Notitie Harnaschpolder

harnaschpolderDe fracties van de VVD, de SP en Stadsbelangen Delft hebben op 13 maart 2013 onderstaande notitie verstuurd naar de voorzitter van de commissie SVR met het verzoek deze te agendering voor de commissievergadering SVR.

Na het succesvol verlopen proces en keuze van het stedenbouwkundig schetsontwerp Spoorzone, willen genoemde fracties aandacht vragen voor de gang van zaken rond de Harnaschpolder. Dit project komt moeizaam op gang als gevolg van kredietcrisis en het word tijd om naast alle terechte accenten en aandacht voor de bovengrondse ontwikkeling in het Spoorzonegebied het vizier nog meer te gaan richten op de Harnaschpolder. 

De fracties van de VVD, SP en Stadsbelangen Delft willen graag met zowel de commissie als het college in gesprek om te bezien of eenzelfde traject, met grote betrokkenheid van de raad, andere partijen en het college, zoals nu het geval is geweest bij het schetsontwerp Spoorzone, ingezet zou kunnen worden bij de Harnaschpolder. Een dergelijk traject kan een opmaat betekenen voor een prima invulling van de Harnaschpolder om verdere verliezen te kunnen voorkomen. 

Graag willen wij deze notitie agenderen voor de eerstvolgende procedurevergadering SVR van met het verzoek deze te bespreken de overlegvergadering van april 2013. 

Met vriendelijke groeten,
Lennart Harpe                     VVD
Maurits Bongers                  SP,
Aad Meuleman                    Stadsbelangen Delft

Enquête Nadeelcompensatie

IMG_0697 (800x776)De fracties van de VVD, de SP en Stadsbelangen Delft onderzoeken op dit moment de regeling Nadeelcompensatie in relatie tot het Spoorzonegebied. In de afgelopen periode zijn claims ingediend zowel bij ProRail als de gemeente Delft.

De fracties willen onderzoeken hoe de ervaringen zijn over de behandeling en afhandeling van deze claims. Met name willen de fracties inzicht hebben in  de redenen waarom claims werden toegekend dan wel afgewezen.

De enquêteformulieren worden verspreid bij ondernemers en bewoners rond het Spoorgebied. De antwoorden op de gestelde vragen, kunnen de fracties  helpen om te bezien of aanpassing van de regeling Nadeelcompensatie al dan niet noodzakelijk is.

Fractie Stadsbelangen Delft – Aad Meuleman
Fractie VVD – Lennart Harpe
Fractie SP – Maurits Bongers

Enquête
Vraag 1.
Bent u bewoner of ondernemer in het Spoorzonegebied?

o ondernemer
o bewoner

Vraag 2.
Wat voor soort schade heeft u geclaimd?

o bouwschade
o nadeelcompensatie
o anders, nl……………………………….

Vraag 3.
Bent u tevreden over de wijze waarop uw claim werd behandeld?

o ja
o nee

Vraag 4.
Bent u tevreden over de termijn waarbinnen uw claim werd afgehandeld?

o ja
o nee

Vraag 5.
Werd uw claim gehonoreerd?

o ja
o nee

Vraag 6.
Indien uw claim niet werd gehonoreerd, was de afwijzing van uw claim door de gemeente dan voldoende onderbouwd?

0 ja
0 nee

Indien u vraag 6 met nee hebt beantwoord, graag  aangeven waarom u dat vindt.

Vraag 7.
Kon u zich vinden in de genomen beslissing over uw claim?

o ja
o nee

Vraag 8.
Als u zich niet kon vinden in de afwijzing van uw claim, graag uw argumenten hiervoor aangeven.

Vraag 9.
Indien uw claim werd afgewezen, heeft u dan vervolgacties ondernomen?

o zo ja, welke……………………………….
o zo nee, waarom niet……………………

Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

Als u door genoemde fracties wil worden geïnformeerd over de voortgang van ons onderzoek, dan kunt u dit onderstaand aangeven:

O ja, ik wil worden geïnformeerd.

Naam:
Adres:
Telnr.:
Email:

VVD                                      Lennart Harpe
SP                                          Maurits Bongers
Stadsbelangen Delft      Aad Meuleman; ameul@ziggo.nl