Commissie RVW proactief

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-crossing-out-reactive-writing-proactive-image11479925In een bijzonder en rommelig geleide commissievergadering RVW afgelopen dinsdag, kwamen diverse onderwerpen aan de orde waarover formeel de raad nog geen beslissing neemt. Wel was de winst bij alle onderwerpen, dat de raad niet pas bij de definitieve besluitvorming wordt geconfronteerd, maar in een eerder stadium meepraat over voorgenomen plannen van het college. Proactief dus. Meer lezen

Owee, klare taal

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aangegeven, dat in verband met het zomerreces schriftelijke vragen niet binnen de gestelde termijn te kunnen worden beantwoord. Het college stelt in haar brief aan de raad van 23 juli jl. dat er een termijn van zes weken bestaat om schriftelijke vragen te beantwoorden. Tip aan college: ‘Kijk afspraken hierover nog eens goed na’. (termijn is binnen vier weken) Meer lezen

Webcolumn ’50 tinten vergrijzing’

Tijdens de Algemene Beschouwingen 2013 heeft onze fractie al aangegeven, dat ouderen binnen de begroting vrijwel niet worden genoemd, ondanks dat er in Delft wel degelijk sprake is van vergrijzing. De focus ligt binnen de begroting grotendeels op studenten,  studentenvoorzieningen en alles daar omheen. Alsof er in Delft geen vergrijzing bestaat. Begin oktober jl. werd bekend dat de wijk Voorhof vergrijst, waardoor  de 4 basisscholen aldaar onder de opheffingsnorm dreigen te komen. 3 van de 4 scholen, resp. De Omnibus, Jac. P. Thijsseschool en de Horizon verhuizen in het schooljaar 2014-2015, naar een nieuwe school in het kinderrijke Poptahof Noord.

In september jl. werd bekend dat er op termijn twee verzorgingscentra van Pieter van Foreest gaan sluiten in Delft, te weten Huize Monica en Stefanna. Volgens de cijfers die bij onze fractie bekend zijn, wonen er zo’n 43 senioren in Huize Monica en 153 senioren in Stefanna. Velen van deze ouderen hebben hun hele leven hard gewerkt en op het moment dat men door omstandigheden in een verzorgingshuis terechtkomt, moet men daar ook onbezorgd van een welverdiende oude dag kunnen genieten.

Recente berichtgeving op de website van de SP stelt deze doelgroep dan ook niet gerust, citaat: ‘Pieter van Foreest gaat met goedvinden van het Delftse College van B&W vrijwel alle verzorgingstehuizen in Delft sluiten’. Het woordje ‘alle’, kan wat ons betreft wel iets genuanceerder. Delft telt 8 verpleeghuizen en verzorgingshuizen, waarvan er nu 2 dreigen te sluiten. Niet handig om onnodige onrust te verspreiden. Alert blijven op deze situatie en daarover de discussie tijdig op gang brengen, is beter en dat heeft onze fractie ook gedaan.

Vanzelfsprekend deelt onze fractie de zorg omtrent de voorgenomen sluiting van deze 2 verzorgingshuizen, maar wij gaan er ook vanuit dat er met respect voor onze ouderen een goede alternatieve voorziening zal worden getroffen. De raad zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd door de wethouder. Op basis van deze informatie kan de raad dan beslissingen nemen.  De ouderen zitten niet voor niets in een verzorgingstehuis. De één is op oudere leeftijd nu eenmaal wat vitaler dan de ander en natuurlijk willen zij zo lang mogelijk op eigen benen staan. Vaak is een opname in een verzorgingshuis niet vrijwillig, maar noodzakelijk.

Gemiddeld worden we met z’n allen steeds ouder. Dat is mooi en toe te juichen als dit in goede gezondheid gebeurt. En naarmate we steeds ouder worden, vallen er ook steeds meer dierbaren om ons heen weg. En dat blijft (helaas) vaak niet zonder gevolgen. Onze fractie is ervan overtuigd dat er ook ‘eenzaamheid’ heerst onder ouderen. Verzorgingstehuizen zijn er niet alleen voor ouderen die verzorging behoeven, maar ook om aan gezamenlijke activiteiten te kunnen deelnemen. Het kan van zoveel belang zijn om de oude dag wat draaglijker te maken.

