Maak onveilig simpel en goedkoop veilig!

Het is volstrekt logisch dat de winkeliers van De Hoven passage zich zorgen maken over de aangekondigde versmalling van de Voorhofdreef. Stadsbelangen Delft heeft zich altijd verzet tegen dit plan, dat onnodig veel geld kost. Met simpele oplossingen kan de Voorhofdreef goedkoper veiliger worden gemaakt. Maar het college en de meerderheid van de gemeenteraad willen bewust met gezochte argumenten het vooral de automobilist moeilijker maken en hen de schuld geven.
Meer lezen

Webcolumn: ‘Blijven vegen’

Herfst_winter (800x533)Op dit moment zitten we volop in de herfst, wat op zich hele mooie kleurrijke plaatjes oplevert. Maar de keerzijde van dit prachtige beeld is dat het ook de nodige overlast met zich meebrengt. Gezien de aangekondigde bezuinigingen zal de gemeente minder vegen en dus blijft op veel plekken in de stad het blad er verloren bijliggen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Eén herfstachtig bui erover en we hebben al te maken met gladheid. Het schoonhouden van de trottoirs zal de verantwoordelijkheid van de burger worden. Daar is niets mis mee, want daarmee draagt iedereen op deze wijze bij aan een veilige en schone woon- en leefomgeving. 

Na de herfst zal Koning Winter zijn intrede doen. Afwachten WAT voor winter er dit jaar voor onze deur staat is niet echt een optie. Koning Winter heeft voorgaande jaren ook niet op zich laten wachten en kondigde zich onverwachts aan. Met als gevolg een stormloop op strooizout, anti-vries, sneeuwschuivers en bezems. Men doet er dus verstandig aan om nu alvast voorbereidingen te treffen.

Stadsbelangen Delft gaat er vanuit dat het college voldoende strooizout heeft ingekocht en strooizoutbakken in de openbare ruimte worden geplaatst. Dat al is ingeregeld dat in voorkomende situaties de op- en afritten bij ouderen- en zorgcentra sneeuwvrij worden gemaakt. Of dat bij seniorencomplexen, ouderen- en zorgcentra (extra) strooizoutbakken worden geplaatst. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het college hier al niet aan heeft gedacht. 

Misschien heeft het college zelfs al plannen om net als in de gemeente Zutphen en de Provincie Utrecht te starten met een proef voor verwarmde fietspaden. Delft is tenslotte techniekstad. 

Vanzelfsprekend ligt er de komende wintermaanden ook een taak bij de inwoners, als het gaat om het sneeuwvrijhouden van zijn of haar stoepje. In het kader van de SIRE-campagne ‘Tolerantie, daar knapt heel Nederland van op’, onze oproep om verder te kijken dan de eigen stoep. De komende maanden zal er ongetwijfeld nog veel gesproken gaan worden over het weer en alle ongemakken die de winter met zicht meebrengt. Dus blijft er niet alleen over praten, maar doe er ook wat mee. Zeker nu! 

 Fractie Stadsbelangen Delft

Webcolumn: ‘Goede oude tijd?’

tijdHarry, de webmaster van Politiek Delft kon het eigenlijk niet beter verwoorden toen hij mij en Stadsbelangen Delft op zijn site verweet, dat wij het woord ‘gratis’ in relatie tot fietsvoorzieningen en fietsoverlast in discussie willen brengen. Hij stelde: ‘Fietsers op de fiets zijn en blijven altijd vrij en kunnen gaan en staan waar ze willen!’ Hij vergat er nog bij te schrijven…….en doen wat ze willen!

En dat is nu precies de kern waar de discussie om draait. Fietsers mogen gewoon door rood licht rijden, rijden links en rechts van voetgangers in het wandelgebied, hoeven geen verlichting ’s avonds op de fiets te hebben, de tweerichtings fietspaden (lekker ’veilig’, vooral bij rotonden), gebruiken (vooral studenten) hun fiets als wegwerpartikel (bron AD) en volgens Harry mag daar niets van gezegd worden, want fietsers gaan en staan waar ze willen. 

Is dat een anti-fietsverhaal? Integendeel! Stadsbelangen Delft vindt het prima dat zo veel mogelijk mensen de fiets gebruiken. Dat moet vooral blijven. Maar de problematiek rond het fiets parkeren en de overlast die wordt ervaren, mag best onderwerp van discussie zijn evenals zorgen voor goede voorzieningen voor fietsers, waarvan de meeste politieke partijen in de raad vinden, dat deze voorzieningen voor de fietsers vooral gratis moeten zijn. En beste Harry, gratis bestaat niet. Die discussie wil Stadsbelangen Delft dus graag voeren.  

Ik had het er nog met m’n opa over. Over de goede oude tijd had hij zo zijn eigen gedachten. De jaren dertig waren zware tijden voor velen en ook voor hem. Toch beleefde mijn opa er warme herinneringen aan. Het was een tijd van saamhorigheid en fatsoen bestond toen nog. 

Aad Meuleman

Groen versus onveilig

23082012[10] (982x646)De bezuinigingen op het groen onderhoud nemen dusdanige vormen aan dat diverse fietspaden vrijwel dichtgegroeid zijn. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties voor fietsers. Onkruid en grassen staan inmiddels meters hoog, waardoor fietsers letterlijk en figuurlijk uit het zicht verdwijnen. Maar ook bij de diverse sloten, zoals  voor het Salamanderpad groeit het onkruid probleemloos, waardoor bewoners de overkant niet eens meer kunnen zien. 

