Kabinet lak aan lokale partijen

De gevestigde landelijke partijen en diverse achtereenvolgende kabinetten blijven lak hebben aan de rechten van lokale stadspartijen. Ook dit kabinet en minister Kasja Ilongren van D66 lijken er alles aan te doen om de verbetering van de lokale democratie en subsidiering van lokale stadspartijen bewust te vertragen. Wij attendeerden al eerder op deze problematiek. Zie ook onze eerdere bijdragen uit 2009 en 2013 (onderstaande links).
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=1470
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4691
Meer lezen

Column: Kritiek fietsgedrag anti fiets?

In de commissie RV van deze week werd het onderwerp fiets parkeren Delft besproken. Opvallend dat kritiek op het gedrag van fietsers als anti fiets wordt gekwalificeerd. De heer Brehm van de PvdA meende dit te moeten twitteren. Een zielige tweet van hem.Ook partijen als Groen Links en STIP willen geen kritiek horen over het gevaarlijke gedrag van vele fietsers in het verkeer. Opmerkelijk!
Meer lezen

Extra kaders studieregeling

kadersDe gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 23 februari 2012 een motie van Stadsbelangen en de SP inzake de beoordeling van studievergoedingen voor oud wethouders  unaniem aangenomen. 

Leefbaar Delft heeft enige tijd geleden terecht  haar ongenoegen geuit en vragen gesteld aan het college over de toekenning van een forse studievergoeding aan oud wethouders. Op basis van de beantwoording op de vragen van Leefbaar Delft, heeft Stadsbelangen aanvullende vragen gesteld.

De beantwoording van het college op onze vragen, gaf voor onze fractie aanleiding deze kwestie nog eens nader te bezien en kritisch te kijken naar de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA), waarin onder andere een mogelijkheid wordt geboden voor oud wethouders om in aanmerking te komen voor een studievergoeding.

In tegenstelling tot de beantwoording van het college, bleek er voor de gemeenteraad wel degelijk een mogelijkheid te zijn om extra kaders aan het college mee te geven indien in de toekomst door oud wethouders verzoeken worden gedaan om in aanmerking te komen voor een studievergoeding.

Reden voor onze fractie het initiatief te nemen om hierover een motie in te dienen samen met de SP fractie. Het college heeft nu van de gemeenteraad de opdracht mee gekregen om voortaan  in voorkomende gevallen, waarbij oud wethouders een verzoek doen voor het volgen van een opleiding, bij de beoordeling van een re integratieplan, zoals genoemd in het besluit APPA, expliciet rekening te houden met:

– de reeds genoten opleiding en op basis daarvan de kansen op de arbeidsmarkt;
– bij beoordeling van opleidingsverzoeken van oud wethouders zowel de plichten als de rechten op het gebied van re-integratie activiteiten inclusief opleidingsmogelijkheden, zoals die ook gelden voor mensen die werkloos zijn, te betrekking bij de definitieve beslissing;
– en het plan niet vast te stellen als niet wordt voldaan aan bovenstaande punten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Oppositie monddood gemaakt

De geschiedenis herhaalde zich gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering.  Net zoals destijds bij onze geagendeerde motie Dagopvang, werd in een  ordedebat de motie van het CDA, die mede namens onze fractie en anderen werd  ingediend,  door de coalitie van de agenda weggestemd.   

In de motie werd het college gevraagd om een voorstel te doen aan de raad over de keuze van de architect voor de bouw van het station/stadskantoor. De raad zou hierover dan een besluit kunnen nemen.  De actie van de coalitiepartijen heeft veel weg van het standpunt van  oud wethouder Torenstra die bij zijn afscheid in een interview zei:  “Ik heb niks te maken met de oppositie”.   

Destijds had onze fractie al laten uitzoeken bij de gemeentejurist dat volgens het reglement van orde raadsleden het recht hebben om moties te agenderen en  hierover het woord te voeren. Hierbij worden geen uitsluitinggronden genoemd  zoals de coalitie betoogde.   

De voorzitter, die tijdens het fractievoorzittersoverleg door de  vice-voorzitter  van de raad op het verkeerde been was gezet, bleef in eerste instantie  halsstarrig  betogen dat de motie niet geagendeerd kon worden. Ook het verzoek om een ordedebat wees hij eerst af. Naar onze mening ten onrechte. Gelukkig kwam de voorzitter na overleg met het presidium hierop terug.   

Dat enkele raadsleden als gevolg van de houding van de coalitie kwaad de vergadering verlieten, is op zichzelf te begrijpen, maar in onze ogen  niet  juist. Maar vooral zouden de coalitiepartijen eindelijk eens moeten  beseffen dat  volksvertegenwoordigers onder geen enkele voorwaarde monddood mogen  worden gemaakt. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van onze  democratisch verworven rechten.  Fractie Stadsbelangen-Delft