Niets aan de hand?

praktijkOndanks alle signalen vanuit de praktijkschool, dat overlast wordt ervaren van de voorbereidingen voor het studentenfeest in juli 2013, blijft de directie van de school ontkennen dat er ook maar iets aan de hand is. Het gaat allemaal prima en iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ook het college, als antwoord op onze schriftelijke vragen (zie link http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4661), is die mening toegedaan. 
                                                                                                             studenten wachten tot 16.00 uur?

Omdat de signalen van overlast bleven aanhouden, is onze fractie zelf polshoogte gaan nemen en heeft onaangekondigd de school bezocht. Onderdeel van de controlerende taak van de raad, lijkt ons. Wij werden niet toegelaten. Terwijl wij langs de school liepen, was men driftig met een sloophamer een raam aan het slopen. Zie beelden link van TV West

http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-06-2013/delfts-gemeenteraadslid-geweigerd-bij-school-van-superfeest-corps

Ook pogingen om in contact te komen met de directeur van de school lukte niet. Nadat TV West hierover vandaag vroeg in de middag een bericht op teletekst had geplaatst, ontvingen wij later deze middag een verzoek namens de directeur om een afspraak voor volgende week te maken. 

Inmiddels is ons wel duidelijk, dat er wel degelijk sprake is geweest van overlast. Een gymlokaal waar braaksel van een feestje van de vorige avond werd gevonden, zodat de gymles niet door kon gaan. Zonder enige vorm van communicatie werd het sportterrein volgebouwd, waardoor de jaarlijkse sportdag van de leerlingen niet door kon gaan. En zo zijn er nog meerdere situaties aantoonbaar te benoemen. Voldoende fotomateriaal beschikbaar.

Het verbaast ons dat de directeur voor de camera bij TV stug blijft volhouden, dat het allemaal volgens afspraak verloopt en ook dat het college kennelijk onvoldoende is geïnformeerd door de schoolleiding over de werkelijke situatie. 

Onze fractie heeft geen enkel bezwaar dat de studenten hun jubileum gaan vieren, maar je moet je wel houden aan afspraken en deze nakomen. Het gaat hier om het belang van de leerlingen van de praktijkschool en ook om de belangen van de bewoners in deze wijk. Overigens begrepen wij dat de studenten de leerlingen van de praktijkschool aangeboden hebben, om een dag naar Drievliet te gaan. Dit ter compensatie van het missen van de jaarlijkse sportdag. Op zichzelf een sympathiek gebaar. 

Dat neemt niet weg dat onze fractie overweegt deze kwestie aan de orde te stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wordt dus nog vervolgd. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Jubileum Studenten Corps

GrotiusUit diverse publicaties, die elkaar ook tegen spreken, hebben wij begrepen, dat een en ander niet soepel zou verlopen. Zo zouden verbouwingen, sloopactiviteiten, boren enz. gewoon tijdens schooltijd plaatsvinden. Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke situatie, hebben wij dan ook de volgende vragen.

Delft, 15 mei 2013

Betreft: schriftelijk vragen jubileumactiviteiten Delftse Studenten Corps 

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In het kader van het 33 jarige bestaan van het Delftse Studenten Corps, heeft de directie van het Grotius College onder voorwaarden aan het Corps toestemming verleend om tijdens de jubileumactiviteiten gebruik te mogen maken van het gebouw. Wel moesten de studenten rekening houden met de activiteiten van de praktijkschool. Er zou niet worden verbouwd of gebouwd tijdens schooltijd

Uit diverse publicaties, die elkaar ook tegen spreken, hebben wij begrepen, dat een en ander niet soepel zou verlopen. Zo zouden verbouwingen, sloopactiviteiten, boren enz. gewoon tijdens schooltijd plaatsvinden. Recentelijk zou zelfs een gymles niet zijn door gegaan, omdat na een feestje, de gymzaal smerig was achtergelaten. Daarnaast bleek dat in toiletten cementwater was gegooid en stond er een paar cm cement in de afvoer. Al met al een ongewenste situatie.

