Groen versus onveilig

23082012[10] (982x646)De bezuinigingen op het groen onderhoud nemen dusdanige vormen aan dat diverse fietspaden vrijwel dichtgegroeid zijn. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties voor fietsers. Onkruid en grassen staan inmiddels meters hoog, waardoor fietsers letterlijk en figuurlijk uit het zicht verdwijnen. Maar ook bij de diverse sloten, zoals  voor het Salamanderpad groeit het onkruid probleemloos, waardoor bewoners de overkant niet eens meer kunnen zien. 

Afgelopen maandag zijn de basisscholen in deze regio weer begonnen. Over het algemeen betreft dit een groep kinderen die nog veelal onder begeleiding van een ouder naar school gebracht worden. Vanaf 27 augustus 2012 start ook het Voortgezet Onderwijs en deze groep kinderen fietsen dagelijks (zonder begeleiding van een ouder) van en naar school. 

23082012[6] (643x764)Met de herfst/winter en donkere dagen in aantocht, is het voor kinderen, die dagelijks over dit soort fietsenpaden hun weg naar school en huis moeten vinden, een onveilige gedachten en situatie geworden. Maar ook voor volwassenen, die ’s avonds gebruik maken van deze fietspaden. Voorbeelden van diverse plekken zijn onder andere de fietspaden vanuit Tanthof-Oost richting Provinciale weg/Westlandseweg en de fietspaden die richting Grotius en CLD gaan. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen, zoals het Lepelaarpad.

Daarnaast de entree naar Peuterspeelzaal Het Melktanthofje, waar langs de sloot
1.50 cm. hoge brandnetels staan. De sloot langs het pad is inmiddels uit het zicht geraakt.  Je ziet ‘m niet, je hoort ‘m niet, maar je ruikt ‘m wel als gevolg van gebrek aan daglicht. Naast het feit dat je een peuter niet graag in contact wenst te brengen met “brandnetels” is het aangezicht een trieste en vervallen boel. 

Het vele en hoge onkruid in onze stad geeft ook een onverzorgde uitstraling te zien. In het AD van 25 augustus 2012 stond een artikel over de verpaupering van het Agnetapark als gevolg van het gebrek aan onder andere het onderhoud van groen en wegen op deze plek.

Stadsbelangen Delft heeft in 2010 bij de begrotingsbehandeling gepleit om de bezuinigingen op onderhoud, zoals bij het groen, niet door te voeren. Afgezien van de onverzorgde uitstraling, die de toename van het onkruid geeft voor onze stad, mogen de bezuinigingen op het groenonderhoud niet ten koste gaan van de sociale veiligheid. Onze fractie zal dit onderwerp betrekken bij de komende begrotingsbehandeling.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

College negeert mening bewoners

De uitstraling van het Bastiaanplein moet worden verbeterd en aantrekkelijker  worden. Het winkelend publiek moet langer verblijven op het plein. Om dit te  realiseren stelt het college onder andere voor om op het plein drie  boomeilanden  te plaatsen.   

Hoewel het plein best aantrekkelijker kan worden gemaakt, is het plein altijd  bedoeld geweest als winkelgebied en niet als verblijfsgebied. Juist ook om vanaf  dit punt bezoekers ertoe te verleiden verder de binnenstad in te gaan en zelfs het Noordelijk winkelgebied te bezoeken via de “zogenaamde” rode loper.  Door de voorgestelde maatregelen lijkt nu het tegenovergestelde te worden  bereikt. Uit de ons toegezonden informatie blijkt, dat de meningen van de bewoners door het college worden genegeerd. Op zichzelf zijn de bewoners niet tegen het aantrekkelijker maken van het plein, maar zij vrezen vooral in de avonduren, dat de drie boomeilanden een hangplek gaan worden. Dat zal  weer leiden tot overlast en onveiligheid. De bewoners hebben een compromis voorgesteld, maar ook het compromis werd naar de prullenbak verwezen.   

Stadsbelangen vindt de zorgen van de bewoners terecht. Het kan niet zo zijn dat het college de serieuze mening van bewoners zomaar terzijde schuift. In de commissievergadering van WVB van 14 juni as. zal onze fractie er bij  het college op aandringen tegemoet te komen aan de wensen van de  bewoners.   
Fractie Stadsbelangen-Delft