College eens met Stadsbelangen

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de  ubsidieverstrekking aan de eigenaar van de “Delftse” gondels heeft het college geantwoord de subsidie  (gedeeltelijk) te willen intrekken. Dit omdat de gondels dit jaar niet te zien zijn  geweest in de Delftse grachten. De eigenaar had voor dit jaar € 6.500,–  subsidie ontvangen.   

De eigenaar heeft aangegeven dat de gondels in 2006 niet zullen varen en te  denken dat dit in 2007 wel het geval zal zijn. Het college is van mening  dat de  eigenaar niet overtuigend aannemelijk heeft gemaakt dat hij deze  toezegging  in 2007 waar zal kunnen maken.   

Het college heeft de eigenaar laten weten voornemens te besluiten de subsidie  in te trekken en/of terug te vorderen. Volgens de procedure tot  intrekking en  terugvordering van subsidie op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft  de eigenaar zes weken de tijd om zijn zienswijze kenbaar te maken. Hierna  zal het college tot definitieve besluitvorming overgaan en de raad informeren.    Stadsbelangen begrijpt dat het college zich aan wet- en regelgeving moet  houden,  maar zo langzamerhand zijn deze “regels” aan niemand meer uit te leggen. Vast  staat dat de gondels in 2006 niet zullen varen en dat er wel voor dit jaar  subsidie werd verstrekt. Naar nu blijkt ten onrechte. Onze fractie wacht verdere berichtgeving af. Fractie Stadsbelangen-Delft

Vragen over subsidieverstrekking gondels

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 1 augustus 2006   
Betreft : subsidieverstrekking gondels   

Geacht college,   

Naar aanleiding van berichten in de pers, is ons gebleken dat de gemeente  Delft voor  2006 een subsidiebedrag aan de eigenaar van de gondels heeft verstrekt ad  € 6.500,–.  Dit jaar hebben de gondels nog niet gevaren. Wij hebben begrepen dat de  gemeente  een gesprek zal aangaan met de eigenaar van de gondels.   

Stadsbelangen verbaast zich over de houding van de gemeente, er van  uitgaande  dat de berichtgeving in de pers correct is weergegeven. Als blijkt dat  iemand zijn  afspraken richting de gemeente in verband met subsidieverstrekking niet  nakomt,  dan ligt het toch voor de hand dat de subsidie simpel wordt  teruggevorderd? In verband met deze kwestie heeft onze fractie de volgende vragen.   

1. Heeft de gemeente voor 2006 inderdaad een subsidiebedrag ad €  6.500,–  aan de eigenaar van de gondels verstrekt? 

2. Welke verplichtingen heeft de eigenaar tegenover de gemeente naar  aanleiding  van het verkregen subsidiebedrag? Wij zijn vooral geïnteresseerd naar  het  antwoord over de periode waarbinnen de gondels dit jaar in onze stad  moeten varen. 

3. Als de gondels dit jaar nog niet hebben gevaren, bent u het dan met  onze fractie  eens dat de subsidie voor dit jaar (gedeeltelijk) moet worden  teruggevorderd?  Zo nee, waarom niet? 

4. Zo ja, wanneer denkt u deze procedure in gang te kunnen zetten? Onze fractie wil los van de beantwoording op bovenstaande vragen uitvoerig  geïnformeerd worden over het verdere verloop van deze kwestie, ook voor  wat  betreft de afspraken die voor 2007 wellicht zijn/worden gemaakt. Bent u  hiertoe  bereid en zo ja, wanneer denkt u ons hierover te kunnen informeren?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 

Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman