Burger initiatief

krakeel (800x600)Een buurtbewoner van de Krakeelpolderweg stuurder onze fractie een bericht. Hij is begonnen met opruimen van troep op deze plek van de foto. Zowel de school als gemeente, zo stelde deze bewoner, voelen zich beiden niet verantwoordelijk voor dit stukje.

Hij heeft stadstoezichthouders, die langskwamen, aangesproken en gewezen op de berg groen en puin (links voor op de foto). Hij kreeg het advies om dit zelf maar te melden bij de gemeente. Zijn volgende initiatief is wat extra groen aan te planten om er zo een leuk hoekje van te maken. Waardering voor dit initiatief van deze burger.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 


Beleid Stichting Trix succesvol

telegraaf 001 (3) (683x800)Afgelopen vrijdag stond in de Telegraaf een artikel over de werkzaamheden van Stichting Trix in Den Haag. Aan deze Stichting is ons commissielid/niet raadslid Bram Stoop als projectleider verbonden. De Stichting Trix helpt ontspoorde jongeren weer op weg in de maatschappij. 

Het succes van Stichting Trix ligt vooral in de kleinschaligheid en de daarbij behorende aanpak. Informeel, huiselijk en een luisterend oor, waardoor jongeren zich serieus genomen voelen. Dat neemt niet weg dat de Stichting ook een duidelijk beleid voert. Afspraak is afspraak en geen drugs of alcohol. Als jongeren niet op de afspraak komen, kost hen dat een gedeelte van de uitkering en meerdere malen afwezig dan stopt de samenwerking. 

Van de jongeren wordt inzet verlangd en door middel van begeleiding worden zij in staat gesteld om erkende vakdiploma’s te halen, zodat deze jongeren weer een weg kunnen vinden in de maatschappij. Niet meer in, maar aan de bak. 

Een mooi initiatief dat ook in Delft niet onopgemerkt is gebleven. Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat ook voor ontspoorde jongeren deze mogelijkheden worden geboden. Mooi dat Bram Stoop vanuit de praktijk een bijdrage levert om jongeren op weg te helpen en wellicht lokale overheden vanuit zijn rol als commissielid/niet raadslid. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman     

Beloning initiatief bewoners!

jeuVandaag was het voor de bewoners van de Jacob Gilleshof een feestdag. Vrijwel alle bewoners hadden de vlag uitgehangen. Reden: de officiële opening van de jeu de boules baan. De bewoners hadden in 2011 hiervoor een prijs gewonnen via Fonds 1818 van
€ 5.000,–. Hieraan was wel de voorwaarde verbonden, dat realisering van de jeu de boules baan op korte termijn moest worden gerealiseerd. 

In oktober 2011 werd onze fractie door de bewoners benaderd, omdat men er niet in slaagde contact te krijgen met de gemeente. De gemeente moest toestemming geven om een stukje openbaar groen ter beschikking te stellen voor de jeu de boules baan. Stadsbelangen heeft via schriftelijke vragen aan het college deze kwestie aan de orde gesteld. Dat heeft geholpen, want hierna kwam het contact tussen de bewoners en de gemeente ineens wel snel tot stand. Naast de bijdrage van Fonds 1818, hebben ook de gemeente en Vidomes een beperkte, maar belangrijke financiële bijdrage geleverd, zodat de baan nu klaar is voor gebruik. 

Vanmiddag had ik de eer om deze baan officieel te mogen openen. Blije bewoners van de Jacob Gilleshof die op een bijzonder mooie manier met elkaar omgaan en ook goede contacten hebben met de Gabriel school, die aan de Jacob Gilleshof is gevestigd. Alles bij elkaar een mooi initiatief en ook mooi om te zien hoe bewoners met elkaar omgaan om hun wijk leefbaar houden. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Simpel initiatief lijkt lastig?

Gilles1In het afgelopen voorjaar heeft de bewonersvereniging van de Jacob Gilleshof een prijs ter waarde van € 5000,– gewonnen bij Fonds 1818. Dit geldbedrag had de vereniging aangevraagd om een jeu de boules baan in hun straat te realiseren. Aan deze prijs is echter een voorwaarde gebonden, namelijk dat dit voornemen op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Al geruime tijd is de bewonersvereniging bezig om contact te leggen met de Gemeente Delft om toestemming te vragen voor het gebruik van een stukje grond in hun wijk. Die toestemming is het enige dat zij vragen, want geld om de jeu de boules baan aan te laten leggen, is er.