Ook Leefbaar Delft heeft op de website voor deze situatie de nodige aandacht gevraagd. Enkele reacties daarop zijn werkelijk buiten alle proporties. De manier waarop over de leerlingen van de praktijkschool wordt gesproken, zou feitelijk aanleiding moeten zijn het gebouw alsnog helemaal niet ter beschikking te stellen aan welke andere activiteit dan lesgeven. Het beeld dat bestaat, is dat afspraken niet worden nagekomen, er weinig controle op is, veel stof als gevolg van bouwactiviteiten in het gebouw aanwezig is en het onderwijs wel degelijk hinder ondervindt van alle activiteiten.

Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke situatie, hebben wij dan ook de volgende vragen.

1. Is de gemeente op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt tussen het Delftse Studenten Corps en het Grotius college in het kader van de jubileumactiviteiten van het Corps?
2. Zo ja, heeft de gemeente ook invloed gehad op de afspraken die zijn gemaakt tussen het Corps en de directie van het Grotius college? Zo ja, welke afspraken heeft de
gemeente dan met de betrokken partijen gemaakt?
3. Hoe heeft de gemeente de (brand)veiligheidseisen tijdens de jubileumactiviteiten geborgd?
4. Wij hebben begrepen dat er ook sloopwerkzaamheden binnen het gebouw plaatsvinden. Is hiervoor een vergunning afgegeven door de gemeente? Zo nee, waarom niet?
5. Wie is verantwoordelijk voor controle op handhaving van de gemaakte afspraken?
6. Kan het college garanderen dat alle schoolactiviteiten en examens tot de zomervakantie ongestoord kunnen plaatsvinden? Zo ja, waaruit blijkt dat?
7. Indien de gemeente mede verantwoordelijk is voor de verleende toestemming voor 
bedoelde activiteiten, wanneer heeft de gemeente de buurt dan geïnformeerd?
8. Is het college het met Stadsbelangen Delft eens, dat deze locatie in een woonwijk feitelijk niet geschikt is voor een dergelijk jubileum? Men verwacht ca.  2.500 en 3.000 deelnemers. Zo nee, waarom niet?
9. Welke garantie kan het college geven, dat het gebouw voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar weer in de oude staat is teruggebracht en de leerlingen ongestoord het nieuwe schooljaar kunnen beginnen?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

25 jaar Stadsbelangen

LG-25-JAAR-282Speech ter gelegenheid van 25 jaar Stadsbelangen Delft. (Aad Meuleman) 

De eendagsvlieg is 25 jaar oud, volop in leven, ambitieus en van plan nog lang een rol te blijven vervullen in de Delftse politiek. Dames en heren, het is maar dat u het weet.

Zouden de mensen van het eerste uur, Cock van der Pot en Aad Bonthuis, hebben kunnen bedenken dat 25 jaar later in Nederland ruim 2000 raadsleden als vertegenwoordigers van plaatselijke partijen actief zouden zijn? Zouden zij hebben kunnen bedenken dat lokale partijen in Nederland op dit moment 336 wethoudersposten leveren?  Ik denk het niet. Deze cijfers tonen aan dat lokale partijen in Nederland niet alleen voorzien in een grote behoefte van kiezers, maar ook partijen zijn die het dragen van bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Een staaltje van lef om op 12 december 1985, drie maanden  voor de gemeenteraadsverkiezingen aan te kondigen om met een nieuwe partij te willen deelnemen. Het leidde bij de gevestigde orde van destijds niet echt tot overspannen reacties. Eerst maar zien of een nieuwe partij j in staat is zetels te halen, dachten zij.

Gelukkig was de lokale pers in die tijd nog echt geïnteresseerd in de lokale politiek en waren de mensen van het eerste uur creatief om bijna dagelijks in het nieuws te komen. Het werden direct twee zetels, een revolutionaire prestatie in die tijd en nog steeds dacht de gevestigde orde: Stadsbelangen, een eendagsvlieg, dat waait vanzelf wel over.

