Toezegging niet nagekomen

gevangenisAan                  : het college van Burgemeester en Wethouders
Datum             : 3 mei 2010

Betreft             : stand van zaken stadsgevangenis

Geacht college,

In de vorige raadsperiode heeft de heer Stoop door middel van schriftelijke vragen aandacht gevraagd naar haalbaarheid voor een publieksfunctie van de Steen. (bekend als de stadsgevangenis) Op 3 september 2009 antwoordde uw college onder andere als volgt: 

‘Resumerend zullen wij de publieksfunctie van ‘t Steen en de daarmede gemoeide kosten nader onderzoeken. Daarbij zullen de bestaande en toekomstige museale- en educatieve initiatieven rond het thema Willem van Oranje alsmede het stadsmarketingbeleid nadrukkelijk worden betrokken. Wij verwachten dat bedoeld onderzoek binnen een maand is afgerond.’

Op 1 februari 2010 heeft de heer Stoop per e-mail aan oud wethouder Merkx gevraagd naar de stand van zaken. Zij antwoordde dezelfde dag dat het haalbaarheidsonderzoek bijna klaar was. Nog even geduld was haar reactie. Hoewel wij begrijpen dat de wisseling van de ‘wacht’ enige vertraging kan opleveren, willen wij graag geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken.

Wanneer kunnen wij de in februari 2010 toegezegde reactie verwachten?

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Motie SP zinvol?

Wending1De buurtbewoners willen hun buurthuis terug. Een terechte wens waar Stadsbelangen zich  in de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt en dat ook zal blijven doen en als het gaat over de rol van de vrijwilligers. Eenzelfde wens heeft de SP fractie. Over dit onderwerp gaf de SP een toelichting op een concept actuele motie die de SP de komende raadsvergadering wil indienen. Een concept motie die Stadsbelangen zeker de moeite waard vindt.

Maar juist op verzoek van de commissie Samenleving & Volkshuisvesting wordt voorafgaande aan de commissievergadering van februari as. een presentatie verzorgd door Breed Welzijn Delft, waarin het beleid inclusief het vrijwilligerswerk aan de orde komt. Dat was dan ook de reden dat een meerderheid van de commissie er de voorkeur aan gaf, de concept motie van de SP te bespreken in de commissievergadering van februari. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking, kan de concept motie van de SP (mogelijk medeondertekend door andere fracties) alsnog worden geagendeerd  in de raadsvergadering van februari as.

Hooguit dus een uitstel van de behandeling van deze motie van ca. drie weken. Bovendien zou uitvoering van een dergelijke motie pas in een nieuwe raadsperiode aan de orde komen. Tenzij de SP nog het idee heeft dat het huidige college voor 3 maart, als de motie zou worden aangenomen door de raad,  deze motie nog gaat uitvoeren. Dat is niet realistisch en bovendien wordt de kiezer dan in feite ‘een onrealistische worst’ voor gehouden.

De SP fractie is afgelopen dinsdagavond na de commissievergadering snel naar huis gefietst om op de site van de SP te schrijven dat de raadscommissie (nog) niet wil praten over de buurthuizen in Delft. Een verkeerde voorstelling van zaken. De commissie wil wel over de motie van de SP praten, maar wil tegelijkertijd ook informatie hebben van de BWD.

Met alle geweld wil de SP de motie toch voor de gemeenteraadsvergadering van januari agenderen. Niet verstandig nu alle fracties hebben aangegeven in de commissie- en raad van februari over dit onderwerp te willen praten. Je mag verwachten, dat de SP er alles aan doet om deze motie binnen te halen. Dan bereik je echt wat voor je kiezers.

Fractie Stadsbelangen Delft /lijst Stoop