Aan         : het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 8 oktober 2011

Betreft   : initiatief bewonersvereniging Jacob Gilleshof

Geacht college,

Het beleid van uw college is erop gericht om initiatieven van bewoners in onze stad alle kans te geven. U bevestigt dat nog eens in de Programmabegroting 2012-2015 en wat onze fractie betreft terecht.

In het afgelopen voorjaar heeft de bewonersvereniging van de Jacob Gilleshof een prijs ter waarde van € 5000,– gewonnen bij Fonds 1818. Dit geldbedrag had de vereniging aangevraagd om een jeu de boules baan in hun straat te realiseren. Aan deze prijs is echter een voorwaarde gebonden, namelijk dat dit voornemen op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Al geruime tijd is de bewonersvereniging bezig om contact te leggen met de Gemeente Delft om toestemming te vragen voor het gebruik van een stukje grond in hun wijk. Die toestemming is het enige dat zij vragen, want geld om de jeu de boules baan aan te laten leggen, is er.

Omdat het moeilijk bleek contact met de gemeentelijke organisatie te krijgen, heeft onze fractie aan de verantwoordelijke wethouder gevraagd om zich met het verzoek van de bewoners te bemoeien. Dit leek te helpen, want vrij snel na ons verzoek werd door de gemeente contact opgenomen met de bewonersvereniging.

Op 15 september 2011 werd telefonisch een afspraak gemaakt met de bewonersvereniging om langs te komen op maandag 19 september 2011 bij bouw- en woningtoezicht. De bewonersverenging meldde zich op de afgesproken datum, maar niemand bleek iets van een afspraak te weten. Wel heeft de vereniging de tekeningen ingeleverd. Hierna heeft de bewonersverenging  tot op heden niets meer vernomen.  

Wij hebben de volgende vragen.
1.
Hoe moeilijk kan het dan zijn om een initiatief van de bewonersvereniging van de 
Jacob Gilleshof adequaat op te pakken en uit te voeren?
2.
Waarom heeft de bewonersvereniging na 19 september 2011 niets meer vernomen?
3.
Zoals aangegeven, wordt het bedrag ad € 5.000,– door Fonds 1818 alleen uitbetaald 
als realisatie van de jeu de boules baan op korte termijn wordt gerealiseerd. Bent u het met onze fractie eens dat, door de trage afhandeling van het verzoek door de gemeente, dit mogelijk kan leiden tot de situatie dat de bewoners hun gewonnen prijs alsnog mislopen?
4.
Als u dat ook vindt, wanneer kan de bewonersvereniging een definitieve reactie van de gemeente verwachten?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet. Wij gaan ervan uit dat dit initiatief van bewoners conform uw beleid alle kansen zal krijgen.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Nieuwsbrief fractie 2011/02

Samenstelling fractie
Alle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

   Naam aandachtsgebied
    Aad  
   Aad Meuleman
wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
    1wim
   Wim de Koning
wijk Tanthof
    1simone 
   Simone van Dijk
wijk Binnenstad
    1werner
   Werner Bremer
wijk Vrijenban
    1bram
   Bram Stoop
wijk Wippolder
    1harry
   Harry van Adrichem
wijk Westerkwartier.Olofsbuurt/Hof van Delft
    1koos
   Koos den Haan
wijk Voorhof

Nieuwsbrief
In deze 2e nieuwsbrief geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen twee maanden. Daarnaast geven Wim de Koning en Simone van Dijk het standpunt van de fractie weer over het onderwerp beginspraak en het initiatief om Serious Request (het Glazen Huis) in 2011 naar Delft te halen.

Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad
– Stadsbelangen is akkoord gegaan met de Milieu Effecten Rapportage Delft Zuid Oost. De rapportage geeft als uitkomst dat geplande ontwikkelingen in dit gebied qua milieueffecten mogelijk zijn. Over de exacte invulling van de plannen moet nog het nodige worden uitgewerkt. Stadsbelangen heeft er bij het college op aangedrongen om bij de verdere invulling en uitwerking van de plannen alle partijen in dit gebied vooraf te betrekken.
– Stadsbelangen vindt dat, naast meer blauw op straat, onder voorwaarden cameratoezicht een belangrijke meerwaarde kan hebben als het gaat om enerzijds het veiligheidsgevoel (preventie)en anderzijds een belangrijk middel is om geweldsincidenten op te lossen. De meerderheid van de raad denkt helaas anders over het toepassen van cameratoezicht.
– Bij de afronding van het enquêteverzoek inzake de zogenaamde Gondelaffaire is Stadsbelangen akkoord gegaan met afspraken die de raad heeft gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat bij soortgelijke situaties voortaan altijd een extern onderzoek zal worden ingesteld. Financiële bijdragen aan college-, raadsleden worden eerst met de raad besproken.
– Het Spoorzoneproject blijft de gemoederen bezig houden. Wederom werd een vertraging van een jaar aangekondigd. De argumentatie van het college hiervoor riep de nodige vragen op. Reden waarom de fractie schriftelijke vragen stelde aan het college. Stadsbelangen vindt dat de raad zich nog kritischer moet opstellen bij dit project. De belangen en risico’s voor onze stad zijn te belangrijk om dit project door een portefeuillehouder te laten aansturen die de aandacht ook nodig heeft bij andere belangrijke zaken. Daarnaast blijft onze fractie vraagtekens houden bij de kosten die zijn gemoeid met de realisatie van het Nieuwe Kantoor. Wij vinden dat deze kosten fors naar beneden bijgesteld moeten worden.
– Nog steeds merken wij dat initiatieven van burgers onvoldoende serieus worden bekeken op haalbaarheid. De gemeente richt zich vooral op argumenten waarom ideeën niet gerealiseerd kunnen worden, zoals bij het bevaarbaar maken van de Phoenixgracht. Een gemiste kans.
– Kritiek heeft Stadsbelangen ook over diverse zaken die zich afspelen binnen het buurt- en wijkwerk. De gang van zaken binnen het buurtcentrum de Wipmolen is aanleiding geweest om dit onderwerp ter bespreking te vragen in de vakcommissie.    

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd heeft de fractie een start gemaakt het bezoeken van bewoners- en belangenverenigingen in onze stad. Recentelijk heeft de fractie een bezoek gebracht aan de belangenvereniging TU Noord. Met deze vereniging hebben wij een constructief gesprek gehad en afgesproken de toekomstige plannen in het TU gebied in overleg met hen kritisch te bespreken.

1wimBeginspraak (Wim de Koning)
Beginspraak lijkt een nieuw modewoord. In feite is het niets anders dan: betrek de inwoners van onze stad bij de plannen en creëer draagvlak. Simpeler kan het niet. Beginspraak kent geen vastgesteld stappenplan. Elk project, elk plan, elk vraagstuk is anders en vergt dus een eigen aanpak. Er zijn er bepaalde basisspelregels om het beginspraakproces helder en gestructureerd te laten verlopen. De belangrijkste spelregel is dat alle betrokken doelgroepen serieus genomen worden als partner in het proces. De uitkomst staat ook niet vooraf vast. Dat betekent dat betrokken partijen, inclusief college en gemeenteraad, eveneens bereid moeten zijn het resultaat van een traject serieus te nemen. Daardoor creëer je draagvlak en vertrouwen bij alle belanghebbenden. Hoe meer ruimte er wordt geboden, hoe meer animo er zal zijn bij inwoners en andere partijen. Ook is het belangrijk om vooraf te inventariseren wie welke rol heeft en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. De gemeente is namelijk lang niet altijd initiatiefnemer of alleen beslisser. Bij een nieuwe manier van werken als beginspraak is het belangrijk om alle betrokkenen voldoende informatie en begeleiding te bieden. Achteraf moet duidelijk gemaakt worden wat er met de inbreng van de betrokken partijen is gedaan. Wanneer deelnemers elkaar motiveren en van kennis voorzien, wordt beginspraak een dynamisch en collegiaal proces met uiteindelijk het beste resultaat.

1simoneSerious Request / Glazen Huis (Simone van Dijk)
Delft doet er alles aan om het Glazen Huis van Serious Request 3FM in december 2012 naar de stad te halen. Op 22 maart j.l. werd door een delegatie van de initiatiefgroep Glazen Huis Delft het bidbook aangeboden aan Serious Request. In dit bidbook presenteert Delft zich als mogelijke gastlocatie voor Serious Request 3FM 2012. 3FM bezoekt de komende weken de vier steden om de locaties te bekijken. Die bezoeken evalueert 3FM samen met de ingediende plannen, voordat een beslissing wordt genomen. De Gemeente Delft, waaronder Stadsbelangen Delft, ondersteunt het idee van de initiatiefgroep in grote meerderheid. Natuurlijk zijn er allerlei mitsen en maren te bedenken, maar deze zijn in het bidbook allemaal het hoofd geboden. En juist in deze economisch wat mindere tijden kan Delft wel een boost gebruiken. In 2010 trok het Glazen Huis in Eindhoven 200.000 bezoekers en leverde het de horeca een extra omzet op van 3,5 miljoen euro. Meerwaarde is tevens dat Delft zich met de komst van dit festijn tiptop presenteert. Graffiti is weggewerkt, fietswrakken zijn opgeruimd en toegangswegen zijn aangekleed. En dan is er natuurlijk nog het goede doel dat onlosmakelijk verbonden is aan Serious Request en waar Delft trots op mag zijn om zich voor in te zetten. Eindhoven had een recordopbrengst van ruim 7,1 miljoen euro. Een mooie uitdaging voor Delft! Als u de actie wilt steunen, teken dan de petitie  op www.glazenhuisdelft.nl. U kunt ook een reactie achterlaten op www.seriousrequest.nl.  Vrijdag 29 april a.s. maakt 3FM bekend in welke stad het Glazen Huis staat in december 2012. In 2011 staat 3FM Serious Request in Leiden.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten. Inmiddels hebben wij een advertentie geplaatst in Delft op Zondag en mochten wij een aantal reacties ontvangen. Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan, tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

