Wethouder zoekt oplossing

oplossingOp initiatief van Stadsbelangen en onder druk van een meerderheid van de commissie BLD heeft wethouder de Prez toegezegd voor vijf speelplekken, die zouden moeten verdwijnen, naar een oplossing te zoeken.

Aanleiding voor deze discussie was een brief die de bewoners van de Medinastraat hadden ontvangen over het verwijderen van doelpalen. Afgezien van het feit, dat hierover geen overleg was gevoerd met de bewoners, bleek in de commissie dat de argumenten, die in de brief aan de bewoners waren genoemd en de informatie die de gemeente, naar aanleiding van onze schriftelijke vragen, had gegeven aan het AD niet juist was. De wethouder gaf aan niet blij te zijn geweest met de communicatie van de gemeente naar de bewoners en de pers. 

Er was geen sprake van weinig gebruik van de speelvelden of veiligheidsargumenten. Bezuinigingen waren de aanleiding voor het verminderen van het aantal speelvelden in onze stad. Hierbij was volgens de wethouder bij de Medinastraat gekeken naar de technische staat van de doelpalen. Wat dat precies inhield werd niet duidelijk.

Een bewoner, die insprak, betoogde, dat hij met zijn gewicht van 105 kilo aan de doelpalen kon hangen zonder dat deze een millimeter verschoven. Er was volgens hem helemaal geen sprake van onveiligheid of bezuinigingen. De gemeente had helemaal geen onderhoud gepleegd. Hij overhandigde namens de bewoners van zijn straat en buurt een handtekeningenlijst aan de wethouder.     

Bijzonder was wel het standpunt van de PvdA fractie bij monde van de heer Hassan. In een poging zijn eigen wethouder te ondersteunen, vond hij dat de gemeente netjes had gehandeld door de bewoners een brief te sturen. Dat zelfs zijn eigen wethouder aangaf niet blij te zijn geweest met de brief en dat ook nog eens bleek dat de in de brief genoemde argumenten onjuist waren, was voor de PvdA fractie niet van belang. Evenmin dat de bewoners vooraf niet betrokken waren geweest bij deze beslissing. Bijzonder om te constateren van de PvdA fractie. 

In ieder geval zal de wethouder voor 8 mei as. aan de commissie laten weten of hij voor vijf speelplekken een oplossing heeft gevonden.  Stadsbelangen Delft gaat ervan uit, dat dit gaat lukken. Met een beetje goede en creatieve wil, moeten een aantal speelplekken, waaronder die bij de Medinastraat, behouden kunnen blijven. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Besluit hetzelfde als beginspraak?

Afbeelding 107 (800x600)Van bewoners van de Medinastraat  ontvingen wij het volgende signaal. ‘Compleet verrast waren wij toen vanmorgen de brief van de gemeente op de mat viel. Wat ons opviel aan de brief is dat deze gedateerd is op 7 maart 2012 en op 15 maart 2012 pas wordt bezorgd. In de brief wordt gesuggereerd dat het trapveldje achter ons huis aan de Medinastraat niet intensief genoeg wordt gebruikt. Wij vragen ons af hoe dit onderzocht is. Wie heeft dat onderzocht? Wanneer is dat onderzocht? En hoe vaak is er naar de bezetting gekeken? Op welke tijdstippen? In welk jaargetijde? 

 In de wintermaanden wordt er uiteraard minder gebruik van gemaakt en zodra het geregend heeft, is het veld erg nat en kan er niet op gevoetbald worden. Het trapveld met de doelen wordt juist heel intensief gebruikt. Door jong en oud. Ook geeft dit veld totaal geen overlast als er gevoetbald wordt. Het is gewoon onbegrijpelijk. Zeker omdat er steeds meer gestimuleerd wordt dat kinderen moeten bewegen, sporten, buiten spelen. Dan nemen ze dit af.’

Stadsbelangen heeft het college naar aanleiding van dit signaal schriftelijke vragen gesteld. Wij hebben het college verzocht de aangekondigde werkzaamheden uit te stellen. Wij willen eerst deze kwestie in de commissie bespreken en desnoods via een interpellatiedebat in de raadvergadering van 29 maart 2012. Onderstaand onze brief aan het college.

Aan                  : het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 15 maart 2012

Betreft: verwijderen doeltjes trapveld Medinastraat

 Geacht college,

Door middel van deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Geheel onverwachts werden de bewoners van de Medinastraat door middel van een brief van de gemeente,
dd. 7 maart 2012, geïnformeerd over het besluit dat de doeltjes op het trapveld Medinastraat worden verwijderd. Dit omdat het trapveld niet intensief zou worden gebruikt. Verder wordt aangegeven, dat de doeltjes in maart/april 2012 worden verwijderd en deze werkzaamheden binnen een week zijn afgerond.

Stadsbelangen verbaast zich over deze wijze van communiceren. Volgens de bewoners komt deze mededeling volledig als een verrassing. Men vindt de mening van de gemeente, dat het trapveldje niet intensief zou worden gebruikt, onjuist. Bovendien is er vrijwel nooit onderhoud gepleegd aan de doeltjes en is dat ook niet noodzakelijk. Daarnaast geeft het trapveldje geen enkele overlast en is er geen reden om de doeltjes te verwijderen.

Stadsbelangen wil deze kwestie in de eerstvolgende commissie van april 2012 aan de orde stellen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente dergelijke besluiten neemt zonder vooraf overleg te hebben met de bewoners?

Wij vragen hierbij het college de aangekondigde werkzaamheden uit te stellen tot dat deze kwestie in de commissie is besproken. Bent u hier toe bereid?

Graag willen wij ruim voor de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2012 antwoord hebben op onze vraag. Indien u niet bereid bent de werkzaamheden uit te stellen, overwegen wij deze kwestie via een interpellatiedebat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2012 aan de orde stellen.

Wij wachten uw antwoord af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman