College de weg kwijt in zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)?

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 5 mei 2009
Betreft : zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)

Geacht college,

Vandaag ontvingen wij een afschrift van een brief aan uw college, dd. 4 mei 2009 (zie bijlage), van het Buurtcomité Indische Buurt inzake de kwestie Ceram-Boeroe (De Smaragd). De inhoud van deze brief baart ons zorgen. Graag wil onze fractie een inhoudelijke reactie van het college hebben op genoemde brief.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft Aad Meuleman

Bijlage: brief Buurtcomité Indische Buurt, dd. 4 mei 2009 Buurtcomité Indische Buurt College van Burgemeester en Wethouders Delft p/a Dr. Ir. R. Koop Postbus 53 Ambonstraat 1 2600 AB Delft 2612 BL DelfT Datum: 04 mei 2009 Onderwerp: zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd) Geacht College, Met verontwaardiging en stijgende verbazing ontvingen wij uw brief van 6 april 2009, registratienummer 953718, met als onderwerp “hernieuwde beslissing op bezwaar bouwplan De Smaragd”. Ruim een jaar geleden, op 16 april 2008, heeft de rechtbank ’s-Gravenhage uitspraak gedaan in de zaak van het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) tegen uw College. Het door het BIB ingestelde beroep wordt in die uitspraak gegrond verklaard en uw College wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Tevens heeft de rechtbank bepaald dat u het door het BIB betaalde griffierecht, te weten € 285,-, diende te vergoeden. Het heeft blijkbaar ruim een jaar moeten duren voor u een dergelijk besluit heeft kunnen nemen. Normaliter is daar een periode van 6 weken voldoende voor. Dat u hier een jaar over doet is ongehoord en voor het BIB onacceptabel. Het getuigt van ernstige minachting door uw bestuur van mede-inwoners van deze stad. U vermeldt dat “deze aangelegenheid geruime tijd in de vergetelheid is geraakt” en u biedt vervolgens uw welgemeende excuses aan. Deze excuses zijn onacceptabel en aanvaarden wij dan ook niet. De excuses zijn volledig misplaatst aangezien het BIB u keer op keer aan deze zaak herinnerd heeft, te weten op 23 mei 2008 (per brief), op 25 juni 2008 (per email), op 2 juli 2008 (telefonisch), op 13 september 2008 (per brief), op 24 oktober 2008 (wederom per brief), in januari 2009 (via de Nationale Ombudsman) en tenslotte hebben wij op 26 februari 2009 een afspraak op het spreekuur van de burgermeester gemaakt. Die afspraak werd door u niet nagekomen en onze vertegenwoordiger moest onverrichter zake huiswaarts keren. Dit hebben wij als zeer onbeleefd en onprofessioneel ervaren. Pas nadat het BIB over de gang van zaken geklaagd had, werd er door u actie ondernomen. En vervolgens heeft het nog 6 weken geduurd voor er een brief lag. En dit is niet de eerste keer. Zoals u in het chronologische overzicht in de bijlage kunt lezen loopt deze zaak al vanaf 2003 (!) en bent u al drie keer door de rechter teruggefloten wegens ondeugdelijke besluitvorming. De eerste keer had u tweeëneenhalve maand nodig voor een nieuw besluit, de tweede keer drieëneenhalve maand en nu zelfs ruim een jaar! Maar wat overigens nog erger is: die brief van 6 april jl. geeft nog steeds geen gehoor aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Uw brief vermeldt een nieuw besluit op basis van een uitspraakvan de Raad van State van 14 maart 2007. Maar op die, overigens ook door het BIB gewonnen, hogerberoepszaak had u al een nieuw besluit genomen, en wel op 25 juni 2007. U bent blijkbaar de rechtszaak van 2008 (gevoerd tegen dit besluit van 25 juni 2007 en door het BIB gewonnen) volledig vergeten!? En u hebt twee keer een nieuw besluit genomen op dezelfde rechterlijke uitspraak!? Dit is niet alleen amateuristisch, het is een vorm van misleiding waardoor u de belangen van de burgers minacht. Er ligt momenteel namelijk nog steeds geen voor beroep vatbaar besluit. U ontneemt het BIB, als burgers en inwoners van uw gemeente, de mogelijkheid op te komen voor onze belangen en van de daarvoor bedoelde wettelijke rechtsmiddelen gebruik te maken. Er zijn onvoldoende waarborgen in acht genomen om een omklede rechtsgang te kunnen volgen. Ronduit schandalig is het verder dat bij de uitspraak van 16 april 2008 u ook werd opgedragen het door het BIB betaalde griffierecht terug te betalen. Een termijn van 30 dagen is hiervoor gebruikelijk. Het geld werd echter pas, na vele keren aandringen van onze kant, ook ruim een jaar na de beslissing van de rechtbank, uiteindelijk op 24 april 2009 terugbetaald. En nog zonder wettelijke rente ook. Hoe is het mogelijk dat u en uw ambtenaren zoveel steken laten vallen, zo slordig te werk gaan en uw ingezetenen zo slecht behandelen? Overigens staan in de brief, voor wat betreft de inhoudelijke kwestie, verschillende onwaarheden en onjuiste weergaven van de feiten. Zo vermeldt de brief dat er in de Indische Buurt nieuwe parkeerplaatsen zijn aangelegd naar aanleiding van de parkeerproblematiek rondom het bouwplan Ceram-Boeroe. Dit is echter pertinent onjuist, zoals uw ambtenaren van het vakteam mobiliteit kunnen bevestigen. Ook heeft u het over nachttellingen uit 2007. Daar heeft u nooit eerder melding van gemaakt en deze zijn ook niet bekend bij ons. Gelet op het bovenstaande eisen wij van u dat u per ommegaande een nieuw voor beroep vatbaar besluit neemt dat gehoor geeft aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Dit nieuwe besluit zal moeten bevatten een erkenning van de opeenstapeling van de door u in deze zaak gemaakte fouten alsmede een oplossing van het door u gecreëerde parkeerprobleem rondom De Smaragd. Deze oplossing zal dienen te bestaan uit het aanleggen van 39 (nu ontbrekende) nieuwe parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein. Verdere trainering van deze zaak door met allerlei feitelijke onjuistheden, vergezochte argumenten en onleesbare ambtelijke zinsconstructies te komen, zal door ons niet geaccepteerd worden. Indien u een dergelijk besluit niet tijdig neemt stellen wij u hierbij reeds in kennis van ons voornemen om over te gaan tot het instellen van een beroep inhoudende de eis ex art. 8.73 AWB van vergoeding van de schade die de omwonenden van De Smaragd lijden en al geleden hebben ten gevolge van de toegenomen parkeerdruk vanwege het willens en wetens niet aanleggen van de wettelijke hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein, alsmede de eis ex art. 7.15 en 7.28 AWB van vergoeding van de geleden schade van de door het BIB in al die jaren gemaakte kosten van inspraak, bezwaar en beroep. Hoogachtend, Namens het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) Dr. Ir. R. Koop Ir. Drs. R. Kunz Ir. R. Maks Ir. A. van Straalen CC. Gemeenteraad van Delft Pers Nationale Ombudsman Vice-President van de Raad van State