Maar dat gebeurde niet, want in 1990 maakte Stadsbelangen een sprong van 2 naar 4 zetels. De partij vierde deze overwinning diezelfde avond in café Royal, toen een bode nog even kwam vertellen dat de laatste restzetel naar Stadsbelangen was gegaan. Geen sprong van 2 naar 4, maar van 2 naar 5 zetels. Dankzij heel veel inzet van de mensen van het eerste uur. Ik noem daarbij ook Willy WIjnmaalen als noodzakelijke smeerolie binnen de partij in een tijd waarin emailverkeer nog niet bestond en alles, vaak ook met spoed, bij de mensen thuis moest worden bezorgd. .

Deze mensen van het eerste uur, maar ook daarna en vandaag de dag, begrepen als geen ander, dat de inwoners vooral behoefte hadden aan de dingen die hun dagelijks bezighielden. Zij wilden volksvertegenwoordigers die dicht bij hen stonden. Natuurlijk moet het besturen van een stad in belangrijke mate ook toekomstgericht zijn, maar het gaat ook om dagelijkse zaken. Recentelijk heeft Stadsbelangen nog het strooibeleid bij gladheid van de gemeente aan de orde gesteld. Niet alleen wijzend op de consequenties voor onze inwoners, maar ook op de financiële risico’s voor de gemeente Delft.

Lokale partijen krijgen nogal eens het verwijt dat men niet over een ideologie beschikt. Dat klopt in veel gevallen ook, maar het hechten aan een ideologie kan de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet in gemeenten. Het gaat namelijk in een gemeente altijd om politieke zaken, die de inwoners direct aangaan. Dat spreekt de inwoners ook direct aan. Het gaat lokaal meestal niet om de landelijke ideologieën, hoewel gemeenteraadsverkiezingen de laatste jaren voornamelijk worden beheerst door de landelijke kopstukken, maar het gaat om een bestuur dat zich bemoeit met de directe zaken die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, raken. Lokale thema’s vragen dus om lokale oplossingen en een gemeente besturen kan alleen met visie, een lokale visie wel te verstaan! 

Toch was de verkiezingsuitslag van 1990 voor de gevestigde orde nog geen signaal om Stadsbelangen uit te nodigen deel te nemen aan de nieuw te vormen coalitie. Had men het idee dat Stadsbelangen nog steeds een eendagsvlieg was?  Waarschijnlijk wel, maar in 1994, toen Stadsbelangen zich ruimschoots handhaafde met 5 zetels, bijna 6, werd Stadsbelangen uitgenodigd deel te nemen aan de nieuw te vormen coalitie. Een coalitie waarin ook het CDA, D66 en de VVD vertegenwoordigd waren. Een hoogtepunt, dat wel, maar tegelijkertijd moest er net als in deze tijd fors worden bezuinigd. Geen fijne boodschap richting kiezers.

Stadsbelangen kreeg toen wel eens het verwijt, dat het onverstandig was om deel te nemen aan een coalitie, waarbij forse bezuinigingen aan de orde waren. Misschien had men wel gelijk, maar de zogenaamde eendagsvlieg vloog niet weg voor het nemen van bestuursverantwoordelijkheid. De beste stuurlui staan immers aan wal.

De in verhoudingsgewijs beperkte bezuinigingen op het buurt- en wijkwerk werden flink bekritiseerd, mede dankzij een getructe en sterke oppositie van de PvdA en Groen Links. Het leverde oud wethouder Bonthuis diverse bedreigingen op, een aanval met eieren, maar hoe je het wendt of keert: Stadsbelangen hield zich aan de gemaakte coalitieafspraken en toonde zich een betrouwbare partner. Het was voor de toenmalige fractie geen gemakkelijke periode. Werd er dan niets bereikt in die periode? Zeker wel, zoals:  

– nieuwbouw van het theater de Veste (oplevering bleef binnen de gestelde financiële kaders)
– de realisatie van de van Mandelezaal in het Prinsenhof
– de viering van 750 jaar Delft
– Terugkeer Taptoe Delft (amateurorkesten)
– renovatie sportpark Brasserskade
– een perfectie oplossing voor handbalverenging EDH, als zag EDH dat op dat moment zelf niet
– het stoppen van het geld verslindende ‘de Eland’ en de geboorte van Speakers
   (tot voor kort heel succesvol)

En eigenlijk was de visie op het buurt- en wijkwerk destijds onder slogan ‘minder, maar beter’ niet eens zo slecht. In 1998 verloor Stadsbelangen 2 zetels en werd weer veroordeeld tot het voeren van oppositie. Een teleurstelling, zeker, maar wel een schat aan ervaring rijker.

