Lokale partijen benadeeld

hamerTijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de VPPG een motie aangenomen met als titel ‘Ongelijke behandeling giften’. De leden willen hiermee hun ongenoegen uitdrukken met betrekking tot het verder vergoten van de rechtsongelijkheid tussen lokale partijen en afdelingen van landelijke partijen vanwege het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen. 

De leden van de VPPG roepen de minister van BiZa hiermee op de Wfpp in overeenstemming te brengen met het uitgangspunt dat elke politieke groepering gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichtingen. Deze motie zal worden verspreid onder de lokale politieke partijen in Nederland, de Eerste- en Tweede Kamerleden en de pers. 

De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van landelijke partijen heeft er een hoofdstuk bijgekregen. Waar afdelingen van landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. Deze rechtsongelijkheid wordt nu vergroot met het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen.

In 2009 heeft Stadsbelangen Delft al aangegeven, dat er rechtsongelijkheid bestaat qua financiering tussen lokale afdelingen van landelijke partijen en lokale partijen. zie onderstaande link:

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=1470

Het wordt tijd dat deze rechtsongelijkheid wordt opgeheven. Zo lang dat niet het geval is, zal Stadsbelangen Delft het standpunt van de VPPG van harte ondersteunen. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

VPPGMotie
Ongelijke behandeling giften

De algemene ledenvergadering van de VPPG, bijeen in Vleuten op 10 mei 2013

Overwegende dat

* de minister door zijn brief over het instellen van een giftenreglement lokale politieke partijen een nieuwe verplichting oplegt;
* landelijke partijen kunnen volstaan met een centraal giftenreglement dat ook plaatselijk mag gelden;
* hierdoor landelijke partijen in de gemeenteraden anders behandeld worden dan lokale politieke groeperingen;
* in de Wfpp (wet financiering politieke partijen) nadrukkelijk geen ruimte is voor financiering van lokale partijen;
* de Wfpp wel de mogelijkheid biedt om plaatselijke afdelingen van landelijke partijen te financieren;
* de eerdergenoemde vormen van ongelijkheid voor de lokale politieke partijen in strijd is met het uitgangspunt van gelijke behandeling en democratie.

Roept de Minister van Binnenlandse Zaken op
de Wfpp in overeenstemming te brengen met het uitgangspunt dat elke politieke groepering gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichtingen.

Ondertekening
Namens de leden van de VPPG,
F. Zinken
Voorzitter


Stadslab ‘Kansen met water’

Water (800x600)Dit Stadslab is een initiatief van het Expertise Platform Water. Het Platform wil de economie en de werkgelegenheid in Delft stimuleren door de “kansen met water” beter te benutten.

wanneer/waar : 3 april 2013, Meisjeshuis, Oude Delft in Delft

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 

Doel : mobiliseren realisatiekracht

Gericht op : mensen die daaraan kunnen bijdragen (ondernemers, “trekkers”, kenniswerkers, mensen met organisatietalent etc.)

inhoud

4 thema’s :

 Horeca en winkeliers (Herman Weyers)

 Cultuur en historie (Henriëtte Welle Donker)

 Innovatie en kennis (Ronald Waterman en Niels van der Hoog)

 Transport en infrastructuur (Maarten Labordus)

Aanmelden via e-mail met vermelding van naam en functie/beroep : waterplatformdelft@gmail.com

Kansen in de Spoorzone!

Spoorz (800x600)Welke kansen biedt het Spoorzonegebied voor de vastgoedmarkt? En wat heeft de vastgoedmarkt het Spoorzonegebied te bieden? Op die vragen probeert de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op dinsdag 20 maart antwoord te krijgen tijdens de tweede van drie bijeenkomsten over het toekomstperspectief van de Delftse Spoorzone.

De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte probeert via de inbreng van deskundigen en alle Delftenaren met inventieve, vindingrijke en haalbare bouwplannen en ideeën een beeld te krijgen van de Spoorzone zoals dat gebied er over enkele jaren definitief zou kunnen uitzien.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 14 februari werd  met deskundigen gesproken over de kaders waarbinnen ontwikkelingen in het gebied mogelijk zijn. Op dinsdag 20 maart gaat het vanaf 20.00 uur in de raadszaal over kansen in de markt. Hans de Jonge, Carel de Reus en Wim Nieuwenburg houden lezingen over dit onderwerp en gaan met elkaar en met de aanwezigen in discussie. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Hans de Jonge (sinds 1991 hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling bij de Faculteit Bouwkunde TU Delft) schetst de actuele situatie op de vastgoedmarkt en gaat in op de rol van overheden, beleggers en ontwikkelaars. Hij schetst trends en ontwikkelingen, duidt kansen en bedreigingen en benoemt de mogelijkheden van het Spoorzonegebied voor Delft in (inter)nationaal perspectief.

Carel de Reus (directeur Careldereus BV, adviseur gemeenten en instellingen over stedelijke en maatschappelijke vraagstukken) gaat in op de (nieuwe) rol van de gemeente en die van de samenwerkingspartners. Welke nieuwe vormen van ontwikkeling doen zich voor? Hoe stuur je het proces en welke positie neem je daarbij als gemeente in? Wat zijn de financiële gevolgen van te maken keuzes en hoe wordt voorkomen dat de Spoorzone in financiële zin een Ontspoorzone wordt?

Wim Nieuwenburg (directeur Makelaardij WVK, voorzitter NVM afdelingen Haaglanden) geeft een beeld van de Delftse woningmarkt in de afgelopen 5 jaar. Hij vertelt over de actuele en toekomstige woonwensen van mensen. Aan welk soort woningen is behoefte en welke eisen stellen mensen aan hun woonomgeving? Wat is de woonconsument bereid te betalen? Welke specifieke kansen doen zich voor in het Spoorzone gebied en hoe kunnen die verzilverd worden?

De serie van drie bijeenkomsten wordt op 24 april in DOK op het Vesteplein afgesloten met een presentatie van de bouwplannen die zijn ingediend. Ideeën kunnen tot en met 31 maart aanstaande naar de gemeenteraad worden gestuurd; digitaal via griffie@delft.nl of op papier via griffie Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Simpel initiatief lijkt lastig?

Gilles1In het afgelopen voorjaar heeft de bewonersvereniging van de Jacob Gilleshof een prijs ter waarde van € 5000,– gewonnen bij Fonds 1818. Dit geldbedrag had de vereniging aangevraagd om een jeu de boules baan in hun straat te realiseren. Aan deze prijs is echter een voorwaarde gebonden, namelijk dat dit voornemen op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Al geruime tijd is de bewonersvereniging bezig om contact te leggen met de Gemeente Delft om toestemming te vragen voor het gebruik van een stukje grond in hun wijk. Die toestemming is het enige dat zij vragen, want geld om de jeu de boules baan aan te laten leggen, is er.

Aan         : het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 8 oktober 2011

Betreft   : initiatief bewonersvereniging Jacob Gilleshof

Geacht college,

Het beleid van uw college is erop gericht om initiatieven van bewoners in onze stad alle kans te geven. U bevestigt dat nog eens in de Programmabegroting 2012-2015 en wat onze fractie betreft terecht.

In het afgelopen voorjaar heeft de bewonersvereniging van de Jacob Gilleshof een prijs ter waarde van € 5000,– gewonnen bij Fonds 1818. Dit geldbedrag had de vereniging aangevraagd om een jeu de boules baan in hun straat te realiseren. Aan deze prijs is echter een voorwaarde gebonden, namelijk dat dit voornemen op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Al geruime tijd is de bewonersvereniging bezig om contact te leggen met de Gemeente Delft om toestemming te vragen voor het gebruik van een stukje grond in hun wijk. Die toestemming is het enige dat zij vragen, want geld om de jeu de boules baan aan te laten leggen, is er.

Omdat het moeilijk bleek contact met de gemeentelijke organisatie te krijgen, heeft onze fractie aan de verantwoordelijke wethouder gevraagd om zich met het verzoek van de bewoners te bemoeien. Dit leek te helpen, want vrij snel na ons verzoek werd door de gemeente contact opgenomen met de bewonersvereniging.

Op 15 september 2011 werd telefonisch een afspraak gemaakt met de bewonersvereniging om langs te komen op maandag 19 september 2011 bij bouw- en woningtoezicht. De bewonersverenging meldde zich op de afgesproken datum, maar niemand bleek iets van een afspraak te weten. Wel heeft de vereniging de tekeningen ingeleverd. Hierna heeft de bewonersverenging  tot op heden niets meer vernomen.  

Wij hebben de volgende vragen.
1.
Hoe moeilijk kan het dan zijn om een initiatief van de bewonersvereniging van de 
Jacob Gilleshof adequaat op te pakken en uit te voeren?
2.
Waarom heeft de bewonersvereniging na 19 september 2011 niets meer vernomen?
3.
Zoals aangegeven, wordt het bedrag ad € 5.000,– door Fonds 1818 alleen uitbetaald 
als realisatie van de jeu de boules baan op korte termijn wordt gerealiseerd. Bent u het met onze fractie eens dat, door de trage afhandeling van het verzoek door de gemeente, dit mogelijk kan leiden tot de situatie dat de bewoners hun gewonnen prijs alsnog mislopen?
4.
Als u dat ook vindt, wanneer kan de bewonersvereniging een definitieve reactie van de gemeente verwachten?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet. Wij gaan ervan uit dat dit initiatief van bewoners conform uw beleid alle kansen zal krijgen.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman