Nog steeds geluidsoverlast

tramOndanks het positieve bericht dat er op 7 mei jl. acties zijn afgesproken tussen Haaglanden, de gemeente en HTM om de geluidsoverlast van de trams op te lossen, blijkt ruim twee weken later dat er nog niet echt vorderingen te melden zijn. De overlast is er nog steeds. Wij ontvingen onderstaand bericht van een bewoner die langs de tramrails woont.

Beste mensen, nu inmiddels een aantal slapeloze nachten verder nog steeds geen afdoende oplossing kunnen constateren. Na een aantal keren het slijpen ‘s nachts te hebben aangehoord dacht ik dat de oplossing er was. Echter dit was van korte duur. Nu rijden er weer trams voorbij met slechte onderstellen en geloof mij het is oorverdovend.

Mijn oproep is nogmaals: repareer de slechte onderstellen. Er rijden trams voorbij die geen herrie maken ????????zelfs als deze behoorlijk hard gaan……

Er rijden trams voorbij waar het geluid oorverdovend is en met vierkante wielen en  waarbij de bestuurders nog steeds veel te hard gaan voor het geluid dat zij produceren. Het lijkt wel of ze zo snel mogelijk aan de koffie willen bij de keerlus. 

Ik hoor geluiden van mensen uit Tanthof Oost die de tram kunnen horen. Ik hoor de tram draaien bij de keerlus, de bocht bij de Soedanhof, bij de bocht Japanlaan en de bocht van de Israellaan. Kijk en luister maar eens naar dit filmpje. Zelf gemaakt.  http://youtu.be/bKawjwGpnw8

Ik en met mij vele omwonenden worden het nu toch echt zat!!!!!!!!!!! (naam en adres bewoner bekend bij Stadsbelangen Delft)

Stadsbelangen Delft zal deze kwestie net zo lang onder de aandacht blijven brengen bij het college tot het probleem volledig is opgelost.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Notitie versmalling Voorhofdreef

4VoorhofBetreft:  notitie versmalling Voorhofdreef

Delft,  27 december 2009

Inleiding
De gemeenteraad heeft in het kader van het LVVP, de herstructurering van het Poptahof en herontwikkeling van het winkelcentrum “In de Hoven” enkele jaren geleden besloten, naast een versmalling van de Papsouwselaan, ook een versmalling aan te brengen op de Voorhofdreef. Inmiddels zijn aan de Martinus Nijhofflaan nieuwe ontwikkelingen ontstaan met betrekking tot het vergroten van het winkeloppervlak en de ontwikkeling van vele nieuwe woningen.

Bovendien is binnen het LVVP als uitgangspunt en als voorwaarde voor het versmallen van de Papsouwselaan en de Voorhoofdreef aangenomen dat de Martinus Nijhofflaan (ter hoogte van het huidige viaduct) aangesloten zou worden op de Provinciale weg om een goede verkeersdoorstroming vanuit en naar de wijk te kunnen garanderen. De realisatie van deze aansluitingen is naar de mening van onze fractie tot nu toe een utopie gebleken.

Het LVVP is naar onze mening dan ook een verkeersplan dat in deze wijk alleen kans van slagen heeft als het plan volledig kan worden uitgevoerd. Het uitsluitend uitvoeren van de versmalling van de Papsouwselaan en de Voorhofdreef leiden in de huidige situatie zeker tot verkeersinfarcten die zowel het leefklimaat in het Voorhof, het Poptahof en de bezoekcijfers aan het winkelcentrum ‘In de Hoven’ zeer nadelig zullen beïnvloeden.     

Aanleiding
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2010-2013 heeft Stadsbelangen aandacht gevraagd voor het voorgenomen besluit om de Voorhofdreef te versmallen. De wethouder adviseerde de raad om over dit onderwerp van gedachten te wisselen in commissieverband. Vandaar deze notitie zoals door onze fractie aangekondigd.

In oktober/november 2009 hebben onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Kruithuisweg. De slechte communicatie over deze werkzaamheden, het gebrek aan adequate omleidingroutes en onduidelijke bebording leidden tot ongewenste filevorming zowel op de Provinciale weg richting binnenstad alsook op de Westlandseweg. Daarnaast lijkt de inmiddels gerealiseerde versmalling aan de Papsouwselaan meer overlast te veroorzaken dan gemak. De rijbanen voor het autoverkeer zijn krap uitgevallen.

De Voorhofdreef geldt (zeker als de aansluiting van de Martinus Nijhofflaan / Provinciale weg niet wordt gerealiseerd of kan worden) als de belangrijkste verkeersader in deze wijk. Niet alleen voor de bewoners van de wijken Poptahof en Voorhof, maar zeker ook voor de ruim 6.000 bewoners uit Tanthof-Oost, die (gedeeltelijk) de Voorhofdreef als doorgangsroute richting binnenstad gebruiken evenals de bezoekers aan onze stad en het winkelcentrum ‘In de Hoven’.

Bespreekpunt
Gezien de negatieve ervaringen op de Kruithuisweg, is het van belang de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef nogmaals te bezien op haalbaarheid en uitvoering. En vooral op de volgorde waarin de geplande werkzaamheden zullen moeten plaatsvinden. De belangenvereniging Voorhof II West heeft daarnaast haar zorgen geuit over het idee dat op de twee fietspaden twee richtingsverkeer zal worden toegestaan. Het zou daarom niet onlogisch zijn als de gemeenteraad het genomen besluit te heroverwegen en af te zien van deze geplande versmalling.

Indien de gemeenteraad de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef wil doorzetten, dan is het van belang de genomen beslissing nogmaals kritisch te bezien en de volgorde waarin de geplande werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Te denken valt dan aan:

– onderzoek nogmaals de verkeersafwikkeling in het Voorhof en betrek daarbij
  ook  de verkeersafwikkeling vanuit de wijk Tanthof-Oost
– zijn de omleidingroutes afdoende voor al het autoverkeer uit zowel de wijken 
  Voorhof  en Tanthof-Oost
– wat betekent de versmalling aan de Voorhofdreef voor de verkeersafwikkeling op
  de Provinciale weg (hierbij dienen ook de effecten worden meegenomen van 
  het  autoverkeer vanuit Tanthof-West en de Buitenhof)
– zorg eerst voor aansluiting Martinus Nijhofflaan op de Provinciale weg
– pas als de aansluiting op de Marinus Nijhofflaan gerealiseerd is, start dan met
  de versmalling van de rijbanen en zorg dat deze rijbanen breder zijn dan de
  rijbanen, zoals deze nu zijn gerealiseerd op de Papsouwselaan
– heroverweeg het twee richtingsverkeer op de fietspaden

Tot zover deze korte notitie ter bespreking in de commissie Ruimte en Verkeer.

Fractie Stadsbelangen-Delft