Rekening en Auditcommissie is clubje navelstaarders

Gisteravond was mijn eerste deelname in de obscure Rekening en Audit commissie. Pas benoemd. Waarom obscuur. Omdat je nooit wat hoort over deze commissie. Toch is het een gewone openbare commissie. Maar dat is alleen op papier. In werkelijkheid is het een besloten genootschap van vermeende financiële deskundigen uit alle fracties. Er zijn ook geen webcast opnamen van.

Dat past natuurlijk totaal niet in het openbaar bestuur. De leden hebben zichzelf onder censuur gezet. Je zal ze er nooit over horen. Bij deze doorbreek ik deze afspraak. Voorzitter Dag had zich laten wijsmaken dat alles dat door leden gezegd mocht worden apolitiek moest zijn. Dat staat nergens in de verordening van de R&A commissie. Ik werd dan ook ook regelmatig volledig onterecht afgekapt en het zwijgen opgelegd. Dat ik nu eenmaal graag mijn argumenten met politieke ervaringen doorspek was uit den boze.

College gaat zelf rechtmatigheid beoordelen

Helemaal triest werd het bij de behandeling van de Rechtmatigheidscontrole van de Jaarrekening. Mogelijk nieuw beleid wordt dat het college van Burgemeester en Wethouder zelf de rechtmatigheidstoetsen van de uitgaven gaan doen. In plaats van een ‘onafhankelijke’ accountant á €465.000. Ergo, de slager (wethouder) die zijn eigen vlees (ambtenaren) gaat keuren. Daar bentransparant,Jan Peter  ik best huiverig voor. Wethouder Brandligt stelde een grens van €4,0 miljoen in totaal (jaarrekening 1% van €395 miljoen) voor. I

Indien het totaal aan afwijkingen/onrechtmatigheden onder de €4,0 miljoen bleef is de jaarrekening oké. De raadsleden krijgen dan ook de afwijkingen niet te zien. Ik vond die grens te hoog. Ik wilde ook elke afwijking boven €100.000 zien. Maar debatteren was niet de bedoeling alhoewel het toch een raadsvoorstel is. Een minderheidsstandpunt werd als irrelevant afgevoerd door de Nee-schuddende leden Oderwald (D66) en Den Hollander (PvdA)

Verslag openbaar publiceren

Melani Oderwald

Op mijn rondvraag of er een verslag van de vergadering net als van alle andere commissies op het RaadsInformatieSysteem kon komen bij Actueel werd het de leden Oderwald (D66) en Den Hollander (PvdA) helemaal te gortig. Het besloten clubje navelstaarders had altijd prima gefunctioneerd achter de coulissen en dat moest vooral zo blijven.

Nu staat in de verordening van de Rekening en Auditcommissie dat van iedere vergadering een verslag wordt gemaakt met daarin opgenomen: de aanwezigen, de besluiten en de adviezen van de commissie. En indien de commissie niet tot een eensluidend advies komt, wordt ook het van de meerderheid afwijkende standpunt ter kennisname van de raad gebracht. En een verslag is niet hetzelfde als een besluitenlijst.

Het wordt tijd dat de Rekening & Auditcommissie transparanter wordt. Ambtenaren of accountants die er vaak langskomen kunnen zelf wel bepalen of iets een politieke vraag of stellingname is. Door het afstoten van gemeentetaken aan bedrijven/instellingen worden Jaarrekeningen steeds belangrijker en dus politieker.

Jan Peter de Wit , Hart voor Delft

Raad 17-12-2009

SpeakersIn de raadsvergadering van 17 december 2009 werd de structuur- en stadsvisie 2030 door de raad vastgesteld. Beide visies moeten de komende jaren een vervolg krijgen door middel van uitvoeringsprogramma’s, waarbij de raad ook diverse momenten heeft ingebouwd om deze visies bij te stellen.

Bijzonder was de opstelling van de PvdA fractie bij het agendapunt Horeca Exploitatievergunning. De PvdA eiste een toezegging van de portefeuillehouder, kreeg deze ook om vervolgens ‘vrolijk’ mee te delen toch tegen deze verordening te gaan stemmen. Dat zou betekenen dat de oude verordening in stand zou blijven inclusief overbodige regelgeving . Na de zoveelste schorsing van deze fractie (de afgelopen jaren is er veel tijd verloren gegaan aan schorsingen van deze fractie) stemde men alsnog in met het voorstel.

De raad stond langdurig stil bij het voorstel over Speakers. Nu geen incidentele subsidie geven, zou betekenen dat Delft het komende jaar geen pop-podium meer zou hebben. Hoewel de toekomst van Speakers allerminst zeker is, vonden Stadsbelangen en de lijst Stoop het noodzakelijk om op dit moment het pop-podium overeind te houden. Het belang van de jongeren in onze stad gaf hierbij de doorslag. Wel zal in 2010 een uitgebreide discussie gaan plaatsvinden over het hebben van een pop-podium in onze stad en of dat Speakers zou moeten zijn. De VVD fractie stemde tegen het voorstel en gaf hiermee voor dit moment aan in feite afscheid te willen nemen van een pop-podium in onze stad.

Tot zover het verslag van de raadsvergadering van 17 december 2009.

Fractie Stadsbelangen-Delft