Pijnlijk doch onvermijdelijk

polaroid conceptDe kaderbrief 2012 sluit naar ons inzicht en gevoel meer dan de afgelopen jaren aan bij de werkelijkheid. De financiële positie van Delft is bepaald niet rooskleurig. Het resultaat over 2011 is weliswaar na 3 jaar weer positief, maar dit resultaat is voor een belangrijk deel bepaald door incidentele baten, die naar ons idee terecht, meteen gereserveerd worden voor voorziene toekomstige overschrijdingen. Zónder deze incidentele baten zouden uitgaven en opbrengsten in evenwicht zijn, echter gezien de landelijke en wereldwijde ontwikkelingen mag niet aangenomen worden dat dit zonder verdere ingrijpende maatregelen ook een gegeven voor de toekomst zal zijn. Bovendien loopt onze stad bijzondere risico’s met projecten als de spoorzone maar ook de deelneming in Parking Delft B.V.

De aangekondigde extra bezuinigingen van € 10 mlj lijken ons dan ook gerechtvaardigd met die kanttekening dat indien meer bekend is over de hoogte, fasering en invulling van de rijksbezuinigingen, dit bedrag zo nodig aanpast dient te worden. Het laat zien dat het college zich ten zeerste bewust is van het feit dat Delft in een recessie is geraakt en rekening moet houden met aanhouden tegenvallers in de uitgaven en een verdere daling van de inkomsten.

Hoewel onze partij in het verleden andere keuzes gemaakt zouden hebben, waardoor we er nu wellicht anders voorstonden, geven de in de kaderbrief geschetste financiële en beleidsmatige kaders onze partij met betrekking tot de in deze commissie behorende onderwerpen geen aanleiding deze kaders te bestrijden. Het stadsbelang wordt niet onderschat.

Rest alleen nog de taak aan het college de nieuwe bezuinigingen en hervormingen, de noodzaak hiervan en de verder uitwerkingen actief en tijdig te communiceren aan onze inwoners. Want dat de burgers nóg meer geraakt gaan worden door alle maatregelen is de meest pijnlijke doch onvermijdelijke conclusie.

Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk

Vrijwilligers moet je koesteren

allerlijfotos 041 (800x533)Vrijwilligers zijn op allerlei terreinen onmisbaar in onze samenleving. Of het nu gaat over mantelzorg, ouderen, verenigingswerk, amateur kunstbeoefening, cultuur, jongeren of in de wijken. Zonder vrijwilligers zou een stad niet kunnen functioneren.

Stadsbelangen heeft bijzonder veel waardering voor al die vrijwilligers die zich dagelijks op elk terrein inzetten. Simone van Dijk, Werner Bremer, Bram Stoop en Aad Meuleman hebben daarom namens Stadsbelangen in het kader van NL DOET als vrijwilliger meegewerkt aan de activiteiten die waren georganiseerd in Woonzorgcentrum Stefanna. Samen met de fracties van de VVD en D66.

Terwijl D66 de achtertuin van het wooncentrum verfraaide, ging onze fractie en de VVD met enkele ouderen wandelen. Zij genoten zichtbaar van de wandeling. Niet alleen zij, maar ook onze fractie heeft van deze activiteit genoten. Een bijzondere ervaring. In het Wooncentrum zelf waren ook allerlei activiteiten en veel vrijwilligers die hun steentje aan deze dag bijdroegen.  Eén ding is zeker:  Vrijwilligers moet je koesteren!

DSC01791 (800x600)   DSC01781 (800x600)   DSC01780 (800x600)
         
allerlijfotos 039 (800x533)   DSC01783 (800x600)   allerlijfotos 041 (800x533)
         
DSC01773 (800x600)   allerlijfotos 050 (800x524) (2)   DSC01782 (800x600)

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Het moet beter!

jaarrekIn een eerste reactie op de jaarrekening 2010 willen we beginnen met iets positiefs. De leesbaarheid van deze taaie stukken is in vergelijking met vorig jaar een stuk verbeterd! De indeling van het jaarverslag volgt de indeling van de programmabegroting en de antwoorden op de 3-W vragen die per deelprogramma worden gegeven, geven snel inzicht in de mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd, de activiteiten die daarvoor zijn uitgevoerd en de gerealiseerde baten en lasten. De jaarrekening laat in overzichtelijk tabellen per programma het resultaat vóór en na bestemming zien, alsmede de afwijkingen t.o.v. de begroting en begrotingswijzigingen. Zo wordt het lezen van deze stukken bijna leuk.

