Gemeente dupeert bewoners

schijflaan (800x600)Deze mededeling kwam als verrassing voor de bewoners. Enkele bewoners wonen al 38 jaar in de Schijflaan en de gemeente heeft in al die jaren nog nooit enige op- of aanmerking gemaakt op de grootte van de tuintjes. Achter de tuintjes is overigens een klein parkje gevestigd op gemeentegrond. Graag willen wij antwoord op onderstaande vragen.

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 23 januari 2014

Betreft : schriftelijke vragen situatie Schijflaan te Delft

Geacht college,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de situatie van de bewoners in de Schijflaan.

De bewoners hebben medio vorig jaar van de gemeente vernomen, dat hun tuintjes ca. een meter staan gepositioneerd op grond dat eigendom is van de gemeente. Zij hebben het voorstel gekregen om of de grond terug te geven aan de gemeente of de extra grond te pachten dan wel te kopen van de gemeente.

Deze mededeling kwam als verrassing voor de bewoners. Enkele bewoners wonen al 38 jaar in de Schijflaan en de gemeente heeft in al die jaren nog nooit enige op- of aanmerking gemaakt op de grootte van de tuintjes. Achter de tuintjes is overigens een klein parkje gevestigd op gemeentegrond. Graag willen wij antwoord op onderstaande vragen.

1. Waarom worden de bewoners, sommigen na 38 jaar, voor het eerst met deze kwestie
geconfronteerd?
2. Andere bewoners hebben in de afgelopen jaren een woning op de Schijflaan gekocht inclusief de
tuin die er was. Zij mochten er dus op vertrouwen, dat er geen problemen zouden zijn. Bent u dat
met onze fractie eens? Zo nee, waarom niet?
3. Is hier sprake van een verjaringstermijn? Zeker voor de bewoners die al jaren woonachtig zijn in de
Schijflaan? Als er geen sprake is van een verjaringstermijn, dan graag een reactie hierop.
4. Is het niet vreemd, dat u de bewoners na vele jaren dwingt extra kosten te moeten maken. Zo nee,
waarom niet? Bij alle opties worden de bewoners met forse extra onkosten geconfronteerd.
5. Indien de bewoners zouden besluiten de grond weer beschikbaar te stellen aan de gemeente, dan
betekent dit toch dat de gemeente het onderhoud van de extra grond voor haar rekening moet
nemen? Dit leidt dan toch tot extra onkosten voor de gemeente? Is dat verantwoord in een tijd dat
er bezuinigd moet worden?
6. Bent u bereid deze kwestie te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft

Aad Meuleman