Ouderen dupe strooibeleid?

gladHierbij willen wij bij de rondvraag onderstaande vragen aan de wethouder stellen in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 9 december as. Wij hebben signalen gekregen dat er wordt bezuinigd op strooizout bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

Afgelopen week zijn er diverse mensen uitgegleden waarbij de heer Stoop bij één situatie zelf aanwezig was. (verpleegtehuis aan de Telderslaan) Een oude vrouw was op de spekgladde stoep  gevallen. Voor de deur en op de oprijlaan was de sneeuw wel weg maar men kon niet naar de bushalte zonder glibberend en glijdend weg te komen. Kortom in Delft ben je als oudere direct aan huis gebonden als er een sneeuwbui valt. Bewoners hebben bij de gemeente via de website hun ongenoegen geuit over het feit dat er in de woonwijken niet meer gestrooid wordt en het een hele kunst wordt om bij de supermarkt om de hoek te komen vanwege de gladheid. De stoepen in de woonwijken waar men nu niet meer strooit tegen gladheid zijn onbegaanbaar geworden als het sneeuwt of vriest. Dat blijkt nu de verantwoordelijkheid te zijn van de bewoners, althans dat  vindt de gemeente Delft. 

Onze vragen zijn:

1. Wie is er verantwoordelijk voor de straat als het gaat om gladheid?
2. Wie kan worden benaderd voor het feit dat er niets aan de gladheid is gedaan in  verband met eventuele schade die men daarbij oploopt? (voorbeeld: Jan de arbeider stapt op zijn fiets en valt omdat er niet gestrooid en breekt een been of arm en kan daardoor niet werken)
3. Kunt u aangeven welke bezuiniging u realiseert met het aangepaste strooibeleid?

De reden dat wij deze vragen stellen, heeft ook te maken met wat op de site van de gemeente Delft staat.

 In de periode november tot april kan het weer glad worden. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de doorgaande fietspaden, openbare wegen en de routes van het openbaar vervoer zo snel mogelijk veilig en goed begaanbaar zijn. Hierbij maken ze gebruik van een van tevoren vastgestelde strooiroute. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de ontsluitingswegen in de wijk, de wegen rondom openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en stations vrijgehouden worden van sneeuw en ijs. Bij gladheid worden niet alle straten gestrooid. De gemeente strooit bijvoorbeeld niet ín de woonwijken, maar alleen op de vastgestelde strooiroutes.

Wordt er na de winterperiode een evaluatie gemaakt over het aantal incidenten dat gerelateerd kan worden aan de gladheid? Kortom worden hier cijfers over bijgehouden?

In verband met bezuinigingen worden geen zoutbakken meer geplaatst en wordt geen gratis zout meer verstrekt. We hebben echter nog een kleine voorraad zoutemmers. Deze kunt u als burger gratis afhalen bij de Staalweg 1, totdat ze op zijn. U krijgt maximaal 2 emmers per persoon mee. Op = op!

 Tenslotte
Zoals u kunt lezen staat er duidelijk dat vanuit de gemeente diverse zaken niet meer worden aangeboden, zoals aanbieden van bakken met zout en het strooien in woonwijken. Wat er niet staat is, wat nu als u hierdoor schade of letsel door oploopt.

Bram Stoop
Stadsbelangen DelftRondvraag commissie Veiligheid en Stad inzake coffeeshops

Geachte voorzitter,   

Onderstaande vragen zouden wij graag in de commissie van as donderdag  beantwoord willen zien. Per 1 juni 2009 heeft de gemeente Rotterdam besloten 16 coffeeshops te  sluiten. In verband hiermee hebben wij de volgende vragen.       

1. Heeft de gemeente Rotterdam over dit besluit contact opgenomen met de buurgemeenten, waaronder Delft? 

2. Zo ja, waneer heeft dit contact plaatsgevonden en welke afspraken werden er gemaakt? 

3. Verwacht het college extra overlast in onze stad als gevolg van het  besluit van de gemeente Rotterdam om 16 coffeeshops te sluiten?  Zo nee, waarom niet en zo ja, dan verzoeken wij u aan te geven welke  maatregelen u heeft genomen om overlast tegen te gaan. 

4. Kan in geval van overlast, waarbij een directe dan wel indirecte relatie kan worden aangetoond met het besluit van genoemde gemeente,  Rotterdam aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van overlast?  Zo nee, waarom niet?   