Kan het nog beter? Ja. In de adviezen van de commissie R&A en ook in de annotatie van de griffie staan nog een aantal verbeterpunten genoemd. Hoewel een jaarrekening en –verslag feitelijk neerkomen op verslaglegging van iets wat al gebeurd is, zou het mooi zijn als de resultaten tegen het licht van de toekomst gehouden worden: wat zijn de consequenties van de afwijkingen en liggen we nog op koers? Wellicht moeilijk schematisch weer te geven, maar een korte toelichting op deze twee vragen is zeker wenselijk en ook nodig voor een gedegen oordeel over deze stukken. Bovendien verduidelijkt het de samenhang van alle losse stukken die ons op verschillende momenten gedurende het jaar bereiken.

Tot zover het positieve. Nu het negatieve. En dat betreft de inhoud. Voor het derde achtereenvolgende jaar een negatief resultaat. Sterk afnemende reserves, toegenomen risico’s, de daardoor sterk verslechterde weerstandcapaciteit en als totaalgevolg de benodigde drastische bezuinigingen, waarvan de eerste gevolgen al her en der in de stad merkbaar zijn. Natuurlijk kan het niet anders en natuurlijk komen we dit wel weer te boven. Mits we in control zijn. Het is de ambitie van het college om nog deze periode tot een in control-statement te komen. Maar we zijn er nog lang niet. In de jaarrekening is een paragraaf opgenomen over de incidentele baten en lasten. Per saldo is sprake van een negatief resultaat van € 6,7 mlj., voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende inkomsten uit bouwleges en hogere kosten voor de bijstand. Dit omvat nagenoeg het gehele negatieve resultaat van de jaarrekening en impliceert dat dit negatieve resultaat een incidenteel karakter heeft. Maar deze extra lasten zijn directe gevolgen van de kredietcrisis die al een paar jaar duurt. Waarom is hier niet voldoende rekening mee gehouden of wat zijn dan de incidentele factoren die in 2010 deze afwijkingen veroorzaakt hebben?

Natuurlijk zou de situatie niet rooskleuriger zijn geweest als deze kosten voorzien waren. Het punt is echter dat er geen ruimte meer is om nog meer van dit soort incidentele tegenvallers op te vangen. En dat is een zorgelijke situatie. Willen we de stad nog een beetje leefbaar houden voor de bewoners, aantrekkelijk voor bezoekers, aanlokkelijk voor ondernemers en kenniswerkers en beschermend voor kansarmen, dan zijn nóg meer bezuinigingen dan de € 34 mlj die we al moeten realiseren uit den boze. En dan is nog niet eens alles ingevuld, om nog maar te zwijgen over de hoge risico’s die we met projecten als Harnaschpolder en de Spoorzone nog lopen. Laatstgenoemd project is nog maar net gestart of we zitten al opgescheept met vertragingen en dus kostenverhogingen. Gezien de duur van het project zal dit niet de laatste keer zijn. En het Nieuwe Stadskantoor? Ook dit project zal gepaard gaan met vertragingen en kostenverhogingen, waar we nu nog geen weet van hebben, maar waarvan we wel zeker van kunnen weten dat ze er komen Een ongelukkiger moment om een klap te geven op zo’n groot project is er niet. Een té groot risico, dat we nu niet kunnen dragen. Niet als we in control willen zijn en blijven. En niet als we willen voorkomen dat de burger bij iedere incidentele tegenvaller door extra bezuinigingsmaatregelen wordt getroffen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk

Een win/win initiatief

glazenDelft doet er alles aan om het Glazen Huis van Serious Request 3FM in december 2012 naar de stad te halen. Op 22 maart j.l. werd door een delegatie van de initiatiefgroep Glazen Huis Delft het bidbook aangeboden aan Serious Request. In dit bidbook presenteert Delft zich als mogelijke gastlocatie voor Serious Request 3FM 2012. 3FM bezoekt de komende weken de vier steden om de locaties te bekijken. Die bezoeken evalueert 3FM samen met de ingediende plannen, voordat een beslissing wordt genomen.

