Serieuze bespiegeling behandeling Kaderbrief?

Hoe serieus moet onze fractie de behandeling van deze Kaderbrief nog nemen? We mochten in 5 minuten vertellen wat we ervan vinden en nu na heel veel gedoe is dat 7 minuten geworden. Twee minuten erbij  lijkt lang en dat is ook zo, als je aan een touwtje hangt, maar niet als je serieus de Kaderbrief wilt behandelen. Het is weer het oude liedje. De coalitiepartijen maken de dienst uit in onze stad en hebben zoals gewoonlijk weer lak aan de oppositiepartijen in onze gemeenteraad. Onze fractie is hier dus klaar mee. Wij zijn ervan overtuigd dat hier over ruim 1 ½ jaar verandering in komt, want ook onze inwoners zijn het zat bestuurd te worden door partijen die geen enkele interesse hebben in de mening van anderen en hun eigen zin doordrijven. Dat is niet de samenleving waar wij voor staan, want samenwerken doe je met elkaar! Altijd! Onderstaand onze uitgebreide Bespiegeling over de Kaderbrief 2020.
Meer lezen

Raad 24 mei 2012

raadzaalDe raadsvergadering van 24 mei 2012 werd grotendeels beheerst door de Kaderbrief van het college. Stadsbelangen Delft vindt dat het college met deze Kaderbrief duidelijk heeft gemaakt niet aan ‘mooi weer spelen’ te doen. De Kaderbrief geeft een realistisch beeld te zien over de situatie van Delft en de financiële situatie in het bijzonder. Het college heeft dan ook terecht extra noodzakelijk bezuinigingen aangekondigd.

Hoe de extra bezuinigingen ingevuld gaan worden, moet straks duidelijk worden bij de programmabegroting. Stadsbelangen Delft heeft hierbij als kader meegegeven, dat de inwoners zo veel mogelijk ontzien moeten worden. Daarnaast is Stadsbelangen Delft het niet eens met het naar beneden bijstellen van de ambitie met betrekking tot de bereikbaarheid van onze stad. Bereikbaarheid van onze stad is van groot belang van onze inwoners, bezoekers en toeristen en dus ook voor onze economie. Vooral de automobilist waardeert de bereikbaarheid met een dikke onvoldoende. Dat is niet acceptabel.

Natuurlijk ziet ook Stadsbelangen Delft dat vooral het Spoorzoneproject voor de nodige overlast zorgt.  Dan hebben we het nog niet over de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug.  Ambities qua bereikbaarheid naar beneden bijstellen is een slecht plan. De bereikbaarheid van onze stad door de autogebruiker verdient daarom extra aandacht. Dat zou zelfs positief kunnen zijn voor de bezetting van de parkeergarages. Reden waarom Stadsbelangen Delft samen met andere fracties hierover een motie heeft ingediend. Verder heeft Stadsbelangen de volgende moties mee ingediend: 

* oneens met schrappen budget voor extra maatregelen tegen fietsendiefstal
* motie breed binnenstadoverleg

Andere moties die door Stadsbelangen Delft mede werden ingediend, onder andere inzicht lopende en toekomstige bezuinigingen en inzicht in resultaten binnen halen van gelden van derden, werden na afdoende toezeggingen door het college ingetrokken.

In het interpellatiedebat over Avalex heeft Stadsbelangen Delft aangegeven, dat de wethouder de raad eerder (in beslotenheid) had kunnen informeren. In juni/juli 2011 was voor het dagelijks bestuur van Avalex de eerste tekenen zichtbaar, dat de financiën niet op orde waren. Weliswaar heeft het college de raad in oktober 2011 een brief doen toekomen over deze kwestie, maar de informatieverstrekking had eerder moeten plaatsvinden. Daarnaast heeft onze fractie zich afgevraagd hoe het dagelijks bestuur van Avalex omgaat met begrotingen die worden gepresenteerd. Vooral de vraag in hoeverre hier voldoende kritisch naar wordt gekeken. De discussie over Avalex krijgt later dit jaar een vervolg. 