Met vriendelijke groeten,  Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Rapport TU Brand Bouwkunde les voor de toekomst

Hoe de conclusies van COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement  er uit hadden gezien als bij de brand bij Bouwkunde op 13 mei 2008 wel  slachtoffers waren gevallen, zal altijd een vraag blijven.   

Gelukkig is dat niet het geval geweest mede dankzij voortreffelijk werk  van de BHV van de TU Delft. Het zeer uitgebreide rapport, dat in details  is uitgewerkt, geeft een duidelijk beeld van de gebeurtenissen op die dag  en de dagen daarna. Het rapport laat ook zien dat geen enkele rampoefening  te vergelijken valt met een daadwerkelijke ramp. Want zo mag de brand  van het Bouwkundegebouw wel omschreven worden.   

Juist de diverse toevalligheden van die dag, zoals waterlekkage, kortsluiting  in een koffiezetapparaat, afsluiting deel van de waterleiding, Oostpoortbrug  open op het moment dat de brandweer daar over heen wil, laten zien dat  het vrijwel onmogelijk is om dergelijke situaties vooraf te bedenken en na  te bootsen tijdens een oefening. De echte praktijk blijkt vaak anders en  grilliger te zijn.   

Daarom is het goed dat dit rapport is verschenen.Vooral op het gebied  van verhoging van de brandveiligheid bij grootschalige projecten, de  monitoring  daarvan en de communicatie tussen de diverse onderdelen, die behoren tot  de crisisbeheersingorganisatie, valt het nodige te verbeteren. Ook worden aanbevelingen gedaan voor de brandweer. Het rapport stelt dat  het duidelijk moet zijn wat er van de brandweer wordt gevraagd als het  gaat  om beperken van de schade. Er moet antwoord komen op de vraag of een  binnenaanval verantwoord is als er geen mensen in het gebouw meer  aanwezig zijn.   

De aanbevelingen uit dit rapport worden overgenomen en geconstateerd mag  worden dat na de brand al diverse noodzakelijke verbeteracties zijn  ingezet.  Alertheid blijft desondanks geboden. Een duidelijke les uit deze  rapportage over  een ramp die gelukkig “beperkt” bleef tot materiele schade.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Toekomst dansschool Wesseling

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 19 juni 2008   
Betreft : gang van zaken rond toekomst dansschool Wesseling   

Geacht college,   

Onze fractie werd geconfronteerd met berichtgeving over de gang van zaken  rond dansschool Wesseling. Het gaat hierbij vooral over de trage wijze waarop de gemeente met de belangen van dit bedrijf zou zijn omgegaan. Hierdoor dreigt deze ondernemer forse schade te lijden, omdat volgens een door de gemeente afgegeven planning pas in maart 2009 zou kunnen  rekenen op een bouwvergunning 2e fase.   

Aangezien de dansschool geacht wordt in april 2009 het huidige pand te  verlaten, zou dit betekenen dat de dansschool eerst in het 3e kwartaal  gebruik zou kunnen maken van de nieuwe locatie. Het bedrijf zou daarmee ca. een half jaar geen activiteiten meer kunnen uitoefenen. Niet alleen strop voor het bedrijf zelf, maar ook voor de ca. 1.400 leerlingen. De hele situatie is voor onze fractie aanleiding tot het stellen van de  volgende vragen.   

1. Is het mogelijk dat de dansschool langer in het huidige pand kan  blijven?  (t/m 3e kwartaal 2009) Zo neen, waarom niet? 

2. Wij hebben begrepen dat de dansschool op 19 september 2007 een  bouwvergunning 1e fase heeft aangevraagd voor de nieuwe locatie. (Techniek Museum) Heeft u deze aanvraag binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld? Zo nee, waarom niet en heeft u de ondernemer tijdig over deze vertraging van besluitvorming geïnformeerd? Zo ja,  wanneer?   

3. U heeft pas op 11 juni 2008 de dansschool geïnformeerd over een  planning.  Waarom heeft u dat niet eerder gedaan? Mede gezien de datum aanvraag  bouwvergunning 1e fase. 4. Bent u bereid te voorkomen dat dit bedrijf straks in 2009 gedurende zes maanden geen activiteiten zou kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom niet?  5. Bent u van mening dat u correct heeft gehandeld met betrekking tot de tot nu toe gevolgde procedure? Zo ja, waarom bent u dat van mening?   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman