Vlag half stok, ‘feest’ ging door

De politieke groepering Stadsbelangen-Delft wil langs deze weg haar  medeleven betuigen aan de familieleden van de mensen die zijn  omgekomen en de slachtoffers die vandaag betrokken waren bij het afschuwelijke drama dat vandaag in Apeldoorn heeft plaats  gevonden.

Het is onvoorstelbaar dat één persoon in staat is zo veel leed te veroorzaken bij veel mensen en een dag, die  traditioneel een gezamenlijk feest behoort te zijn en ook altijd  was, te verpesten. De dag begon mooi. Ook in onze stad met de traditionele reveille.  Blije mensen, de zon scheen en er waren al vroeg veel mensen  op de been in de binnenstad. Veel mensen in de stad hadden later  op de dag nog steeds geen idee wat zich in Apeldoorn had afgespeeld.   

De gemeente Delft reageerde met de vlag half stok te hangen op  het stadhuis. Ook op de Nieuwe Kerk werd de vlag half stok ghangen. Een terechte reactie, maar daar waar in veel steden evenementen werden  afgelast, gingen deze in Delft gewoon door. De vele mensen die wij vandaag hebben gesproken, reageerden wisselend op het doorgaan van de evenementen in onze stad. Zelfs om 17.00 uur  was het opvallend dat nog veel mensen niet wisten wat zich in Apeldoorn  had afgespeeld.

Mensen die het wel wisten, vonden het geen probleem dat de evenementen doorgingen. Immers, op een zonnige dag zijn er zo wie zo altijd veel bezoekers in de binnenstad. Waarom zou er dan geen  muziek mogen zijn, zo vroeg menigeen zich af? Als het drama zich in Delft  had afgespeeld, was het anders geweest, zo reageerde men. Anderen verbaasden zich erover dat de evenementen niet werden  afgelast. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar  Stadsbelangen is benieuwd naar de reactie van het college en hun  motivatie om de activiteiten vandaag voort te zetten.
Stadsbelangen-Delft

Koninklijke Onderscheiding van voor 1986 minder waard?

KODe afgelopen jaren nodigt de burgemeester op Koninginnedag  standaard mensen uit die in het verleden tot heden een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.

In de uitnodigingsbrief lazen wij:  ‘Aan de dames en heren die vanaf 1986 tot en met 2009 via de  Gemeente Delft een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen.’ De burgemeester past hierbij wel een heel bijzonder kader toe. Gold in 2006 nog dat de uitnodiging van toepassing was voor burgers  die in de afgelopen 10 jaar een lintje hadden ontvangen, nu worden  mensen uitgenodigd die een onderscheiding hebben ontvangen  vanaf 1986.  Hoe de burgemeester aan het jaar 1986 komt is een raadsel. Waarom  niet vanaf 1985 of 1987 of 1970?

Een Koninklijke onderscheiding krijgt  iemand voor het leven en het is vreemd dat de burgemeester bij zijn  uitnodiging meent onderscheid te moeten maken. Heeft een Koninklijke onderscheiding die voor 1986 werd uitgereikt nu minder betekenis? Onze fractie denkt van niet. Delft en de burgemeester zouden zorgvuldiger moeten omgaan met dergelijke onbegrijpelijke uitnodigingen voor onze  burgers die in het verleden een Koninklijke onderscheiding hebben  ontvangen. Ook die van voor 1986!

Hetzelfde geldt voor ereburgers van onze stad. Zij horen standaard bij dergelijke evenementen te worden betrokken. Of zij nu in 1966 of 1999 of 2009 een onderscheiding  hebben ontvangen, dat maakt niet uit. Het zou de burgemeester sieren als hij het kromme kader van jaartallen  terzijde schuift. Zo ga je niet om met ‘geridderde’ inwoners van onze  stad.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Aanvullende schriftelijke vragen Koninginnedag

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 14 februari 2007   
Betreft : aanvullende vragen activiteiten Koninginnedag   

Geacht college,   

Eerst heden zijn wij in de gelegenheid te reageren op uw beantwoording van 
18 januari 2007 naar aanleiding van onze schriftelijke vragen
van 18 december 2006.   

Op onze vraag hoe de traditionele medewerking van de diverse amateur-  gezelschappen zijn ingepast in de activiteiten op deze dag, wijst u op de  deelname van de muziek- en showverenigingen aan de reveille. Daar zijn wij tevreden over. U vergeet echter, zoals altijd gebruikelijk was, de deelname van orkesten zoals de TU Prometheus, De Koninklijke Harmoniekapel, een Delftse Bigband,  kinderen  van de dansschool Coby Ouwersloot etc. Uit uw beantwoording begrijpen wij  dat voor deze Delftse amateur gezelschappen kennelijk geen plaats is  ingeruimd, terwijl dergelijke optredens voor deze verenigingen van belang zijn.  Zeker op  een feestdag als Koninginnedag.   

Vraag:  1. Worden deze verenigingen alsnog benaderd om een bijdrage te leveren  aan  deze dag? Zo nee, waarom niet?  

Hoewel onze fractie geen voorstander was en is om voor activiteiten op Koninginnedag een aanbestedingsprocedure in gang te zetten, heeft uw  college  hiervoor toch gekozen. Dat betekent dat u een dergelijke procedure ook  correct  moet volgen. Wij vragen ons af of u dat ook heeft gedaan.   

Vraag: 1. Is Rene van der Kruit van tevoren geselecteerd door de gemeente om  een offerte te mogen uitbrengen? Zo ja, dan willen wij hiervan graag  stukken  ontvangen waaruit dit blijkt. Zo nee, waarom bent u dan van deze  procedure afgeweken?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Traditionele Delftse evenementen voorlopig gehandhaafd

Nadat Stadsbelangen in de Algemene Commissievergadering al opmerkingen had gemaakt over de afwijzing van de subsidieverstrekking voor het Jazzfestival en  het niet meer uitnodigen van de majorettekorpsen bij de reveille op  Koninginnedag, heeft het college wijselijk een aantal zaken teruggedraaid. Het Jazzfestival kan nu toch voor de 21e maal worden georganiseerd in onze stad.  Het college heeft alsnog besloten voor dit jaar subsidie toe te kennen.  Stadsbelangen  is van mening dat een dergelijk festival, waar zo veel Delftse inwoners  plezier  aan beleven, elk jaar gehouden moet worden. Natuurlijk mag best eens met  de  organisatie van gedachten worden gewisseld over de wijze waarop het  festival  het door de gemeente zo gewenste nieuwe elan zou kunnen krijgen. Maar  daarmee  moet je in een vroeg stadium met elkaar om de tafel gaan zitten en niet  een  aantal maanden van te voren roepen dat men geen subsidie krijgt omdat er  gebrek  aan nieuw elan zou zijn. Nog afgezien van de vraag wat dat inhoud. Reveille Koninginnedag  worden de majorette nu toch uitgenodigd bij de reveille op Koninginnedag. Gezien  het tijdstip, aanvang 10.30 uur, kan er eigenlijk niet meer van een  reveille worden  gesproken, maar eerder van de opening van de activiteiten op Koninginnedag. festival,opmerkingenHet blijft voor Stadsbelangen nog steeds onduidelijk wie in eerste  instantie  besloten heeft de majorettes niet meer uit te nodigen. De “ballen” worden  wat  dat betreft vrolijk naar elkaar doorgeschoven. In ieder geval een les voor de toekomst voor de gemeente om op nette wijze met zowel Delftse evenementen en de deelnemers om te gaan.    Fractie Stadsbelangen-Delft