De motie inzake wachtgeld/aanvulling heeft onze fractie een ‘mooi weer spelen’ motie genoemd. Op zichzelf heeft onze fractie de nodige kritiek tegen de ruimhartige wachtgeldregelingen, zoals die in de wet APPA zijn vastgelegd voor onder andere bestuurders en Tweede Kamerleden, maar Stadsbelangen Delft voelt er niets voor een motie te steunen die tot doel heeft op de persoon (wethouder Bolten) te spelen, terwijl de raad geen enkele bevoegdheid heeft in te grijpen of invloed kan uitoefenen op wettelijke arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Hiervoor is de regering en de Tweede Kamer aan zet om dat te veranderen. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Pijnlijk doch onvermijdelijk

polaroid conceptDe kaderbrief 2012 sluit naar ons inzicht en gevoel meer dan de afgelopen jaren aan bij de werkelijkheid. De financiële positie van Delft is bepaald niet rooskleurig. Het resultaat over 2011 is weliswaar na 3 jaar weer positief, maar dit resultaat is voor een belangrijk deel bepaald door incidentele baten, die naar ons idee terecht, meteen gereserveerd worden voor voorziene toekomstige overschrijdingen. Zónder deze incidentele baten zouden uitgaven en opbrengsten in evenwicht zijn, echter gezien de landelijke en wereldwijde ontwikkelingen mag niet aangenomen worden dat dit zonder verdere ingrijpende maatregelen ook een gegeven voor de toekomst zal zijn. Bovendien loopt onze stad bijzondere risico’s met projecten als de spoorzone maar ook de deelneming in Parking Delft B.V.

De aangekondigde extra bezuinigingen van € 10 mlj lijken ons dan ook gerechtvaardigd met die kanttekening dat indien meer bekend is over de hoogte, fasering en invulling van de rijksbezuinigingen, dit bedrag zo nodig aanpast dient te worden. Het laat zien dat het college zich ten zeerste bewust is van het feit dat Delft in een recessie is geraakt en rekening moet houden met aanhouden tegenvallers in de uitgaven en een verdere daling van de inkomsten.

Hoewel onze partij in het verleden andere keuzes gemaakt zouden hebben, waardoor we er nu wellicht anders voorstonden, geven de in de kaderbrief geschetste financiële en beleidsmatige kaders onze partij met betrekking tot de in deze commissie behorende onderwerpen geen aanleiding deze kaders te bestrijden. Het stadsbelang wordt niet onderschat.

Rest alleen nog de taak aan het college de nieuwe bezuinigingen en hervormingen, de noodzaak hiervan en de verder uitwerkingen actief en tijdig te communiceren aan onze inwoners. Want dat de burgers nóg meer geraakt gaan worden door alle maatregelen is de meest pijnlijke doch onvermijdelijke conclusie.

Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk

Raad 30 juni 2011

raadzaalIn de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 werden diverse moties ingediend bij de behandeling van de Kaderbrief. Een aantal moties werd door Stadsbelangen mee ingediend. 

1. De motie Eigen bijdrage WMO van CU en van Oort heeft Stadsbelangen niet gesteund. Wij zijn het met de wethouder eens dat dit onderwerp in een breder verband moet worden geregeld. Binnenkort komt hier een voorstel over.

2. De motie WIZ en de Zorginstellingen van de PvdA bleek een overbodige motie te zijn, omdat het college al uitvoering geeft aan de samenwerking tussen WIZ en de Zorginstellingen.

3. De motie Eigen Kracht conferenties van CU en D66 heeft Stadsbelangen niet gesteund, omdat wij van mening zijn dat mensen die problemen hebben vaak juist niet op eigen kracht deze kunnen oplossen.

4. De motie Bereikbaarheid heeft Stadsbelangen mee ingediend samen met de CU en fractie van Oort. Het college wil bezuinigen op de bereikbaarheid van onze stad. Stadsbelangen is het hiermee oneens. De meerderheid van de raad verwierp deze motie.

5. De motie Fiets parkeren in het Spoorzone gebied van D66 en van Oort heeft onze fractie niet gesteund. De motie pleitte ervoor om het handhavingsgebied foutparkeren met enkele straten uit te breiden in het Westerkwartier. Nog afgezien van de vraag of dit kan worden geregeld, zou uitbreiding van de handhaving met een paar straten leiden tot verschuiving van de problemen naar andere straten in deze wijk.