De Gemeente Delft, waaronder Stadsbelangen Delft, ondersteunt het idee van de initiatiefgroep in grote meerderheid. Natuurlijk zijn er allerlei mitsen en maren te bedenken, maar deze zijn in het bidbook allemaal het hoofd geboden. En juist in deze economisch wat mindere tijden kan Delft wel een boost gebruiken.

In 2010 trok het Glazen Huis in Eindhoven 200.000 bezoekers en leverde het de horeca een extra omzet op van 3,5 miljoen euro. Meerwaarde is tevens dat Delft zich met de komst van dit festijn tiptop presenteert. Graffiti is weggewerkt, fietswrakken zijn opgeruimd en toegangswegen zijn aangekleed.

En dan is er natuurlijk nog het goede doel dat onlosmakelijk verbonden is aan Serious Request en waar Delft trots op mag zijn om zich voor in te zetten. Eindhoven had een recordopbrengst van ruim 7,1 miljoen euro. Een mooie uitdaging voor Delft!

Als u de actie wilt steunen, teken dan de petitie  op www.glazenhuisdelft.nl. U kunt ook een reactie achterlaten op www.seriousrequest.nl.  Vrijdag 29 april a.s. maakt 3FM bekend in welke stad het Glazen Huis staat in december 2012. In 2011 staat 3FM Serious Request in Leiden.

Fractie Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk 


Nieuwsbrief fractie 2011/02

Samenstelling fractie
Alle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

   Naam aandachtsgebied
    Aad  
   Aad Meuleman
wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
    1wim
   Wim de Koning
wijk Tanthof
    1simone 
   Simone van Dijk
wijk Binnenstad
    1werner
   Werner Bremer
wijk Vrijenban
    1bram
   Bram Stoop
wijk Wippolder
    1harry
   Harry van Adrichem
wijk Westerkwartier.Olofsbuurt/Hof van Delft
    1koos
   Koos den Haan
wijk Voorhof

Nieuwsbrief
In deze 2e nieuwsbrief geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen twee maanden. Daarnaast geven Wim de Koning en Simone van Dijk het standpunt van de fractie weer over het onderwerp beginspraak en het initiatief om Serious Request (het Glazen Huis) in 2011 naar Delft te halen.

Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad
– Stadsbelangen is akkoord gegaan met de Milieu Effecten Rapportage Delft Zuid Oost. De rapportage geeft als uitkomst dat geplande ontwikkelingen in dit gebied qua milieueffecten mogelijk zijn. Over de exacte invulling van de plannen moet nog het nodige worden uitgewerkt. Stadsbelangen heeft er bij het college op aangedrongen om bij de verdere invulling en uitwerking van de plannen alle partijen in dit gebied vooraf te betrekken.
– Stadsbelangen vindt dat, naast meer blauw op straat, onder voorwaarden cameratoezicht een belangrijke meerwaarde kan hebben als het gaat om enerzijds het veiligheidsgevoel (preventie)en anderzijds een belangrijk middel is om geweldsincidenten op te lossen. De meerderheid van de raad denkt helaas anders over het toepassen van cameratoezicht.
– Bij de afronding van het enquêteverzoek inzake de zogenaamde Gondelaffaire is Stadsbelangen akkoord gegaan met afspraken die de raad heeft gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat bij soortgelijke situaties voortaan altijd een extern onderzoek zal worden ingesteld. Financiële bijdragen aan college-, raadsleden worden eerst met de raad besproken.
– Het Spoorzoneproject blijft de gemoederen bezig houden. Wederom werd een vertraging van een jaar aangekondigd. De argumentatie van het college hiervoor riep de nodige vragen op. Reden waarom de fractie schriftelijke vragen stelde aan het college. Stadsbelangen vindt dat de raad zich nog kritischer moet opstellen bij dit project. De belangen en risico’s voor onze stad zijn te belangrijk om dit project door een portefeuillehouder te laten aansturen die de aandacht ook nodig heeft bij andere belangrijke zaken. Daarnaast blijft onze fractie vraagtekens houden bij de kosten die zijn gemoeid met de realisatie van het Nieuwe Kantoor. Wij vinden dat deze kosten fors naar beneden bijgesteld moeten worden.
– Nog steeds merken wij dat initiatieven van burgers onvoldoende serieus worden bekeken op haalbaarheid. De gemeente richt zich vooral op argumenten waarom ideeën niet gerealiseerd kunnen worden, zoals bij het bevaarbaar maken van de Phoenixgracht. Een gemiste kans.
– Kritiek heeft Stadsbelangen ook over diverse zaken die zich afspelen binnen het buurt- en wijkwerk. De gang van zaken binnen het buurtcentrum de Wipmolen is aanleiding geweest om dit onderwerp ter bespreking te vragen in de vakcommissie.    

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd heeft de fractie een start gemaakt het bezoeken van bewoners- en belangenverenigingen in onze stad. Recentelijk heeft de fractie een bezoek gebracht aan de belangenvereniging TU Noord. Met deze vereniging hebben wij een constructief gesprek gehad en afgesproken de toekomstige plannen in het TU gebied in overleg met hen kritisch te bespreken.

1wimBeginspraak (Wim de Koning)
Beginspraak lijkt een nieuw modewoord. In feite is het niets anders dan: betrek de inwoners van onze stad bij de plannen en creëer draagvlak. Simpeler kan het niet. Beginspraak kent geen vastgesteld stappenplan. Elk project, elk plan, elk vraagstuk is anders en vergt dus een eigen aanpak. Er zijn er bepaalde basisspelregels om het beginspraakproces helder en gestructureerd te laten verlopen. De belangrijkste spelregel is dat alle betrokken doelgroepen serieus genomen worden als partner in het proces. De uitkomst staat ook niet vooraf vast. Dat betekent dat betrokken partijen, inclusief college en gemeenteraad, eveneens bereid moeten zijn het resultaat van een traject serieus te nemen. Daardoor creëer je draagvlak en vertrouwen bij alle belanghebbenden. Hoe meer ruimte er wordt geboden, hoe meer animo er zal zijn bij inwoners en andere partijen. Ook is het belangrijk om vooraf te inventariseren wie welke rol heeft en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. De gemeente is namelijk lang niet altijd initiatiefnemer of alleen beslisser. Bij een nieuwe manier van werken als beginspraak is het belangrijk om alle betrokkenen voldoende informatie en begeleiding te bieden. Achteraf moet duidelijk gemaakt worden wat er met de inbreng van de betrokken partijen is gedaan. Wanneer deelnemers elkaar motiveren en van kennis voorzien, wordt beginspraak een dynamisch en collegiaal proces met uiteindelijk het beste resultaat.

1simoneSerious Request / Glazen Huis (Simone van Dijk)
Delft doet er alles aan om het Glazen Huis van Serious Request 3FM in december 2012 naar de stad te halen. Op 22 maart j.l. werd door een delegatie van de initiatiefgroep Glazen Huis Delft het bidbook aangeboden aan Serious Request. In dit bidbook presenteert Delft zich als mogelijke gastlocatie voor Serious Request 3FM 2012. 3FM bezoekt de komende weken de vier steden om de locaties te bekijken. Die bezoeken evalueert 3FM samen met de ingediende plannen, voordat een beslissing wordt genomen. De Gemeente Delft, waaronder Stadsbelangen Delft, ondersteunt het idee van de initiatiefgroep in grote meerderheid. Natuurlijk zijn er allerlei mitsen en maren te bedenken, maar deze zijn in het bidbook allemaal het hoofd geboden. En juist in deze economisch wat mindere tijden kan Delft wel een boost gebruiken. In 2010 trok het Glazen Huis in Eindhoven 200.000 bezoekers en leverde het de horeca een extra omzet op van 3,5 miljoen euro. Meerwaarde is tevens dat Delft zich met de komst van dit festijn tiptop presenteert. Graffiti is weggewerkt, fietswrakken zijn opgeruimd en toegangswegen zijn aangekleed. En dan is er natuurlijk nog het goede doel dat onlosmakelijk verbonden is aan Serious Request en waar Delft trots op mag zijn om zich voor in te zetten. Eindhoven had een recordopbrengst van ruim 7,1 miljoen euro. Een mooie uitdaging voor Delft! Als u de actie wilt steunen, teken dan de petitie  op www.glazenhuisdelft.nl. U kunt ook een reactie achterlaten op www.seriousrequest.nl.  Vrijdag 29 april a.s. maakt 3FM bekend in welke stad het Glazen Huis staat in december 2012. In 2011 staat 3FM Serious Request in Leiden.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten. Inmiddels hebben wij een advertentie geplaatst in Delft op Zondag en mochten wij een aantal reacties ontvangen. Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan, tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.