Val ‘gedoogkabinet’ te verwachten

GedogenDat Wilders de stekker uit het gedoogkabinet trok was te verwachten. De gedoogconstructie was aan het begin al gedoemd te mislukken. Een land kan niet worden bestuurd door een coalitie met een flinterdun ‘coalitie-draadje’, waarbij de VVD en het CDA ook nog eens, flirtend op de achterbank van een auto met de SGP (slechts twee zetels,) een krappe meerderheid voor hun plannen wilden bewerkstelligen. 

Het moet de kiezer inmiddels toch duidelijk zijn, dat een partij als de PVV schadelijk is voor de toekomst van ons land. De PVV wil wel wat te zeggen hebben in ons land, maar geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Laffe politiek dus. Alleen maar roepen, waarmee je het oneens bent, maar tegelijkertijd niet willen aangeven hoe het dan wel moet en daar ook verantwoordelijkheid voor willen dragen. 

Bovendien vallen PVV politici onderling over elkaar heen om als ‘zelfstandig’ ondernemertje zogenaamd de belangen van de kiezer (lees eigen portemonnee) te vertegenwoordigen. Wilders, die bij geen TV programma met anderen de discussie wil aangaan, maar veilig twitterend zonder tegenspraak de ene na de andere belediging uitkraamt onder de vlag van vrijheid van meningsuiting. Herkenbare populistische politiek.

Maar ook het interne gerommel binnen het CDA, ik noem het ‘draaitolpolitiek’ omwille van de macht, is nog steeds opvallend. Het maakt deze partij op dit moment niet tot een betrouwbare partner. 

Ondertussen zijn de financiële problemen waar ons land mee te maken heeft nog steeds niet opgelost. De dames en heren van de landelijke politiek, die zich graag met gemeenteraadsverkiezingen wensen te bemoeien, slagen er niet eens in om afdoende maatregelen te nemen voor de toekomst van ons land en dat is slecht.

Onder andere de PvdA vindt het geen probleem om het begrotingstekort voor 2013 hoger te laten zijn dan 3%, terwijl Nederland in Europa de afgelopen jaren andere landen constant op hun vingers heeft getikt, omdat de 3% werd overschreden. Door het plan van de PvdA zou Nederland zich niet alleen ongeloofwaardig maken in Europa, maar zullen de schulden in 2013 nog verder oplopen, waardoor weer extra bezuinigingen opgelegd zullen moeten worden ten koste van de portemonnee van de burger. 

Toch kan ik mij wel vinden in de oproep van de fractievoorzitter van het CDA Van Haersma Buma aan alle partijen om voor de begroting 2013 over de eigen schaduw heen te kijken. Even geen partij pet op, maar de Nederlandse pet in belang van ons land. Daar hebben onze inwoners recht op. 

Aad Meuleman

Samenvatting inbreng Bestuursprogr.

bestuursHet was een bijzondere dag op 14 oktober jl. bij de behandeling in de gemeenteraad van het bestuursprogramma 2011-2014. Die dag de installatie van een nieuw kabinet samengesteld volgens de formule van de zogenaamde ‘ziekenhuisvariant’ en een kabinet dat de mogelijkheid van tweedeling in onze maatschappij gedoogd. Een enorm risico. Wat dit gaat betekenen voor ons land zal moeten blijken. Ook als het gaat om het bestuursprogramma van dit college als uitwerking van het coalitieakkoord. Wij horen graag of het college al een reactie kan geven op de vraag of de kabinetsplannen en het gedoogakkoord consequenties hebben voor dit bestuursprogramma. Moet Delft hierdoor meer of minder gaan bezuinigen in de komende jaren of is 30 miljoen toereikend. 

Hoewel het niet aan onze fractie is om een akkoord te geven op dit programma, het is immers een ‘coalitiefeestje’, vinden wij in het bestuursprogramma diverse zaken terug die wij ook hebben aangegeven in eerdere discussies, zoals bereikbaarheid stad, minder ambtenaren (mager ingevuld), zo veel mogelijk de lasten van inwoners ontzien (kan nog beter). Maar ook worden zaken summier of helemaal niet genoemd. 

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de stad, gaat het college pas in 2011 een masterplan maken. Dat moet toch sneller worden opgepakt gezien de huidige situatie. Vooral in de binnenstad.  Hierbij zien wij dat het vooral gaat over fietsen en Stadsbelangen heeft het niet alleen over fietsen als het gaat om de bereikbaarheid van onze stad. Het gaat ook over voetgangers, bezoekers, autoverkeer en parkeerplekken. 