In 2002 werd Stadsbelangen door toenmalig formateur Torenstra uitgenodigd deel te nemen aan een coalitie van PvdA, Groen Links en de VVD. De constructieve opstelling van de fractie in de jaren daarvoor was niet onopgemerkt gebleven. Natuurlijk wilde Stadsbelangen deze uitnodiging graag accepteren, maar niet ten koste van alles. Hoe aanlokkelijk het wethouderspluche ook was, Stadsbelangen wilde de belofte aan de kiezer inzake mogelijkheden van een parkeergarage onder de markt niet los laten. Omdat de PvdA en Groen Links niet aan een compromisvoorstel van Stadsbelangen over dit onderwerp wilden meewerken, besloot Stadsbelangen van deelname aan deze coalitie af te zien. Hiermee toonde Stadsbelangen aan, naast een trouwe partner te kunnen zijn, beloften aan kiezers serieus te willen nakomen.

Zoals u weet, hebben wij op dit moment 2 zetels in de raad. We kwamen bij de verkiezingen in maart jl. 54 stemmen te kort voor de 3e zetel. Een teleurstelling, dat wel, maar niet uit het veld geslagen.

In de afgelopen 25 jaar heeft Stadsbelangen zich een stabiele partij getoond met draagvlak in de stad met dank aan Cock, Aad, Herman, Sjaak, Wim Meyer, Willy, Wim de Koning, Joop, Anke en de vele anderen die op wat voor manier dan ook hun steun gaven aan Stadsbelangen.

Ik zei het al aan het begin van mijn betoog. Stadsbelangen, een volwassen partij, nog steeds vol ambitie. Een ambitie waarbij Stadsbelangen uit blijft gaan van eigen kracht zonder hulp van landelijke kopstukken of het meeliften op of het gemakkelijk switchen van de ene naar de andere landelijke hype.

Een partij met gelukkig ook nieuwe enthousiaste mensen binnen de gelederen zoals Simone van Dijk (expert op financiën en zij verricht veel vrijwilligerswerk in onze stad), Werner Bremer (een succesvol ondernemer), Bram Stoop (een man met veel kennis over het buurt- en wijkwerk), Harry van Adrichem (actief in het Westerkwartier/Olofsbuurt)  en Koos den Haan (verricht veel werk voor de fractie).

Nieuwe mensen die momenteel zich niet alleen aan het inwerken zijn en meewerken binnen de fractie, maar visie en lef hebben en ook hun mening durven te geven in de diverse commissievergaderingen.  Zij zijn nu al bezig de toekomst van Stadsbelangen vorm te geven. Dat moet de komende jaren nog verder worden uitgebreid. Een belangrijke opgave, die hoge prioriteit heeft en waarbij alle steun nodig is. Ook van de mensen die Stadsbelangen de afgelopen 25 jaar tot een stabiele partij hebben gemaakt.  De tijd is daar rijp voor.

Ik heb het volste vertrouwen dat deze nieuwe mensen onze partij zullen voorzetten als een onafhankelijke lokale partij, die laag drempelig blijft, blijft inspelen op de zaken van alle dag, zich constructief en meedenkend opstelt gebaseerd op inhoud en niet op herkomst of persoon. Daar zijn de belangen van de inwoners van onze stad het beste mee gediend.     

Dames en heren, misschien heb ik niet iedereen genoemd die in het verleden en heden belangrijk waren en zijn voor Stadsbelangen. Bij dezen dan. Graag wil ik met u samen een toost en felicitaties uitbrengen op de eenmansvlieg van 25 jaar: Stadsbelangen Delft.