Raad 24 mei 2012

raadzaalDe raadsvergadering van 24 mei 2012 werd grotendeels beheerst door de Kaderbrief van het college. Stadsbelangen Delft vindt dat het college met deze Kaderbrief duidelijk heeft gemaakt niet aan ‘mooi weer spelen’ te doen. De Kaderbrief geeft een realistisch beeld te zien over de situatie van Delft en de financiële situatie in het bijzonder. Het college heeft dan ook terecht extra noodzakelijk bezuinigingen aangekondigd.

Hoe de extra bezuinigingen ingevuld gaan worden, moet straks duidelijk worden bij de programmabegroting. Stadsbelangen Delft heeft hierbij als kader meegegeven, dat de inwoners zo veel mogelijk ontzien moeten worden. Daarnaast is Stadsbelangen Delft het niet eens met het naar beneden bijstellen van de ambitie met betrekking tot de bereikbaarheid van onze stad. Bereikbaarheid van onze stad is van groot belang van onze inwoners, bezoekers en toeristen en dus ook voor onze economie. Vooral de automobilist waardeert de bereikbaarheid met een dikke onvoldoende. Dat is niet acceptabel.

Natuurlijk ziet ook Stadsbelangen Delft dat vooral het Spoorzoneproject voor de nodige overlast zorgt.  Dan hebben we het nog niet over de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug.  Ambities qua bereikbaarheid naar beneden bijstellen is een slecht plan. De bereikbaarheid van onze stad door de autogebruiker verdient daarom extra aandacht. Dat zou zelfs positief kunnen zijn voor de bezetting van de parkeergarages. Reden waarom Stadsbelangen Delft samen met andere fracties hierover een motie heeft ingediend. Verder heeft Stadsbelangen de volgende moties mee ingediend: 

* oneens met schrappen budget voor extra maatregelen tegen fietsendiefstal
* motie breed binnenstadoverleg

Andere moties die door Stadsbelangen Delft mede werden ingediend, onder andere inzicht lopende en toekomstige bezuinigingen en inzicht in resultaten binnen halen van gelden van derden, werden na afdoende toezeggingen door het college ingetrokken.

In het interpellatiedebat over Avalex heeft Stadsbelangen Delft aangegeven, dat de wethouder de raad eerder (in beslotenheid) had kunnen informeren. In juni/juli 2011 was voor het dagelijks bestuur van Avalex de eerste tekenen zichtbaar, dat de financiën niet op orde waren. Weliswaar heeft het college de raad in oktober 2011 een brief doen toekomen over deze kwestie, maar de informatieverstrekking had eerder moeten plaatsvinden. Daarnaast heeft onze fractie zich afgevraagd hoe het dagelijks bestuur van Avalex omgaat met begrotingen die worden gepresenteerd. Vooral de vraag in hoeverre hier voldoende kritisch naar wordt gekeken. De discussie over Avalex krijgt later dit jaar een vervolg. 

De motie inzake wachtgeld/aanvulling heeft onze fractie een ‘mooi weer spelen’ motie genoemd. Op zichzelf heeft onze fractie de nodige kritiek tegen de ruimhartige wachtgeldregelingen, zoals die in de wet APPA zijn vastgelegd voor onder andere bestuurders en Tweede Kamerleden, maar Stadsbelangen Delft voelt er niets voor een motie te steunen die tot doel heeft op de persoon (wethouder Bolten) te spelen, terwijl de raad geen enkele bevoegdheid heeft in te grijpen of invloed kan uitoefenen op wettelijke arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Hiervoor is de regering en de Tweede Kamer aan zet om dat te veranderen. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Kader geloofwaardigheid

college2In de commissie Algemeen van 15 juni 2011 stond de vervolgdiscussie over de Kaderbrief op de agenda. Onze fractie heeft aangegeven dat deze discussie op een later moment moet worden gevoerd.

Gezien de ontwikkelingen vorige week met betrekking tot het Nieuwe Kantoor, vraagt onze fractie zich niet alleen af of het zin heeft serieus verder in te gaan op de Kaderbrief, maar nog meer hoe geloofwaardig en capabel dit college is evenals de coalitiepartijen.

Wij zijn tijdens de eerste behandeling over deze Kaderbrief in de commissievergadering van mei uitgebreid ingegaan op de gang van zaken met betrekking tot het Nieuwe Kantoor en dat niet voor de eerste keer. De discussie van november 2010 ligt ons nog vers in het geheugen. Al onze argumenten werden weggehoond door het college met allerlei tegen argumenten die uit de hoge hoed werden getoverd en slaafs werden overgenomen door de coalitiepartijen.

Er was sprake van een rijdende trein die niet gestopt kon worden, geen scopewijzigingen, problemen met het tunneldak, risico van extra vertraging, schadeclaims en nu, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, lijken deze argumenten niet meer van toepassing te zijn en wil het college de raad in een soort overrompelingstactiek eind juni een beslissing laten nemen over een gewijzigd plan.

Met het nieuwe plan zouden de kosten voor de bouw van het Nieuwe Kantoor 
9 miljoen lager zijn. Tijdens de commissie bleek dat het maken van een nieuw plan ca 1,5 miljoen euro extra kost. Geen besparing van 9 miljoen, zoals het college de stad voorhoudt, maar ca. 7,5 miljoen.   

Voeg daar nog bij de conclusies van de rekenkamer over de effectiviteit van het geldverslindende beleid van de wijkaanpak in de afgelopen jaren en het leegraken van de reserves. Daarom vond onze fractie dat de discussie in de commissie Algemeen niet moest gaan over deze Kaderbrief, maar over de vraag hoe capabel dit college is om onze stad te besturen. Pas als daar een afdoende antwoord op is, heeft het zin de Kaderbrief verder te bespreken.

Stadsbelangen gaf de commissie als kader mee: ‘bespreek geloofwaardigheid college.’

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman