Vragen over verantwoording subsidie

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 26 oktober 2007   
Betreft : verantwoording subsidie project Talent for Sale   

Geacht college,   

In september 2003 heeft de gemeente in samenwerking met studio 52 het  startsein gegeven voor het project Talent for Sale. Het betrof hier een project  voor vier jaar, waarin o.a. bands/zangers/zangeressen de mogelijkheid werd  geboden hun talenten verder te ontwikkelen.Voor de jaren 2005 en 2006 werd een subsidie verstrekt van totaal € 15.000,–. (€ 7.500,– per jaar) Voor zover wij hebben begrepen werd dit project in een later stadium ondergebracht in de Stichting Delft Music Projects. In verband hiermee heeft onze fractie de volgende vragen.   

1. Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met betrekking tot de financiële verantwoording van de verstrekte subsidie?  2. Heeft de Stichting Delft Music Projects inmiddels financiële verantwoording aan de gemeente overlegd voor het ontvangen subsidiebedrag over de  jaren 2005 en 2006?  3. Zo ja, gaat het dan om een totale verantwoording over beide jaren of over een verantwoording per jaar?  4. Heeft de gemeente de financiële verantwoording over genoemde jaren  akkoord bevonden? Zo ja, dan wil onze fractie inzage hebben in deze  eindverantwoording.  5. Als er nog geen financiële verantwoording door bedoelde Stichting over genoemde jaren werd overlegd, wat is hiervan de reden?  6. Binnen welke termijn moeten bijvoorbeeld  instanties/verenigingen/Stichtingen  financiële verantwoording afleggen voor ontvangen subsidie van de  gemeente?  7. Genoemd subsidiebedrag werd, voor zover wij hebben begrepen,  exclusief verleend voor het project Talent for Sale.

Genoemde Stichting bestond  destijds nog niet. In dat kader hebben wij de volgende informatieve vraag. Mogen kosten, die te maken hebben met de oprichting van een Stichting, worden betaald van het ontvangen subsidiegeld? Zo ja, waarom is dat  toegestaan?  Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Ontwijken accountantcontrole PGB budget

Het college heeft toch wel een heel bijzondere constructie bedacht om  de accountantscontrole op PGB budgetten te ontwijken, waardoor men  niet het risico loopt met onrechtmatigheid te worden geconfronteerd.   

Tijdens de behandeling in de Algemene Commissie van de nota “Kaders  nieuw beleid voorzieningen” stelt het college voor de verantwoordingsplicht af te schaffen. Mensen die een voorziening aanvragen, en waarbij deze voorziening ook is toegekend, hoeven niet meer te verantwoorden of het  (gemeenschap)geld ook daadwerkelijk is uitgegeven aan de gevraagde  voorziening.  Onder de slogan “wij vertrouwen de mensen” wordt verantwoordingsplicht  niet meer nodig gevonden. Wethouder Rensen meldde dat, als je toch verantwoordingsplicht hanteert, je daarvoor regels moet opstellen. Dan is de kans groot dat, als achteraf blijkt dat niet aan een regel is voldaan, de accountant een versterkte voorziening als onrechtmatig kwalificeert.   

Kennelijk is het college geschrokken van het laatste accountantrapport, waarin door de accountant onrechtmatigheden werden geconstateerd. Dat wil het college dus voorkomen en dat lijkt “de adder onder het gras te  zijn” om de verantwoordingsplicht maar af te schaffen. Dan heb je geen  regels nodig en kan de accountant ook niet meer tot de conclusie onrechtmatigheid komen. We hebben het over ca. 1 miljoen euro  gemeenschapsgeld per jaar dat in de toekomst ongecontroleerd de  gemeentedeur uitgaat. Slimme truc van de wethouder.   

Stadsbelangen heeft ervoor gepleit om via een aantal steekproeven per jaar  toch te onderzoeken of het geld ook daadwerkelijk aan de gevraagde voorziening werd uitgegeven. Daar voelde de wethouder en ook zijn eigen PvdA fractie niets voor. De PvdA kende nog wel een wetenschappelijk bureau  die op basis van “ik geloof je op je mooie blauwe ogen” wel een achteraf  onderzoek zou kunnen doen. Uiteraard was de wethouder zeer geïnteresseerd in het adres van dit bureau.    Stadsbelangen zal in de gemeenteraad van 12 juli as. met een amendement  komen om toch steekproefsgewijze controles te laten uitvoeren. Het kan niet  zo zijn dat controles achterwegen worden gelaten omdat het college daarmee wil voorkomen dat de accountant onrechtmatigheden constateert bij de uitvoering van PGB budgetten. Fractie Stadsbelangen-Delft