Geloten circuit mistig

bekeuringenZowel de fracties van de VVD als Stadsbelangen hebben een aantal technische vragen gesteld naar aanleiding van de brief van het college over het parkeren (gesloten circuit). Het is Stadsbelangen Delft duidelijk geworden dat de toerekening van de diverse onkostenposten in sommige situaties redelijk mistig en ook onredelijk is.

Zo blijkt, dat de administratieve kosten met betrekking tot het beoordelen van boetes behoorlijk is gestegen, terwijl 40% van de ingediende bezwaarschriften werd toegewezen. Dit betekent dus dat 40% van de bekeuringen ten onrechte werd uitgeschreven. De vraag rijst, het te ruimhartig uitschrijven van bekeuringen leidt tot een forse toename van administratieve kosten, of daar niets aan gedaan moet worden. Het antwoord op deze vraag moet ja zijn. Het kan toch niet zo zijn dat parkeertarieven worden verhoogd, omdat we onnodig meer kosten hebben, vanwege bekeuringen die achteraf ten onrechte werden opgelegd? 

Stadsbelangen Delft vindt dus dat enerzijds dringend het opleggen van bekeuringen onder de loupe moet worden genomen en tegelijkertijd ingezet moet worden op het terugbrengen van kosten, zodat parkeertarieven niet verhoogd hoeven te worden. 

In de beantwoording op onze technische vragen schrijft het college dat 117.000,– per jaar aan onderhoudskosten worden toegerekend aan gereguleerde parkeervakken, terwijl als deze parkeervakken er niet zouden zijn de onderhoudskosten in deze openbare ruimte hetzelfde zouden zijn. Deze kosten worden naar de mening van Stadsbelangen Delft ten onrechte ondergebracht bij het gereguleerd parkeren. Stadsbelangen vindt dat deze kosten onderdeel moeten zijn van het groot onderhoud. 

Dan de verdeling brede handhaving. Het is ons absoluut onduidelijk op basis waarvan een bedrag ad € 400.000,– wordt gerelateerd aan het gesloten circuit en eenzelfde bedrag wordt gereserveerd voor overige handhaving en niet ten laste komt van parkeren. 

De kosten van het onderhoud van pollers, de kosten daarvan worden ondergebracht onder de posten ‘bijzondere exploitaties’ en ‘overige’, horen geen onderdeel uit te maken van het gesloten circuit. Het is vreemd dat deze kosten ondergebracht worden onder de noemer ‘parkeren’, terwijl de pollers ervoor zorgen dat de automobilist juist niet kan parkeren.

Stadsbelangen Delft vindt dat het tijd wordt, dat de discussie op gang moet worden gebracht over de zogenaamde gratis parkeer- en andere voorzieningen voor fietsers. Iedereen weet dat gratis niet bestaat en het kan niet zo zijn dat de automobilist moet betalen voor parkeervoorzieningen voor fietsers. Een discussie die zeker niet zal leiden tot spontane reacties, maar wat Stadsbelangen Delft wel gevoerd moet worden.

Zowel de Begrotingsbehandeling als de aangekondigde discussie herijking parkeerbeleid zijn hiervoor prima momenten. Wordt zeker vervolgd! 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Vragen over pollers

pollersAan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 5 augustus 2009   
Betreft : schriftelijke vragen onderzoek veiligheid pollers   

Geacht college,   

Regelmatig worden auto’s beschadigd op het moment dat zij een poller in de  binnenstad passeren. Naar wij vernomen hebben, heeft de huisartsenpost in  Delft  besloten daarom niet meer met de auto’s, waarmee dienstdoende huisartsen van genoemde post naar patiënten in de binnenstad worden gereden,  de Delftse binnenstad in te rijden. De huisartsen worden aan het begin van de  poller afgezet en moeten dan lopend, ook ’s nachts, hun weg vervolgen. De huisartsenpost zou al diverse malen met schades zijn geconfronteerd  als gevolg  van de pollers.   

Onze fractie vraagt zich dan ook af hoe veilig de pollers in de  binnenstad zijn en wil graag informatie hebben over het aantal incidenten (aanrijdingen) dat zich in de afgelopen jaren met pollers (start pollers in de binnenstad) hebben  voorgedaan en over wat de oorzaken van deze incidenten zijn geweest. Daarnaast willen wij weten hoe vaak de pollers worden onderhouden dan wel gecontroleerd op  veiligheidsaspecten.   

Wij vragen u dan ook de gevraagde informatie op korte termijn aan onze  fractie  te verstrekken.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Geldverspilling pollers?

Sinds kort zijn ook aan het begin van de Oude Langendijk pollers geplaatst.  Hoewel Stadsbelangen het niet eens was met het besluit de pollers nu al op deze plek te plaatsen, afspraak was dat hiermee pas begonnen zou worden als de Koepoortgarage klaar zou zijn, doet zich toch een vreemde situatie voor.   

Een klein stukje verder bij de markt is een aantal jaren geleden pollers geplaatst. Deze pollers, nog lang niet afgeschreven, doen nu geen dienst  meer sinds de komst van de pollers op de Oude Langendijk. Vreemd dat deze pollers niet zijn hergebruikt. Kennelijk heeft het college  geld voldoende om deze onnodige uitgaven te doen. Stadsbelangen vindt  het onverantwoord dat zo met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Het had voor de hand gelegen dat de pollers bij de markt verplaatst zouden worden  naar het begin van de Oude Langendijk.   

Het blijft opvallend dat de logica van de burger een andere is dan die van  dit college.    Fractie Stadsbelangen-Delft