Beleid gemeente verlenging grafrechten discutabel

De gemeente Delft heeft wel een hele vreemde manier gevonden om  aanslagen in verband met het verlengen van grafrechten op te  leggen. Een manier die niet valt onder noemer: “de logica van de burger”. Recentelijk werd onze fractie met de volgende situatie geconfronteerd.   

Een inwoonster ontvangt op 8 mei 2007 een brief van de gemeente waarin zij wordt herinnerd aan het feit dat de grafrechten op 18 november 2009 zullen verlopen. Zij krijgt de mogelijkheid aan te  geven of zij per genoemde datum al dan niet afstand wil doen van  de grafrechten en zij wordt verzocht hiervoor een antwoordformulier  in te vullen. Dat doet zij ook op 14 mei 2007 en zij geeft aan de grafrechten per 18 november 2009 te willen verlengen met 10 jaar. Op zichzelf  klantvriendelijk dat de gemeente onze inwoners tijdig informeert over  het verlopen van termijnen.   

Tot haar verbazing ontvangt zij op 18 juni 2007 een aanslag voor  het verlengen van de grafrechten per 18 november 2009. Zij maakt  bezwaar dat de gemeente in 2007 al een aanslag oplegt voor een situatie  die pas ingaat per november 2009. Het bezwaar wordt afgewezen. De gemeente vindt nu de inwoonster, overigens na een spontaan bericht van de gemeente zelf, heeft aangegeven tot verlenging van de grafrechten te willen overgaan, dat de ontvangst van het antwoordformulier  als datum aanvraag verlenging geldt en dat daardoor de aanslag terecht is opgelegd. Nu het bezwaar is afgewezen, betaalt deze inwoonster de aanslag, maar zij blijft het ermee oneens.   

Stadsbelangen zal er bij het college op aandringen deze kwestie nader  te bezien. Het kan toch niet zo zijn, dat de gemeente op deze wijze aanslagen oplegt. Eerst een burger wijzen op een situatie die zich twee  jaar later pas voordoet, vragen om een antwoordformulier in te vullen en vervolgens direct een aanslag opleggen.   

Wij vinden daarnaast dat het geïnde bedrag inclusief rente teruggestort  moet worden naar bedoelde inwoonster en dat de aanslag pas kan worden opgelegd rond het moment dat de termijn grafrechten afloopt. In deze  situatie dus medio 2009. Fractie Stadsbelangen-Delft

Geldverspilling pollers?

Sinds kort zijn ook aan het begin van de Oude Langendijk pollers geplaatst.  Hoewel Stadsbelangen het niet eens was met het besluit de pollers nu al op deze plek te plaatsen, afspraak was dat hiermee pas begonnen zou worden als de Koepoortgarage klaar zou zijn, doet zich toch een vreemde situatie voor.   

Een klein stukje verder bij de markt is een aantal jaren geleden pollers geplaatst. Deze pollers, nog lang niet afgeschreven, doen nu geen dienst  meer sinds de komst van de pollers op de Oude Langendijk. Vreemd dat deze pollers niet zijn hergebruikt. Kennelijk heeft het college  geld voldoende om deze onnodige uitgaven te doen. Stadsbelangen vindt  het onverantwoord dat zo met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Het had voor de hand gelegen dat de pollers bij de markt verplaatst zouden worden  naar het begin van de Oude Langendijk.   

Het blijft opvallend dat de logica van de burger een andere is dan die van  dit college.    Fractie Stadsbelangen-Delft