De juiste aanpak!

Bram Stoop nr. 2  geb.dat 31-01-1957De publieke omroep NTR zendt op 15 februari 2014 om 16.05 uur Nederkland 2 een herhaling uit van het programma over de werkzaamheden van ons kandidaat raadslid Bram Stoop. Een indrukwekkende documentaire, waarin kansloze jongeren bij de Stichting Trix een kans krijgen om hun weg weer te vinden in onze maatschappij. Van harte aanbevolen!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

NTR schreef (citaat): ‘Bram Stoop is een 54-jarige jongerenwerker, type “recht uit het hart”, charismatisch en met een grote intuïtie om jongeren te bereiken. Hij runt Stichting Trix, een kleinschalig opleidingscentrum midden in het haventje van Scheveningen, een laatste kansplek voor (extreem problematische) jongeren die nergens meer terecht kunnen. Bram wordt gezien als een man met een onorthodoxe aanpak, die respect weet af te dwingen van jongens die vaak een jarenlange vruchteloze geschiedenis hebben met reguliere hulpverleners. (einde citaat)’

Een methode die succesvol is, vanuit de simpele gedachte: ‘Denk vanuit het referentiekader van deze jongeren’. Dan is de kans op slagen groot! De fractie van Stadsbelangen Delft heeft veel waardering voor de wijze waaop Bram Stoop met deze jongeren aan de slag gaat!Mixed parkeren binnenstad?

parkerenWethouder Junius heeft gesprekken gevoerd met bewonersverenigingen en ondernemers in de binnenstad over plannen met betrekking tot het parkeerbeleid in de binnenstad. Een mooi ‘begin’. 

Wij ontvingen van de bewonersverenigingen en ondernemers in de binnenstad van Delft een brief dat zij niets zien in het voorgestelde beleid. Dit omdat Invoeren van mixed parkeren in hun ogen juist leidt tot ongewenste toename van het aantal auto’s in de binnenstad met bijbehorend zoekverkeer. Men vindt dat dit haaks staat op het ingezette beleid om het aantal auto’s in de binnenstad te verminderen.

Daarnaast vrezen bewoners en ondernemers dat met het invoeren van mixed parkeren de toch al grote parkeerdruk op de vergunninghoudersplaatsen onacceptabel zal toenemen. Eind vorig jaar hebben de gezamenlijke bewonersverenigingen van de Delftse binnenstad de wethouder een rapport aangeboden met hun bevindingen t.a.v. parkeerdruk. In dit rapport hebben zij in samenspraak met de ondernemersvereniging binnenstad een aantal aanbevelingen gedaan om het parkeren in de binnenstad beter te faciliteren.

Uit de reactie van de bewoners en ondernemers maakt onze fractie op, dat de wethouder wel gesprekken heeft gevoerd en geluisterd, maar vervolgens weinig heeft gedaan met de aangeboden aanbevelingen. De vraag is ook of het invoeren van mixed parkeren in de binnenstad leidt tot meer bezetting van de parkeergarages.

De parkeerdiscussie (herijking parkeerbeleid) krijgt op korte termijn een vervolg in de raad. Om beleid succesvol te laten zijn, is draagvlak hiervoor onontbeerlijk. In ieder geval adviseert Stadsbelangen de wethouder nog eens goed te kijken naar de aanbevelingen van de bewoners en ondernemers in de binnenstad. Het zou een gemiste kans zijn om hieraan voorbij te gaan.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Gemiste kans!

kans (2)De motie van Stadsbelangen om aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen een breed extern onafhankelijk onderzoek in te stellen naar ‘de Gondelaffaire’ kreeg in de gemeenteraadsvergadering van donderdag
23 februari 2012 geen steun van de meerderheid van de raad. Een gemiste kans! Een dergelijk onderzoek zou de kans zijn geweest om eindelijk, politiek gezien, een definitieve streep te zetten onder deze soap. 

Maar belangrijker was dat de gemeenteraad nu de kans had het ongewenste beeld, dat er sprake zou zijn van een doofpotcultuur, had kunnen wegnemen door akkoord te gaan met een onafhankelijk onderzoek. Nu zal dat beeld vermoedelijk door enkelen levend worden gehouden en dat is slecht voor Delft. De meeste fracties waren van mening, dat eerst moet worden afgewacht welke stappen de Commissaris van de Koningin gaat ondernemen naar aanleiding van het integriteitsonderzoek, waar de burgemeester om heeft gevraagd, en uiteraard de uitkomst van dat onderzoek.

Diverse fracties wilden wel een totaal feitenoverzicht over deze affaire laten publiceren. Dat is mooi, maar dat geeft nog steeds geen onafhankelijk oordeel over deze affaire en over de rollen van de (oud) bestuurders en (oud)raadsleden, die hierbij betrokken zijn geweest.