Onze fractie voelt zich dan ook genoodzaakt om de ontwikkelingen omtrent de sluiting van deze verzorgingshuizen en de ouderenzorg nauwlettend te blijven volgen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Belangrijke stap gondelaffaire

overeenkomst (800x262)De gemeenteraad heeft samen met Martin Stoelinga, met de vaststelling van een voorovereenkomst over het te volgen proces, een belangrijke stap gezet naar een bestuurlijke oplossing, die een einde moet maken aan de zogenaamde gondelaffaire.

Na de raadsvergadering van november 2012, waarin het Berenschotrapport werd besproken, was er enerzijds tijd nodig om ruimte te geven aan emoties, die in de afgelopen jaren  zijn ontstaan bij betrokkenen om vanuit die ruimte tot een bestuurlijke oplossing te kunnen komen. 

Zowel Martin Stoelinga als de gemeenteraad hebben hierbij de noodzakelijke bewegingen gemaakt. Het vervolg moet nu leiden tot een eindresultaat, dat verder niet meer ter discussie zal staan. Dan pas kan het Gondelboek echt worden gesloten.

 Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Het is onze stad!

bruggenIn de commissie SVR van afgelopen donderdag heeft Stadsbelangen haar irritatie laten blijken over de gang van zaken rond de Sint Sebastiaansbrug en vooral over de ‘kort door de bocht’ reactie van de wethouder op onze schriftelijke vragen van 11 juli 2011 over dit onderwerp. De simpele conclusie is dat de wethouder haar toezegging  van december 2010 richting commissie niet is nagekomen. 

In december 2010 werd, na het mislukken van de aanbestedingsprocedure, in de commissie over de Sint Sebastiaansbrug gesproken en over de mogelijke varianten, waaronder renovatie van de brug. Overigens gaat daar de voorkeur van Stadsbelangen naar uit. De wethouder deelde toen mee, dat er een second opinion inzake renovatie van de brug diezelfde maand geleverd zou worden. De wethouder zegde toe de raad voor de zomer (2011) over de stand van zaken (lees uitkomst diverse varianten) te informeren. 

Omdat wij niets hoorden, hebben wij schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld. In de beantwoording verwijst de wethouder naar een voortgangsrapportage over tramlijn 19. Hierin is een korte, naar onze mening, nietszeggende alinea opgenomen over de Sint Sebastiaansbrug. De conclusie van deze alinea is, dat Delft in feite niets te zeggen heeft over deze brug en dat de Provincie de regie heeft overgenomen. Een vreemde constructie, immers wij vinden dat Delft de meest belanghebbende partij is bij dit dossier. 

Daarnaast is het zorgelijk dat er kennelijk geen tijdsdruk meer is, omdat de brug niet meer op het kritieke pad van tramlijn 19 zou liggen. Het lijkt erop dat de Provincie en Haaglanden alleen maar gebaat zijn bij tramlijn 19, terwijl wij vinden dat er nu zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen om tot een oplossing voor de brug te komen en nog belangrijker een einde te maken aan de verkeersonvriendelijke en gevaarlijke situatie op die plek. Dat staat wat ons betreft los van de realisatie van tramlijn 19. 

Uit de second opinion inzake renovatie van de brug zou blijken, dat renovatie niet mogelijk zou zijn. Stadsbelangen heeft de wethouder om  het rapport van deze second opinion gevraagd. Tijdens  de discussie bleek dat de Provincie koerst op verhoging van de brug. De raad mag er wel iets van vinden, maar de indruk bestaat dat de Provincie gewoon haar zin zal doordrijven. 

Het blijft vreemd dat Delft weinig invloed heeft op deze gang van zaken. Voor oktober zal dit onderwerp in de commissie nogmaals aan de orde komen. Stadsbelangen vindt dat niet de mening van de Provincie doorslaggevend moet zijn, maar de mening van Delft. Het is tenslotte onze stad.

