Positie de Prez wankel?

AvalexDe positie van wethouder de Prez is er niet sterker op geworden. Dat blijkt uit het interview dat Peter Floor, de gewezen directeur van Avalex, in de Telegraaf van vandaag. Hij stelt onder andere (citaat): ‘ik ben niet alleen verantwoordelijk. De wethouders van de deelnemende gemeenten, die mij onterecht beschuldigen van het bewust achterhouden van informatie, waren al die tijd als bestuur van alles op de hoogte. Zij zijn alleen bang voor hun eigen positie en daarvoor moet ik hangen.’ 

Volgens Floor hebben de gemeenten, die altijd geprofiteerd hebben van de winst, geweigerd op zijn verzoek de begroting 2011 bij te stellen. Als dat wel was gedaan, dan was er geen probleem geweest, volgens Floor.  

Delft, lees wethouder de Prez, is volgens hem als voorzitter van het bestuur hoofdschuldige. De gemeente Delft zou altijd al gevonden hebben, dat ze te weinig grip had op de bedrijfsvoering en heeft toeslagen en de regie in handen genomen op het moment dat ik met ziekteverlof was. (citaat ): ‘De andere wethouders zaten erbij en keken er naar.’

 Floor verwijt zichzelf, dat hij te laat heeft ingezien dat het tot dan toe winstgevende bedrijf in 2010 onverwacht in de rode cijfers belandde.

De Prez ontkent de aantijgingen van Floor. Hij blijft van mening dat de tekorten zijn ontstaan, omdat er investeringen werden gedaan die niet gedekt waren in de begroting.

In ieder geval zal wethouder de Prez, wat de fractie Stadsbelangen Delft betreft, tijdens de commissie Algemeen van 23 augustus 2012 met een sterk onderbouwde reactie moeten komen, die voor de gemeenteraad verifieerbaar is. Anders wordt zijn positie onhoudbaar en zal de discussie een vervolg krijgen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 augustus 2012.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

College negeert mening bewoners

De uitstraling van het Bastiaanplein moet worden verbeterd en aantrekkelijker  worden. Het winkelend publiek moet langer verblijven op het plein. Om dit te  realiseren stelt het college onder andere voor om op het plein drie  boomeilanden  te plaatsen.   

Hoewel het plein best aantrekkelijker kan worden gemaakt, is het plein altijd  bedoeld geweest als winkelgebied en niet als verblijfsgebied. Juist ook om vanaf  dit punt bezoekers ertoe te verleiden verder de binnenstad in te gaan en zelfs het Noordelijk winkelgebied te bezoeken via de “zogenaamde” rode loper.  Door de voorgestelde maatregelen lijkt nu het tegenovergestelde te worden  bereikt. Uit de ons toegezonden informatie blijkt, dat de meningen van de bewoners door het college worden genegeerd. Op zichzelf zijn de bewoners niet tegen het aantrekkelijker maken van het plein, maar zij vrezen vooral in de avonduren, dat de drie boomeilanden een hangplek gaan worden. Dat zal  weer leiden tot overlast en onveiligheid. De bewoners hebben een compromis voorgesteld, maar ook het compromis werd naar de prullenbak verwezen.   

Stadsbelangen vindt de zorgen van de bewoners terecht. Het kan niet zo zijn dat het college de serieuze mening van bewoners zomaar terzijde schuift. In de commissievergadering van WVB van 14 juni as. zal onze fractie er bij  het college op aandringen tegemoet te komen aan de wensen van de  bewoners.   
Fractie Stadsbelangen-Delft