Raad 17-12-2009

SpeakersIn de raadsvergadering van 17 december 2009 werd de structuur- en stadsvisie 2030 door de raad vastgesteld. Beide visies moeten de komende jaren een vervolg krijgen door middel van uitvoeringsprogramma’s, waarbij de raad ook diverse momenten heeft ingebouwd om deze visies bij te stellen.

Bijzonder was de opstelling van de PvdA fractie bij het agendapunt Horeca Exploitatievergunning. De PvdA eiste een toezegging van de portefeuillehouder, kreeg deze ook om vervolgens ‘vrolijk’ mee te delen toch tegen deze verordening te gaan stemmen. Dat zou betekenen dat de oude verordening in stand zou blijven inclusief overbodige regelgeving . Na de zoveelste schorsing van deze fractie (de afgelopen jaren is er veel tijd verloren gegaan aan schorsingen van deze fractie) stemde men alsnog in met het voorstel.

De raad stond langdurig stil bij het voorstel over Speakers. Nu geen incidentele subsidie geven, zou betekenen dat Delft het komende jaar geen pop-podium meer zou hebben. Hoewel de toekomst van Speakers allerminst zeker is, vonden Stadsbelangen en de lijst Stoop het noodzakelijk om op dit moment het pop-podium overeind te houden. Het belang van de jongeren in onze stad gaf hierbij de doorslag. Wel zal in 2010 een uitgebreide discussie gaan plaatsvinden over het hebben van een pop-podium in onze stad en of dat Speakers zou moeten zijn. De VVD fractie stemde tegen het voorstel en gaf hiermee voor dit moment aan in feite afscheid te willen nemen van een pop-podium in onze stad.

Tot zover het verslag van de raadsvergadering van 17 december 2009.

Fractie Stadsbelangen-Delft


Groen Links vindt Verordening overbodig

In zijn weblog schrijft Wim Bot dat het initiatiefvoorstel van Stadsbelangen  inzake de verordening actieve informatieplicht een schoolvoorbeeld is van overbodige regelgeving. Hij meent dat van het college mag worden  verwacht, dat het over een goede politieke antenne beschikt.   

Even verder in zijn verhaal geeft Wim Bot aan, dat hij het wel eens is met  Stadsbelangen dat in de Delftse praktijk het college wel eens een steek  laat  vallen. Bij de inleiding van ons voorstel hebben wij vijf voorbeelden genoemd  van dergelijke steken die het college heeft laten vallen in de afgelopen periode.  Onnodige discussies en energie ging erverloren en dat had voorkomen  kunnen  worden als het college gewoon het werk richting raad goed had gedaan.   

Wim Bot heeft helemaal gelijk als hij stelt dat Stadsbelangen altijd tegen  overbodige regelgeving is geweest. Dat waren wij en dat zijn wij nog steeds.  Vooral als het gaat om onnodige regelgeving waar burgers, instanties en  ondernemers last van hebben. Dat is met ons initiatiefvoorstel niet het geval.  Alleen het college kan daar last van hebben en de raad alleen maar  voordeel.  Over dualisme gesproken.   

Juist het gedrag van het college in de afgelopen periode heeft geleid tot ons  initiatiefvoorstel. Het zou inderdaad niet nodig moeten zijn. Het beleid van Wim Bot  “we zeggen er wat van en gaan vervolgens over tot de orde van de dag  alsof er  niets is gebeurd”, is niet echt een garantie dat het college in de  toekomst blijk zal  geven te beschikken over die politieke antenne.   

Overigens laat het geheugen Wim Bot ook wel eens in de steek. De motie van  Stadsbelangen is nooit in stemming gebracht bij de Algemene Beschouwingen  en  is dus ook niet verworpen. Het initiatiefvoorstel actieve  informatieplicht zal in de commissie Bestuur en Werk van januari 2008 worden behandeld.  Fractie Stadsbelangen-Delft