6. De motie Delft fietst van de PvdA, D66, STIP, Groen Links, van Oort en Leefbaar Delft heeft onze fractie niet gesteund. Dit omdat deze fracties nu al extra budget willen vastleggen voor de periode vanaf 2013. Stadsbelangen vindt dat een dergelijk voorstel later moet worden bezien afhankelijk van de financiële situatie op dat moment.

7. Samen de VVD heeft Stadsbelangen de motie Duurzame verkeersoplossing TU Noord gebied ingediend. De verkeersproblemen in dat gebied zijn groot. De motie draagt het college op om samen met de bewoners in dit gebied tot een aanvaardbare en structurele oplossingen te komen. De meerderheid van de raad dacht hier anders over. De motie werd verworpen.

8. Samen met de CU en de VVD heeft Stadsbelangen de motie Verkeersmaatregelen van  Foreestweg-Kristalweg ingediend. Het college wil de maatregelen die nodig zijn voor dit gebied uitstellen. Stadsbelangen vindt dat onverantwoord gezien de toename van het verkeer in dit gebied als gevolg van activiteiten in de Harnaschpolder. De motie werd verworpen.

9. De motie Bevriezen woonlasten van de VVD hebben wij niet gesteund. De voor de bühne motie is niet realistisch in een tijd van noodzakelijke bezuinigingen. Conform ons verkiezingsprogramma, waarin wij alleen stijging van lasten met het indexeringscijfer acceptabel vinden, ging deze motie verder. Dat vonden wij onverantwoord.

Met de Kaderbrief zijn wij niet akkoord gegaan. Dit omdat wij de geloofwaardigheid van deze Kaderbrief in twijfel trekken gezien de nieuwe ontwikkelingen rond het Nieuwe Kantoor. Daarnaast maken wij bijvoorbeeld andere keuzes op het gebied van bereikbaarheid, het ophalen van vuilnis en het onderhoud van onze stad.

Fractie Stadsbelangen Delft  

Kader geloofwaardigheid

college2In de commissie Algemeen van 15 juni 2011 stond de vervolgdiscussie over de Kaderbrief op de agenda. Onze fractie heeft aangegeven dat deze discussie op een later moment moet worden gevoerd.

Gezien de ontwikkelingen vorige week met betrekking tot het Nieuwe Kantoor, vraagt onze fractie zich niet alleen af of het zin heeft serieus verder in te gaan op de Kaderbrief, maar nog meer hoe geloofwaardig en capabel dit college is evenals de coalitiepartijen.

Wij zijn tijdens de eerste behandeling over deze Kaderbrief in de commissievergadering van mei uitgebreid ingegaan op de gang van zaken met betrekking tot het Nieuwe Kantoor en dat niet voor de eerste keer. De discussie van november 2010 ligt ons nog vers in het geheugen. Al onze argumenten werden weggehoond door het college met allerlei tegen argumenten die uit de hoge hoed werden getoverd en slaafs werden overgenomen door de coalitiepartijen.

Er was sprake van een rijdende trein die niet gestopt kon worden, geen scopewijzigingen, problemen met het tunneldak, risico van extra vertraging, schadeclaims en nu, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, lijken deze argumenten niet meer van toepassing te zijn en wil het college de raad in een soort overrompelingstactiek eind juni een beslissing laten nemen over een gewijzigd plan.

Met het nieuwe plan zouden de kosten voor de bouw van het Nieuwe Kantoor 
9 miljoen lager zijn. Tijdens de commissie bleek dat het maken van een nieuw plan ca 1,5 miljoen euro extra kost. Geen besparing van 9 miljoen, zoals het college de stad voorhoudt, maar ca. 7,5 miljoen.   

Voeg daar nog bij de conclusies van de rekenkamer over de effectiviteit van het geldverslindende beleid van de wijkaanpak in de afgelopen jaren en het leegraken van de reserves. Daarom vond onze fractie dat de discussie in de commissie Algemeen niet moest gaan over deze Kaderbrief, maar over de vraag hoe capabel dit college is om onze stad te besturen. Pas als daar een afdoende antwoord op is, heeft het zin de Kaderbrief verder te bespreken.

Stadsbelangen gaf de commissie als kader mee: ‘bespreek geloofwaardigheid college.’

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman