Schuiven met cijfertjes

bezuinigingDe Kaderbrief is een heel algemeen verhaal geworden, waarin geschoven wordt met cijfers om doelstellingen te halen. Wethouder Vokurka herkende zich daar niet in, maar als je de Kaderbrief leest, dan wordt er geschoven van de ene naar de andere reserve, om het beeld zo gunstig mogelijk bij te stellen. Hoezo niet schuiven met cijfertjes? 

En als de doelstellingen niet gehaald worden, wordt er weer wat heen en weer geschoven. Feit is dat we de laatste drie jaren onderaan de streep ruim negatief uitkomen. Er moet dus bezuinigd worden, maar waarop nu precies wordt bezuinigd en wat dit voor consequenties heeft, blijft vooralsnog onduidelijk.  Hoe verhouden de bezuinigingen zich  met de aangegeven (te) hoge ambities. Wel bijzonder dat in deze tijd van bezuinigingen de etage van het college in de Torenhoven voor 138.000,– euro wordt verbouwd en betaald vanuit de reserves. Dat valt niet echt te rijmen met elkaar. Stadsbelangen vindt dat deze kosten maar vanuit het budget van het college moeten worden gedekt. 

Met wederom een negatief resultaat jaarrekening 2010 (7,7 miljoen) en het teruglopen van de weerstandscapaciteit gecombineerd met toename van de risico’s, staat het financiële beeld van Delft onder druk. Delft moet uitkijken om geen artikel 12 gemeente te worden. In de Kaderbrief worden de risico’s mbt de Spoorzone buiten beschouwing gelaten, omdat dat apart is ondergebracht bij OBS. Maar Delft draagt, als enig aandeelhouder, deze risico’s wel degelijk en eventuele negatieve resultaten die daaruit voortvloeien, zullen ook hun weerslag hebben op al het andere. 

De bezuinigingstaakstelling in 2011 is voor 80% is ingevuld, maar of het haalbaar is, wordt door het college zelf in twijfel getrokken. En dan die overige 20% nog. En als blijkt dat we het weer niet halen?  In de Kaderbrief wordt gemeld, dat bestaande bezuinigingstaakstellingen onvoldoende geconcretiseerd zijn dan wel niet haalbaar zijn gebleken. Een reden hiervoor wordt niet aangegeven. Welke garanties zijn er dat de nu aangekondigde bezuinigingen wel worden gehaald? 

Met iedere keer een discussie over een paar tonnetjes hier en daar, zet volgens ons geen zoden aan de dijk. Stadsbelangen blijft nog steeds voorstander van het schrappen of aanpassen van het Nieuwe Kantoor. Dat zet zoden aan de dijk en levert een buffer op waar je wat aan hebt. De burger kan gespaard worden van bezuinigingen die wel grote invloed hebben op ieders persoonlijk leven.

Destijds gaf het college aan dat het noodzakelijk was het Nieuwe Kantoor zoals gepland te moeten bouwen. Dit ivm het dak van de tunnel en de opdrijfveiligheid.  In het Technisch weekblad van 21 december 2010 lezen wij dat bij Spoorzone Delft de opdrijfveiligheid ook zonder het nieuwe stadskantoor kan worden gewaarborgd. Je vraagt je dus af of de raad destijds niet eenzijdig werd voorgelicht. Wat moet de raad nu wel of niet geloven? Het is verstandig als de raad nu een rem zet op de plannen van het Nieuwe Kantoor. Er is wel haast bij geboden want in de jaarrekening van OBS die sinds kort op het RIS staat, kun je lezen dat er toch spoedig eerste stappen gezet gaan worden en dan is er geen weg meer terug.

Onze fractie blijft, zoals ook aangeven bij de behandeling van de programmabegroting in november 2010, vasthouden aan het voorkomen van bezuinigingen op het gebied van het schoonhouden van onze stad, de bereikbaarheid, veiligheid en het beperken van afvalinzameling.

De discussie over de Kaderbrief krijgt nog een vervolg in een volgende commissievergadering. 

Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk
Aad Meuleman

Weer vertraging Spoorzonetraject

SpoorzoneDe afgelopen maanden is in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over het spoorzonetraject. Zelfs nog in de commissie SVR van 2 december jl. Op geen enkele wijze was er een aanwijzing, althans van de kant van het college kwam geen enkel signaal, dat er wederom vertraging zou optreden.

Vandaag ontvingen wij bericht dat het traject (spoortunnel en het Nieuwe Kantoor) met nog eens een jaar zal worden vertraagd. Reden: de Delftse grondwaterstanden.  Alsof dit een nieuw fenomeen is in onze stad. Wat deze nieuwe vertraging financieel betekent, is nog niet bekend.

Deze hele gang van zaken roept veel vragen op. Delft is nog maar ‘net’ begonnen met de uitvoering van het traject en nu al zijn er problemen die men vooraf niet goed heeft ingeschat dan wel over het hoofd heeft gezien.

In het licht van deze nieuwe vertraging, vraag je je af of er vorige maand echt met spoed een beslissing genomen moest worden over het Nieuwe Kantoor. Was er toen al geen informatie bekend over een mogelijke extra vertraging van het traject? 

De wethouder zal hierover in de commissie SVR van januari 2011 het nodige moeten uitleggen. Het hele traject lijkt zo langzamerhand een ‘Haagse tunnel-vervolg’ te krijgen en dat is niet waar Delft op zit te wachten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

Meerderheid onderschat risico’s

mecanoo_delft_westvestVanaf het moment dat dit college kenbaar maakte dat Delft de komende vier jaar 30 miljoen euro moet gaan bezuinigen, heeft Stadsbelangen in het kader van mogelijkheden om bezuinigingen te realiseren dan wel in het kader van herzien van plannen gewezen op de enorme investeringskosten die gemoeid gaan met realisatie van het Nieuwe Kantoor.

Wij hebben tot op heden steeds gepleit om te bezien of de kosten, die gemoeid zijn met dit project, naar beneden konden worden bijgesteld. Overigens bleek bij de vorming van deze coalitie de voorgestelde 30 miljoen bezuinigingen nog niet eens het maximum scenario te zijn. Het kan dus zijn dat tijdens de rit van dit college een bijstelling van het bezuinigingsbedrag naar boven noodzakelijk wordt. Niet uit te sluiten dus en extra reden kritisch naar dit project te kijken. (nut en noodzaak)

Tot onze verbazing wil dit college kennelijk onder geen enkele voorwaarde bezien of het plan van het Nieuwe Kantoor kan worden herzien. Ja, de raad kreeg een strategienota toegestuurd, maar iedereen weet hoe het in de politiek werkt. Elke nota kun je vooraf schrijven naar het gewenste eindresultaat en de raad………..de raad staat op meters afstand en is daardoor onvoldoende in staat, heeft daarvoor ook niet de nodige kennis in huis, om haar sturende en controlerende taak uit te voeren bij projecten met een dergelijke omvang. Een conclusie die ook de rekenkamer heeft getrokken.

En juist bij een project zoals deze, waar veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid, moet de raad in staat worden gesteld haar taak op een goede manier te kunnen uitvoeren. De strategienota van het college geeft onvoldoende mogelijkheden voor de raad om te controleren of het besluit van het college om door te gaan in de 80/20% variant voor Delft echt de juiste keuze is.

Daarom wilden wij, samen met de SP, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft, dat de diverse varianten, zoals aangegeven in de strategienota en onze variant (we bouwen wat Delft verplicht is te doen) door een externe en deskundige partij tegen het licht worden gehouden, zodat de raad op basis van een dergelijk onderzoek kan controleren of  het college een juiste keuze heeft gemaakt, zoals aangegeven in de strategienota.

Geen vreemd verzoek, want nu is daarvoor nog wel de mogelijkheid om dat te doen. Vooral de coalitiepartijen vonden, in tegenstelling tot de rekenkamer, dat zij wel de gewenste kennis in huis hadden om nu te beslissen dat de rijdende trein gewoon moet doorrijden met alle financiële risico’s vandien. Hoe onverstandig kun je zijn. In ieder geval zal Stadsbelangen de gang van zaken rond het Nieuwe Kantoor scherp blijven volgen. 

Fractie Stadsbelangen Delft