Wordt vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer
Aad Meuleman

Beeld over taxivergoeding raadsleden onjuist

Het bericht dat vandaag in het AD verscheen over taxivergoeding voor  gemeenteraadsleden geeft een onjuist beeld. Aanleiding voor het  bericht is een artikel dat Leefbaar-Delft op de eigen website heeft  gezet. Enige verificatie zou op zijn plaats zijn geweest. 

Naast Leefbaar-Delft en de SP waren ook andere raadsfracties, waaronder Stadsbelangen, niet enthousiast over het idee voor een  taxivergoeding voor raadsleden. Andere raadsfracties hadden bedenkingen tegen een dergelijke regeling. Overigens was er helemaal geen sprake van een vertrouwelijke bijeenkomst. Dat een groot aantal raadsleden een taxivergoeding zou willen hebben, is volstrekt onjuist. Drie raadsleden hebben aangegeven van een taxiregeling  gebruik te willen maken als daarvoor een mogelijkheid zou zijn. Hierbij  spelen oa. medische elementen een rol. 

Er is op geen enkele wijze een besluit genomen dat de raad een plan zou  indienen bij de provincie om een dergelijke regeling mogelijk te maken. Wel heeft een meerderheid van de fractievoorzitters aan de griffier gevraagd om bij de provincie informatie in te winnen met betrekking tot dit onderwerp. Het is overigens zeer de vraag of een dergelijke regeling wettelijk mogelijk is. Mocht de provincie een mogelijkheid zien, dan pas zal de griffie deze uitwerken in een voorstel. Vervolgens wordt dit voorstel dan behandeld in  commissie en raad.

Zover is nog lang niet en de kans is zeer reëel dat het  zover ook niet zal komen.  Stadsbelangen vindt dat de raadsvergoeding ruimschoots voldoende is voor raadsleden, die gebruik willen maken van een taxi na afloop van commissie-  dan wel raadsvergaderingen.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Afkeuring en rechtmatigheid jaarrekening

De fractie heeft een motie van afkeuring tegen het verstrekken van  € 112.000,– voor het loket Kinderopvang en Octopus mede ondertekend. Wethouder Bolten had de raad hierover vooraf niet geïnformeerd en was daarmee voorbij gegaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad. In de commissievergadering stelde de wethouder dat zij inderdaad de  raad hierover had moeten informeren, maar dat dit er abusievelijk doorheen was geglipt. Zij bood hiervoor wel haar excuses aan, maar moest wel even kwijt  dat de raad het had kunnen lezen in een collegebesluit van juni 2006,  de problemen al in 2005 waren ontstaan (hiermee summier wijzend  naar haar voorganger), zij net twee maanden wethouder was en ook nog  eens een maand op vakantie was geweest.   

Als je op deze wijze excuses aanbiedt, dan mag je daar vraagtekens bij  zetten. De wethouder met acht jaar ervaring als raadslid en volledig op de  hoogte hoe gevoelig de kwestie kinderopvang in de raad ligt, had beter  moeten weten.    Wanneer je wethouder wordt, ben je vanaf dat moment volledig  verantwoordelijk. Als er dan iets niet goed gaat, wat kan gebeuren, dan neem je je verantwoordelijkheid op je. Zonder allerlei verwijzingen naar zaken die er op dat moment niet toe doen.Voor Stadsbelangen reden de motie van afkeuring (gele kaart) te steunen.   

Stadsbelangen heeft ook een motie gesteund, waarin het college wordt opgedragen ervoor te zorgen dat volgend jaar de accountant  een rechtmatigheidverklaring kan afgeven. Als andere gemeenten in staat zijn dit te realiseren, dan moet Delft hieraan ook kunnen voldoen. Het streven ernaar vindt en vond onze fractie te weinig ambitieus voor een college die zegt dat te zijn. Vandaar onze steun aan de motie. Fractie Stadsbelangen-Delft