze naam tot verwarring zou kunnen leiden bij de kiezer. Uitdrukkelijk  hebben wij aangegeven, dat de naam van de partij wel degelijk kan leiden tot verwarring bij de Delftse kiezer. Fractievoorzitter Aad Meuleman werd  in augustus jl. benaderd met de vraag of hij voorzitter was van de partij  Stadsbelangen Delfland.   

De verkiezingscommissie van de Waterschapsverkiezing 2008 had hier  attent op moeten zijn. Een blunder van deze commissie! Kennelijk heeft men deze omissie over het hoofd gezien en is men nu  te laat hier nog iets aan te (willen) doen. Het advies van de Dijkgraaf: “maak maar een berichtje op jullie website  voor de Delftse kiezer”. Bij dezen! De politieke groepering Stadsbelangen-Delft heeft geen enkele  binding met de belangengroepering Stadsbelangen Delfland. Een stem op Stadsbelangen-Delfland heeft dus niets te maken met onze  groepering. Overigens is het aan de Stadsbelangen-Delft kiezers zelf  om te bepalen hun stem al dan niet op Stadsbelangen-Delfland  uit te brengen. Stadsbelangen-Delft