 

Glazen huis in 2012 naar Delft?

glazenHet initiatief van Ron Witsenboer (Groen Links) om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2012 naar Delft te halen is een geweldig idee en ook een mooie kans voor onze stad. Een dergelijk activiteit zet niet alleen Delft op de kaart, maar draagt belangrijker bij aan het goede doel.

Op zaterdag 15 januari 2011 zal om 10.00 uur  in eetcafe Het Konings Huys (Markt 38) het plan van aanpak worden gepresenteerd, uitsluitend voor raads-, commissieleden, om deze geweldige activiteit in 2012 naar Delft te halen. Inmiddels hebben diverse partners in onze stad zich bij dit idee aangesloten. Ook Stadsbelangen steunt van harte dit mooie initiatief!

Fractie Stadsbelangen Delft 


Voert college regie over externe oriëntatie ‘Wiettop’?

Vandaag ontvingen wij per e-mail de uitnodiging voor de externe oriëntatie  over coffeeshops/softdrugsbeleid. Deze avond vindt plaats op 16 april 2009  in het stadhuis, aanvang 20.00 uur. De gemeenteraad wil dit onderwerp  bespreken.   

Aanleiding hiervoor vormt de vraag of er verandering moet komen in de huidige hypocriete situatie met betrekking tot softdrugs. Het zogenaamde voor- en achterdeurbeleid, maar ook het feit dat je zelf alleen voor eigen  gebruik mag kweken. Daarnaast blijkt, dat in de legale growshops de prachtigste installaties voor grotere productie kunnen worden gekocht. Dat vraagt om verdere discussie.   

Het is daarom van belang om zo breed mogelijk te worden geïnformeerd over dit onderwerp. Dat was ook de reden dat de gemeenteraad tijdens deze  externe oriëntatie ook coffeeshophouders aan het woord wilde laten komen  en vertegenwoordigers van de Stichting Drugsbeleid.  Nadat op ‘verzoek’ van het college de naam van de externe oriëntatie was veranderd van ‘wiettop’ in ‘coffeeshops/softdrugsbeleid, blijkt nu, na overleg met het college, besloten te zijn dat de coffeeshophouders wel als  toehoorders aanwezig mogen zijn, maar niet aan de discussie kunnen deelnemen.   

Stadsbelangen vindt dat niet acceptabel. Niet het college bepaalt de  inhoudelijke organisatie van deze avond, maar de raad zelf. Tenslotte is  het initiatief voor deze externe oriëntatie van de raad uitgegaan en niet van het college.    Stadsbelangen zal er dan ook op aandringen, dat de wens van de raad  over de invulling van deze avond wordt gerespecteerd en uitgevoerd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Geen euro extra voor Vermeercentrum

In Delft op Zondag, jaargang 15, nummer 37 wordt gemeld, dat  het Vermeercentrum zou balanceren op de rand van de afgrond. In het artikel wordt ook aangegeven, dat de gemeente een  boedelkrediet heeft gegeven. Zowel de directeur van het Vermeercentrum als de bewindvoerder komen hierbij aan het woord. De fractie van Stadsbelangen is bijzonder onaangenaam verrast over deze gang van zaken. Vooral ook over  het besluit van het college om een boedelkrediet te verstrekken.   

Tijdens de discussie over dit onderwerp in de gemeenteraadsvergadering  van
3 november 2005 antwoordde wethouder Vuijk naar aanleiding van onze inbreng:  “Ik heb heel veel lovende woorden, maar ook kritische woorden gehoord. Ik ga in op de woorden van de heer Meuleman, die naast een aantal lovende woorden en de terechte vaststelling dat heel veel deadlines zijn gehaald, opmerkte dat dit het hele bedrag is en dat daar, wat Stadsbelangen  betreft, geen euro bij komt. Ik denk dat dit gedeeld wordt en ik denk dat het goed  is om hier te bevestigen dat het college daar op dezelfde manier in zit.”  Op dat moment was de verwachting dat het Vermeercentrum in april 2006  open zou gaan. Toen plotseling bleek, dat het centrum een jaar later open zou gaan, was dat voor onze fractie aanleiding om op 18 maart 2006  schriftelijke vragen te stellen aan het college. Onze fractie zag toen al  aankomen, dat de verlate opening wel eens op termijn mede als argument  aangevoerd zou kunnen worden om bij de gemeente aan te kloppen voor  meer geld. Het college antwoordde ons op 18 april 2006 onder andere:  “Wij zijn met u eens dat de gemeente eventuele financiële repercussies als gevolg van de vertraging niet voor haar rekening neemt.”   

Door nu, zo begrijpen wij uit het artikel in DoZ, een boedelkrediet te  verstrekken, wijkt het college af van eerder ingenomen standpunten. De gemeenteraad is van dit veranderde standpunt van het college vooraf niet geïnformeerd. Wij  beschouwen dit als een ernstig feit.  Op dit moment zijn oorzaken en de feitelijke situatie ons niet bekend.  Hoewel dat interessant is om te weten, verandert dat niets aan de lijn die onze  fractie  met betrekking tot het Vermeercentrum heeft gevolgd, namelijk geen extra  euro gemeenschapsgeld meer naar het Vermeercentrum. Stadsbelangen voelt  niets voor een financiële molensteen om de nek van de gemeente. Dat neemt  niet weg, dat wij hopen dat vanuit particulier initiatief mogelijkheden worden gevonden  om, indien haalbaar, een vervolg te geven aan het voortbestaan van het Vermeercentrum, maar dan wel zonder gemeenschapsgeld. Wordt vervolgd.  
Fractie Stadsbelangen-Delft

beperkte uitbreiding terrasboten

Er was veel druk van alle politieke partijen nodig om wethouder Merkx te dwingen de unanieme wens van de commissie uit te voeren. Op initiatief van Stadsbelangen kwam de wethouder in maart 2007 met  een evaluatie over het terrasbotenbeleid in de afgelopen jaren. Deze  evaluatie bleek positief te zijn, maar de wethouder wenste geen  uitbreiding van het aantal terrasboten. Uiteindelijk kreeg de wethouder de opdracht om één kader dusdanig aan te passen, zodat een beperkte uitbreiding  mogelijk zou worden gemaakt. De wethouder beloofde in april 2007 met  een nieuwe notitie te komen.   

Tot verbazing van alle partijen kwam de wethouder met een notitie, waarin een lang traject werd beschreven alvorens een nieuwe  beslissing genomen zou kunnen worden over uitbreiding. Een dergelijk  proces zou vooral zorgvuldig doorlopen moeten worden. De commissie pikte dit niet. Het doorlopen van een zorgvuldig proces  is absolute noodzaak, maar zorgvuldig en snel kunnen best samen  gaan. Het is simpel een kwestie van willen. Stadsbelangen heeft de  wethouder toen aangegeven, dat als zij niet wilde voldoen aan de unanieme wens van de commissie, e.e.a. politiek in de raadsvergadering  van april zou worden geregeld.   

Enkele dagen na de commissievergadering kwam de wethouder ineens met  een oplossing. Voor dit jaar zou een tijdelijke ontheffing kunnen worden  toegepast, waardoor nog dit seizoen een beperkte uitbreiding van  hooguit drie terrasboten gerealiseerd zou kunnen worden. Er was dus  toch iets mogelijk. Dat de wethouder na de commissie vergadering van maart jl. nu pas met  een oplossing komt geeft te denken. Waarom kwam zij niet eerder met  deze oplossing, waardoor er onnodig veel tijd verloren is gegaan?   

In ieder geval kan Stadsbelangen met de gekozen oplossing leven. Wel  vinden wij dat in het najaar een definitief besluit moet worden genomen over het aantal terrasboten dat vanaf 2008 kan worden toegestaan. Hierbij geldt wel de wens van de commissie, dat de uitbreiding zeer  beperkt (hooguit een uitbreiding van drie terrasboten) moet zijn.  Fractie Stadsbelangen-Delft