Goed nieuws bewoners Wippolder

profOp de website van de Bewonersorganisatie Wippolder Zuid lezen wij dat er op 3 juli 2012 overleg is geweest met wethouder Junius. In de Wippolder bestaat bij de bewoners al geruime tijd bezorgdheid over het al dan niet invoeren van betaald parkeren in deze wijk. Dit als gevolg van de plannen die TU Delft heeft met het TU gebied. De TU Delft heeft plannen om de TU campus volledig af te sluiten voor autoverkeer.     

Een dergelijk plan zou consequenties kunnen hebben voor de wijken rond  de TU campus, waardoor ‘TU auto’s’ in deze wijken, onder andere de Professorenbuurt,  worden geparkeerd. De bewoners zouden dan vervolgens weer geconfronteerd kunnen worden met de invoering van vergunning parkeren dan wel  betaald parkeren.

Uit de reactie van de Bewonersorganisatie, maken wij op dat de wethouder heeft toegezegd, dat de gemeente niet denkt aan het invoeren van vergunning parkeren in de Professorenbuurt. Verder is de gemeente in gesprek met TU Delft om de parkeer problematiek op de TU Campus goed te organiseren, zodat er geen overlast gaat ontstaan voor de wijken rond het TU gebied. Het ziet ernaar uit dat de komende jaren geen gereguleerd parkeren wordt ingevoerd op de TU Campus en dus ook niet in de Wippolder. 

Het is goed te constateren, dat de wethouder in gesprek is met zowel de bewonersvereniging als TU Delft om de parkeerproblematiek te bespreken.Voorlopig goed nieuws voor de bewoners in de Wippolder, hoewel de politieke realiteit leert, dat toezeggingen nooit voor de eeuwigheid worden gedaan. Alle reden om de ontwikkelingen in en rond het TU gebied te blijven volgen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman   

Wethouder komt afspraken niet na

Bewoners rond de Koepoort zijn boos op wethouder Vuijk. Volgens hen zou de wethouder hebben toegezegd, dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn voordat de bouw van de Koepoortgarage wordt hervat.  Daarnaast zou er nog een bewonersavond worden georganiseerd.   

De hervatting van de bouw start nu op 11 juni, maar volgens de bewoners  komt de wethouder zijn afspraken niet na. Stadsbelangen heeft de wethouder per
e-mail er op gewezen dat hij  afspraken  moet nakomen. Het lijkt er op dat collegeleden, recentelijk nog wethouder  Merkx,  de laatste tijd met het grootste gemak toezeggingen doen en deze met het  grootste gemak niet wensen na te komen. Het wordt tijd dat ook  coalitiepartijen  beseffen dat hun wethouders afspraken en toezeggingen nakomen.   

Onderstaand de e-mail die onze fractie ontving. (naam en adres bij  de fractie bekend)  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Geachte heer Vuijk,   
In de bewonersbijeenkomst in de Bieslandhof van 28 maart j.l. heeft u een  aantal toezeggingen  gedaan, onder meer dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn en dat er duidelijkheid zou zijn waar de grens ligt (dit zijn de laatste 2 zinnen van het verslag  van die avond ) voordat de  bouw weer verder zou gaan. Echter er is niets veranderd aan de schadeafhandeling en de grens  zegt u ligt bij het punt dat de veiligheid van de omwonende bewoners in het geding komt, maar dat is evident. Daarnaast heeft u toen gezegd dat er eerst nog een  bewonersbijeenkomst zou plaatsvinden, waar deze belangrijke zaken met ons besproken zouden worden, voordat de  bouw wordt voorgezet.   

Nu blijkt dat de bouwwerkzaamheden 11 juni a.s. hervat worden. Met deze  beslissing brengt u willens en wetens nog meer schade toe aan onze huizen. U weet dat  voortzetting van de bouw de schades met 20% laat toenemen. Volgens ons pleegt u hiermee een  onrechtmatige daad. Wij stellen u als vertegenwoordiger van de gemeente voor honderd procent verantwoordelijk voor alle schades.   

Wij vragen u om alsnog het verzuim goed te maken en tekst en uitleg te  geven over de schadeafhandeling en ons een garantie te geven dat de schades niet verder zullen toenemen.    Hoogachtend,