Kabinet lak aan lokale partijen

De gevestigde landelijke partijen en diverse achtereenvolgende kabinetten blijven lak hebben aan de rechten van lokale stadspartijen. Ook dit kabinet en minister Kasja Ilongren van D66 lijken er alles aan te doen om de verbetering van de lokale democratie en subsidiering van lokale stadspartijen bewust te vertragen. Wij attendeerden al eerder op deze problematiek. Zie ook onze eerdere bijdragen uit 2009 en 2013 (onderstaande links).
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=1470
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4691
Meer lezen

Beter laat dan nooit!

Zelfs de landelijke verkiezingen worden nu door wethouder de Prez (PvdA) gebruikt om de, volgens de peilingen, waarschijnlijke onafwendbare ondergang van de PvdA zoveel mogelijk te beperken. Hij vindt, zo stond vandaag in het AD te lezen, dat de formateurs van een nieuw kabinet meer geld beschikbaar moeten stellen voor achterstandswijken. Hierbij noemt hij de wijk Buitenhof als voorbeeld.

In de afgelopen jaren heeft Stadsbelangen Delft als lokale partij voortdurend aandacht gevraagd voor de problemen in de wijk Buitenhof. En ook regelmatig gesprekken gevoerd met de bewoners van deze wijk. De afgelopen jaren is ook veel geld gepompt in deze wijk, maar ondanks alle goed bedoelde inspanningen, heeft dat niet geleid tot een adequate oplossing voor alle problemen. Een gemiste kans, vinden wij.

Er werd steeds weer nieuw beleid gemaakt zonder eerst het oude beleid goed te evalueren. Stadsbelangen Delft heeft steeds aangegeven, dat je eerst moet evalueren en als iets goed functioneert, moet je dat niet veranderen. Alleen de zaken die niet of minder goed gaan, moet je veranderen. Beleid op beleid maken zonder eerst het bestaande beleid goed te evalueren, wordt nooit een succes.

Stadsbelangen Delft vindt het wel apart, dat de wethouder nu pas écht aan de bel trekt als het gaat om de wijk Buitenhof. Naar alle waarschijnlijkheid zal de PvdA geen deel uitmaken van een nieuwe coalitie en dus niet betrokken worden bij de formatie van een nieuw kabinet. Nu maar afwachten of de oproep van wethouder de Prez wordt gehoord door de formateurs van een nieuwe coalitie.

Het is wel mooie en terechte oproep van de wethouder. Dat wel!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

De ‘zorgkaasschaaf’

DELFT – Strijdbare Delftenaren hebben zich verenigd in het ‘Zorg voor elkaar Delft’ en komen in verzet tegen de zorgbezuinigingen van het kabinet. Toen ik dit las, vroeg ik me af wat dit betekent voor inwoners in onze stad die dagelijks zorg nodig hebben. En ook of de beoordelaars, die op huisbezoek gaan bij mensen om te zien hoeveel thuiszorg men nodig heeft voldoende vermogen hebben om de gevolgen in te schatten van hun beslissing. Twee simpele voorbeelden van mensen, die ik de afgelopen week heb bezocht, hebben twijfels bij mij opgeroepen.|

Voorbeeld 1
Een 87 jarige man wonende in de Buitenhof heeft 3 uur thuiszorg tot het moment dat hij bezoek krijgt van een man, die komt beoordelen of dit allemaal wel terecht is. Na een vragenlijst ingevuld te hebben, komt deze man tot het besluit dat de 87 jarige man geen recht meer heeft op 3 uur, maar 75 minuten voor de schoonmaak en 45 minuten om de was te doen. De man ontvangt een beslissing. Hij kan in beroep kan gaan bij de Commissie Bezwaar en Beroep. Dat doet hij ook, maar het bezwaar wordt ongegrond verklaard.

Een aantal maanden later loopt deze man met hoge bloeddruk en is hij doorverwezen naar een psychiater. Zijn kinderen wonen in Brabant en daar kan hij dus dagelijks geen beroep op doen. Is dit wat we willen? Stadsbelangen Delft gaat proberen om opnieuw een huisbezoek te arrangeren, want dit kan gewoon niet.

Voorbeeld 2
Een 58 jarige vrouw uit de Wippolder heeft alzheimer in een vergevorderd stadium. Haar man die dagelijks moet injecteren, omdat hij suiker heeft en last heeft van bloedvaatvernauwing, doet zo goed en zo kwaad als het gaat de ondersteuning voor zijn vrouw. Als ze naar bed gaan dan gaan zij beiden met de traplift. De man en de vrouw hadden hiervoor 4 uur per week huishoudelijke hulp. Tot het moment dat er een beoordelaar langskomt, die de situatie opnieuw komt beoordelen. Resultaat: 2 uur kwijt van de thuiszorg. Hoe kan het zijn dat je 4 uur huishoudelijke hulp krijgt, het alleen maar slechter met je gaat en als beloning minder huishoudelijke zorg krijgt?

Stadsbelangen Delft heeft in de commissievergaderingen meerdere malen aangegeven, dat als gevolg van bezuinigingen best kritisch gekeken kan en ook moet worden naar noodzakelijke huishoudelijke hulp. Maar de kaasschaaf hanteren is wel erg gemakkelijk. De indruk bestaat dat mensen, die beoordelingen doen, dit alleen doen vanuit een nota (lees opdracht bezuinigingen) en zich minder inleven in de werkelijke situatie en vooral wat gevolgen voor mensen kunnen zijn. De twee beschreven casussen spreken voor zich en laten zien dat gevolgen van beslissingen voor mensen niet of nauwelijks worden meegewogen.

Stadsbelangen Delft zal hier in commissieverband nogmaals aandacht voor vragen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Samenvatting inbreng Bestuursprogr.

bestuursHet was een bijzondere dag op 14 oktober jl. bij de behandeling in de gemeenteraad van het bestuursprogramma 2011-2014. Die dag de installatie van een nieuw kabinet samengesteld volgens de formule van de zogenaamde ‘ziekenhuisvariant’ en een kabinet dat de mogelijkheid van tweedeling in onze maatschappij gedoogd. Een enorm risico. Wat dit gaat betekenen voor ons land zal moeten blijken. Ook als het gaat om het bestuursprogramma van dit college als uitwerking van het coalitieakkoord. Wij horen graag of het college al een reactie kan geven op de vraag of de kabinetsplannen en het gedoogakkoord consequenties hebben voor dit bestuursprogramma. Moet Delft hierdoor meer of minder gaan bezuinigen in de komende jaren of is 30 miljoen toereikend. 

Hoewel het niet aan onze fractie is om een akkoord te geven op dit programma, het is immers een ‘coalitiefeestje’, vinden wij in het bestuursprogramma diverse zaken terug die wij ook hebben aangegeven in eerdere discussies, zoals bereikbaarheid stad, minder ambtenaren (mager ingevuld), zo veel mogelijk de lasten van inwoners ontzien (kan nog beter). Maar ook worden zaken summier of helemaal niet genoemd. 

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de stad, gaat het college pas in 2011 een masterplan maken. Dat moet toch sneller worden opgepakt gezien de huidige situatie. Vooral in de binnenstad.  Hierbij zien wij dat het vooral gaat over fietsen en Stadsbelangen heeft het niet alleen over fietsen als het gaat om de bereikbaarheid van onze stad. Het gaat ook over voetgangers, bezoekers, autoverkeer en parkeerplekken. 

De plannen rond het buurt- en wijkwerk zijn bijzonder te noemen. Een herhaling van de situatie 1994-1998. Ook toen bezuinigingen en enkele buurthuizen dicht. Onder aanvoering van de PvdA en Groen Links kwam hele stad in rep en roer. De buurthuizen stegen onder aanvoering van diezelfde partijen de afgelopen jaren uit de grond, bakken geld werd uitgegeven en nu onder verantwoordelijkheid van diezelfde partijen een paar buurthuizen dicht. Graag horen wij van het college welke buurthuizen gesloten moeten worden. Het lijkt onze fractie dat duidelijkheid voor de inwoners gewenst is. 

Het uitstellen van projecten om bezuinigingen te realiseren vinden wij mager ingevuld. Wij hadden gehoopt dat u bijvoorbeeld had laten zien welke bezuiniging er gerealiseerd zou kunnen worden door het uitstellen of zelfs afzien van bijvoorbeeld de versmalling aan de Voorhofdreef. Ook zien wij geen intentie om te bekijken of de kosten voor het Nieuw Stadskantoor naar beneden kunnen worden bijgesteld.  

Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit college kiest om het huisvuil eenmaal in de veertien dagen op te halen. Ziet het college dagelijks/wekelijks de troep wel op straat? In de binnenstad moet men op sommige plaatsen nog steeds met vuilniszakken werken en de ondergrondse vuilcontainers kunnen het wekelijkse vuil niet eens aan. Wat Stadsbelangen betreft gaat dit voornemen van tafel. 

Het college kiest ook voor een open dialoog met inwoners en instanties in onze stad. Bijzonder was de inspraak van theater de Veste afgelopen maandag. Dhr. Bartels van theater de Veste refereerde tijdens de Algemene Commissie van 4 oktober jl. aan een bijeenkomst met het college in juni jl. Als dit een voorbode is van hoe het college de dialoog met de stad wil voeren, dan wordt het de komende tijd niet alleen financieel zwaar weer, maar ook bestuurlijk. Voor wat betreft cultuur ziet onze fractie liever minder cultuurweekenden en minder bezuinigingen op DOK en theater de Veste. 

Bij de Algemene Beschouwingen in het kader van de programmabegroting 2011-2014 zal onze fractie op een aantal zaken dmv moties en mogelijk amendementen terugkomen.

Fractie Stadsbelangen