De ‘last minute’ motie van Onafhankelijk Delft met ongeveer dezelfde strekking als de motie van Stadsbelangen kreeg ook geen steun van de raad. Ook niet van onze fractie, omdat deze motie werd ingekleurd met opdrachten, dus niet onafhankelijk, en waarbij in ieder geval niet de rollen van (oud) raadsleden werden betrokken.

Stadsbelangen wilde juist de onafhankelijkheid van een dergelijk onderzoek waarborgen door de wijze waarop en door wie een extern onderzoek zou moeten plaatsvinden over te laten aan de minister. Al met al zal deze affaire ongetwijfeld weer een politiek vervolg gaan krijgen. Helaas!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Raad 31 maart 2011

raadzaalDe Phoenixgracht bevindt zich straks in een gebied dat de komende 100 jaar gezichtbepalend zal zijn voor onze stad. Alle reden om nog eens serieus naar de plannen van Van der Wedde te kijken. In ieder geval is het zinvol om de raad op basis van feiten een keuze mogelijkheid te bieden. In de commissie heeft onze fractie uitgebreid gewezen op het verschijnsel dat als het college iets niet wil, men vooral de weg kiest van het zoeken naar argumenten waarom iets niet kan in plaats van te zien hoe voorstellen wel te realiseren zijn.

Vreemd dat de wethouder naar aanleiding van een eerdere discussie laat onderzoeken of aanpassing van de bruggen mogelijk zijn, maar als een burger met een goed onderbouwt plan komt, waarin in feite de argumenten van het college worden weerlegd, de wethouder vervolgens met het argument van scopewijziging komt als doorslaggevend argument om geen verdere actie te ondernemen.

Als dat echt zo is, wat wij betwijfelen, dan was het onderzoek dat de wethouder heeft gedaan bij voorbaat al niet nodig geweest. De raad heeft in meerderheid de mond vol van beginspraak. Nu komt een burger met een goed plan en vervolgens wordt hij  het bos ingestuurd. Stadsbelangen vindt dat het plan van van der Wedde, binnen de gestelde kaders, op haalbaarheid onderzocht moet worden. Reden waarom wij samen met de VVD en de ChristenUnie een motie hebben ingediend.Helaas volgde de coaltiefracties, op een coalitielid na, met oogkleppen op de uitleg van de wethouder. Een gemiste kans.

Wij hebben de motie van het CDA met betrekking tot politiesterkte, niet mede ingediend. Deze soort ‘kettingbriefachtige moties’ ogen zeker sympathiek, maar uit de motie kunnen wij niet herleiden of Delft nu een probleem heeft als gevolg van de gevolgde verdelingsrekenmethode. Je kunt de rekenmethode wellicht anders ingevuld willen zien, maar het gaat in feite om de vraag of Delft last heeft van deze rekenmethode. Als deze methode niet leidt tot problemen in ons stad, zien wij ook geen noodzaak deze te veranderen door middel van een goedbedoelde ‘ketting brief’. Naar aanleiding van de beantwoording van de portefeuillehouder hebben wij de motie wel gesteund.

De aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer met betrekking tot het rapport over Delft als centrum van kennis en innovatie werd door onze fractie ondersteund. Wel hebben wij er op gewezen, dat bij een vorig onderzoek de raad de aanbevelingen destijds ook heeft aangenomen. In dit recente rapport geeft de Rekenkamer aan, dat een aantal aanbevelingen van destijds niet werden uitgevoerd. De reden daarvan bleef onduidelijk. Daarom heeft Stadsbelangen aangedrongen dat de aanbevelingen nu wel uitgevoerd moeten worden. De wethouder gaf aan dit te zullen doen, maar wel een prioritering te willen aanbrengen. De raad wordt hierover nog geinformeerd.

Fractie Stadsbelangen Delft

Glazen huis in 2012 naar Delft?

glazenHet initiatief van Ron Witsenboer (Groen Links) om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2012 naar Delft te halen is een geweldig idee en ook een mooie kans voor onze stad. Een dergelijk activiteit zet niet alleen Delft op de kaart, maar draagt belangrijker bij aan het goede doel.

Op zaterdag 15 januari 2011 zal om 10.00 uur  in eetcafe Het Konings Huys (Markt 38) het plan van aanpak worden gepresenteerd, uitsluitend voor raads-, commissieleden, om deze geweldige activiteit in 2012 naar Delft te halen. Inmiddels hebben diverse partners in onze stad zich bij dit idee aangesloten. Ook Stadsbelangen steunt van harte dit mooie initiatief!

Fractie Stadsbelangen Delft