De plannen rond het buurt- en wijkwerk zijn bijzonder te noemen. Een herhaling van de situatie 1994-1998. Ook toen bezuinigingen en enkele buurthuizen dicht. Onder aanvoering van de PvdA en Groen Links kwam hele stad in rep en roer. De buurthuizen stegen onder aanvoering van diezelfde partijen de afgelopen jaren uit de grond, bakken geld werd uitgegeven en nu onder verantwoordelijkheid van diezelfde partijen een paar buurthuizen dicht. Graag horen wij van het college welke buurthuizen gesloten moeten worden. Het lijkt onze fractie dat duidelijkheid voor de inwoners gewenst is. 

Het uitstellen van projecten om bezuinigingen te realiseren vinden wij mager ingevuld. Wij hadden gehoopt dat u bijvoorbeeld had laten zien welke bezuiniging er gerealiseerd zou kunnen worden door het uitstellen of zelfs afzien van bijvoorbeeld de versmalling aan de Voorhofdreef. Ook zien wij geen intentie om te bekijken of de kosten voor het Nieuw Stadskantoor naar beneden kunnen worden bijgesteld.  

Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit college kiest om het huisvuil eenmaal in de veertien dagen op te halen. Ziet het college dagelijks/wekelijks de troep wel op straat? In de binnenstad moet men op sommige plaatsen nog steeds met vuilniszakken werken en de ondergrondse vuilcontainers kunnen het wekelijkse vuil niet eens aan. Wat Stadsbelangen betreft gaat dit voornemen van tafel. 

Het college kiest ook voor een open dialoog met inwoners en instanties in onze stad. Bijzonder was de inspraak van theater de Veste afgelopen maandag. Dhr. Bartels van theater de Veste refereerde tijdens de Algemene Commissie van 4 oktober jl. aan een bijeenkomst met het college in juni jl. Als dit een voorbode is van hoe het college de dialoog met de stad wil voeren, dan wordt het de komende tijd niet alleen financieel zwaar weer, maar ook bestuurlijk. Voor wat betreft cultuur ziet onze fractie liever minder cultuurweekenden en minder bezuinigingen op DOK en theater de Veste. 

Bij de Algemene Beschouwingen in het kader van de programmabegroting 2011-2014 zal onze fractie op een aantal zaken dmv moties en mogelijk amendementen terugkomen.

Fractie Stadsbelangen

Webcolumn: ‘Nederlander zijn’

vlagNa het CDA congres ziet het er naar uit dat het kabinet VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV er toch komt. Juist van het CDA, en eigenlijk ook van de VVD, had verwacht mogen worden, dat partijen trouw blijven aan de principes van onze grondwet. Een twee derde deel van de aanwezige leden op het CDA congres vond het belangrijker de CDA principes en die van onze grondwet overboord te gooien ten gunste van het regeringspluche. Hiermee volledig voorbijgaand aan wat dit betekent voor de toekomst van ons land. Zowel nationaal, maar vooral ook internationaal.

Nederland en haar inwoners zullen vanaf nu met andere ogen worden bekeken door het buitenland. Wat dit voor ons land en onze veiligheid betekent, zal moeten blijken, maar ik maak mij daar grote zorgen over. Een aantal veranderingen, die in het regeerakkoord wordt aangekondigd, zullen nooit gerealiseerd kunnen worden. Simpelweg omdat hiervoor Europese wijzigingen noodzakelijk zijn en die liggen niet voor de hand. Boterzacht , onrealistisch en dus alleen voor de bühne.

Ernst Hirsch Ballin kon het niet treffender zeggen tijdens het congres. Hij zei (citaat): ‘Doe dit mensen in ons land niet aan, doe dit de partij niet aan, doe dit ons land niet aan.’  In het programma Buitenhof zei hij vanmiddag: ‘Wilders gedoogt niet het beoogde kabinet, maar het kabinet gedoogt het gedachtengoed van Wilders.’ Een verwerpelijk gedachtengoed, waarbij mensen die in ons land wonen en dus Nederlander zijn als tweederangs burgers worden weg gezet. En dat alleen vanwege hun geloof.

Dat een meerderheid van het CDA Wilders gedoogt is dan ook zeer bedenkelijk. Evenals het betoog van demissionair minister Eurlings. Met een fanatieke schrikwekkende blik in zijn ogen, riep bij mij beelden op vanuit het verleden, en met het Pim Fortuyn’s ‘at your service’ gebaar. Dat zal toch geen voorbode zijn van het echte gezicht van het CDA?  

Stadsbelangen Delft heeft in haar verkiezingsprogramma 2010-2014 het volgende staan:
‘Iedereen, van welke afkomst, geloof of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse gemeenschap, en heeft gelijke rechten en plichten. Respect voor de wet en voor elkaar zijn de belangrijkste spelregels.’

Vanuit deze basisgedachten wil ik Nederlander zijn en met iedereen die in Nederland woont samenwerken en samenleven.  Niet mensen tegen elkaar opzetten, maar juist de discussie aangaan, bruggen slaan en vooral respect hebben voor de wijze waarop een ieder invulling wil geven aan zijn of haar leven.

Aad Meuleman