Vooringenomen?

onderzoek6 juni 2012 – De fracties uit de gemeenteraad zijn gisteren unaniem akkoord gegaan met de opzet voor het onderzoek naar de rol van burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire. Dit onderzoek, dat is ingesteld door de Commissaris van de Koningin op verzoek van burgemeester Verkerk, moet antwoord geven op de vraag ‘of de burgemeester in relatie tot de Gondelaffaire heeft gehandeld in strijd met de geldende wetgeving, gedragscodes en algemene regels van behoorlijk bestuur’.

Dit was de uitkomst van een gesprek tussen de Commissaris van Koningin (CdK), Jan Franssen, en de fractievoorzitters. De brief over de onderzoeksopzet van 23 mei jl. die de CdK naar de raad heeft gestuurd, vormt volgens alle fracties een goede basis om tot een deugdelijk onderzoek te komen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Berenschot en begeleid door een externe begeleidingscommissie. Het onderzoek zal dit najaar zijn afgerond. De CdK zal het rapport vervolgens naar de raad doorgeleiden. De raad kan vervolgens zijn politieke oordeel uitspreken over de conclusies van het onderzoek.

Aanvulling Aad Meuleman
Op 5 juni 2012 heeft de Commissaris van de Koningin (CvK), de heer J. Fransen, de opzet van het onderzoek met de fractievoorzitters besproken. Dit naar aanleiding van het verzoek van de burgemeester aan de CvK om een integriteitonderzoek in te stellen naar zijn handelswijze tijdens de zogenaamde Gondelaffaire. Het ging hierbij niet om een verzoek vanuit de gemeenteraad, maar om een verzoek richting CvK van de burgemeester zelf. Geconcludeerd kan worden dat de CvK op zorgvuldige wijze het verzoek tot een onderzoek heeft voorbereid en dat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. Naar verwachting zal het onderzoek ongeveer eind september 2012 gereed zijn.

Voor de CvK was het van belang dat er draagvlak was voor de wijze waarop het onderzoek zou worden gedaan en vooral dat er aan de kant van de raadsfracties niet bij voorbaat sprake zou zijn van vooringenomenheid. De onderzoekers gaven aan dat een onderzoek weinig kan bijdragen als betrokkenen hun opvattingen en oordelen al klaar hebben. De vraag werd dan ook gesteld aan de fractievoorzitters open te staan voor de uitkomsten van het voorgenomen onderzoek en deze te laten meewegen in de politieke oordeelsvorming. 

Alle fractievoorzitters evenals de heer Stoelinga, Stoelinga verving de heer van Koppen, stemden hiermee in. Ik was hierover sceptisch en heb dat ook aangegeven. Een dag later blijkt al dat dit terecht was. In een email bericht van 6 juni 2012 stelt Stoelinga (citaat): ‘Het zal maar tot een conclusie kunnen leiden: Het vertrek van Burgemeester Bas Verkerk!'(einde citaat)  Nog voor dat het onderzoek is gestart, heeft Stoelinga zijn conclusie dus al getrokken.

In dat kader is het bijzonder dat hij in een notitie, die hij ter vergadering aan de onderzoekscommissie overhandigde, meldde dat de meeste fracties vooringenomen zouden zijn. Een dag later maakt hij zijn eigen vooringenomenheid al duidelijk.

Dat Stoelinga geen behoefte heeft om alle feiten weer te geven, blijkt wel uit zijn notitie aan de onderzoekscommissie. Hierin stel hij onder andere dat Stadsbelangen geen woord meer vuil wilde maken aan de Gondelaffaire. Dat hij daarbij ‘vergeet’ te melden dat het Stadsbelangen is geweest, die in de raadsvergadering van februari 2012 een motie heeft ingediend om aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen een breed extern onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de hele Gondelaffaire, waarbij ook de integriteit van betrokken raadsleden zou worden onderzocht, bewijst maar weer eens dat Stoelinga het niet zo nauw neemt met feiten. Of hij in dat kader straks open zal staan voor de uitkomsten van het onderzoek, zoals hij in het overleg gisteren volmondig zei te zullen doen, zal dan ook moeten blijken.

Gezien zijn actie, een dag later, zijn twijfels daarover terecht……of ben ik nu vooringenomen? 

Aad Meuleman  


Ongecontroleerd geld uitgeven

Femke Stolker (PvdA) heeft geen idee waar het over gaat. Bijzonder schokkend was het om in de raadsvergadering van 31 augustus jl. te moeten constateren dat het college, gesteund  door de coalitiepartijen, geld uitgeeft voor personeelslasten zonder zich af te vragen of het gevraagde budget klopt dan wel echt nodig is.  Het ging om een structureel bedrag van ruim € 700.000,–. De terechte kritische vragen van fractielid Wim de Koning over dit  gevraagde budget werden door wethouder Bolten als vervelend ervaren. Zij liet duidelijk merken dat zij blanco cheques aan haar  ambtenaren afgeeft zonder na te gaan of het gevraagde budget wel klopt. Dat geeft te denken voor een wethouder van financiën.   

Ook wenst Saskia Bolten geen uitleg aan onze fractie te geven als daarover kritische vragen worden gesteld. Zeker als een raadslid  terecht de vinger op de zere plek legt. Met het antwoord: “Ik hou mij  alleen bezig met de grote lijnen”, gaf de wethouder duidelijk blijk dat gevraagde budgetten door haar probleemloos worden geaccepteerd. Een zeer kwalijke zaak.   

Kwalijk was ook de opstelling van de fractievoorzitter van de grootste  partij (PvdA) in de raad Femke Stolker. Zij liet zien helemaal geen  verstand van zaken te hebben over deze problematiek, maar  probeerde zich wel met weinig intelligente opmerkingen te manifesteren.  Tevergeefs overigens. Een uitgavenpost van ruim € 700.000,– structureel kan je toch niet  zien als een detail. Toen Wim de Koning aangaf dat hij twijfels had over dit gevraagde budget, vroeg Femke Stolker of Wim de Koning zijn twijfels kon onderbouwen. Dat deed hij aan de hand van een voorbeeld en vervolgens beschuldigde Stolker Stadsbelangen dat wij ons met details bezighouden. Van een fractievoorzitter van de  grootste partij in de raad zou je toch meer intelligentie mogen  verwachten.   

Stadsbelangen trekt zich niets aan van de kritiek van wethouder Bolten  en Femke Stolker. Wij zullen gevraagde budgetten ten behoeve van  personeelslasten zeer kritisch blijven volgen en zullen bij twijfels het college daarover blijven bevragen. Fractie Stadsbelangen-Delft