Afgelopen maandag zijn de basisscholen in deze regio weer begonnen. Over het algemeen betreft dit een groep kinderen die nog veelal onder begeleiding van een ouder naar school gebracht worden. Vanaf 27 augustus 2012 start ook het Voortgezet Onderwijs en deze groep kinderen fietsen dagelijks (zonder begeleiding van een ouder) van en naar school. 

23082012[6] (643x764)Met de herfst/winter en donkere dagen in aantocht, is het voor kinderen, die dagelijks over dit soort fietsenpaden hun weg naar school en huis moeten vinden, een onveilige gedachten en situatie geworden. Maar ook voor volwassenen, die ’s avonds gebruik maken van deze fietspaden. Voorbeelden van diverse plekken zijn onder andere de fietspaden vanuit Tanthof-Oost richting Provinciale weg/Westlandseweg en de fietspaden die richting Grotius en CLD gaan. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen, zoals het Lepelaarpad.

Daarnaast de entree naar Peuterspeelzaal Het Melktanthofje, waar langs de sloot
1.50 cm. hoge brandnetels staan. De sloot langs het pad is inmiddels uit het zicht geraakt.  Je ziet ‘m niet, je hoort ‘m niet, maar je ruikt ‘m wel als gevolg van gebrek aan daglicht. Naast het feit dat je een peuter niet graag in contact wenst te brengen met “brandnetels” is het aangezicht een trieste en vervallen boel. 

Het vele en hoge onkruid in onze stad geeft ook een onverzorgde uitstraling te zien. In het AD van 25 augustus 2012 stond een artikel over de verpaupering van het Agnetapark als gevolg van het gebrek aan onder andere het onderhoud van groen en wegen op deze plek.

Stadsbelangen Delft heeft in 2010 bij de begrotingsbehandeling gepleit om de bezuinigingen op onderhoud, zoals bij het groen, niet door te voeren. Afgezien van de onverzorgde uitstraling, die de toename van het onkruid geeft voor onze stad, mogen de bezuinigingen op het groenonderhoud niet ten koste gaan van de sociale veiligheid. Onze fractie zal dit onderwerp betrekken bij de komende begrotingsbehandeling.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Notitie versmalling Voorhofdreef

4VoorhofBetreft:  notitie versmalling Voorhofdreef

Delft,  27 december 2009

Inleiding
De gemeenteraad heeft in het kader van het LVVP, de herstructurering van het Poptahof en herontwikkeling van het winkelcentrum “In de Hoven” enkele jaren geleden besloten, naast een versmalling van de Papsouwselaan, ook een versmalling aan te brengen op de Voorhofdreef. Inmiddels zijn aan de Martinus Nijhofflaan nieuwe ontwikkelingen ontstaan met betrekking tot het vergroten van het winkeloppervlak en de ontwikkeling van vele nieuwe woningen.

Bovendien is binnen het LVVP als uitgangspunt en als voorwaarde voor het versmallen van de Papsouwselaan en de Voorhoofdreef aangenomen dat de Martinus Nijhofflaan (ter hoogte van het huidige viaduct) aangesloten zou worden op de Provinciale weg om een goede verkeersdoorstroming vanuit en naar de wijk te kunnen garanderen. De realisatie van deze aansluitingen is naar de mening van onze fractie tot nu toe een utopie gebleken.

Het LVVP is naar onze mening dan ook een verkeersplan dat in deze wijk alleen kans van slagen heeft als het plan volledig kan worden uitgevoerd. Het uitsluitend uitvoeren van de versmalling van de Papsouwselaan en de Voorhofdreef leiden in de huidige situatie zeker tot verkeersinfarcten die zowel het leefklimaat in het Voorhof, het Poptahof en de bezoekcijfers aan het winkelcentrum ‘In de Hoven’ zeer nadelig zullen beïnvloeden.     

Aanleiding
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2010-2013 heeft Stadsbelangen aandacht gevraagd voor het voorgenomen besluit om de Voorhofdreef te versmallen. De wethouder adviseerde de raad om over dit onderwerp van gedachten te wisselen in commissieverband. Vandaar deze notitie zoals door onze fractie aangekondigd.

In oktober/november 2009 hebben onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Kruithuisweg. De slechte communicatie over deze werkzaamheden, het gebrek aan adequate omleidingroutes en onduidelijke bebording leidden tot ongewenste filevorming zowel op de Provinciale weg richting binnenstad alsook op de Westlandseweg. Daarnaast lijkt de inmiddels gerealiseerde versmalling aan de Papsouwselaan meer overlast te veroorzaken dan gemak. De rijbanen voor het autoverkeer zijn krap uitgevallen.

De Voorhofdreef geldt (zeker als de aansluiting van de Martinus Nijhofflaan / Provinciale weg niet wordt gerealiseerd of kan worden) als de belangrijkste verkeersader in deze wijk. Niet alleen voor de bewoners van de wijken Poptahof en Voorhof, maar zeker ook voor de ruim 6.000 bewoners uit Tanthof-Oost, die (gedeeltelijk) de Voorhofdreef als doorgangsroute richting binnenstad gebruiken evenals de bezoekers aan onze stad en het winkelcentrum ‘In de Hoven’.

Bespreekpunt
Gezien de negatieve ervaringen op de Kruithuisweg, is het van belang de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef nogmaals te bezien op haalbaarheid en uitvoering. En vooral op de volgorde waarin de geplande werkzaamheden zullen moeten plaatsvinden. De belangenvereniging Voorhof II West heeft daarnaast haar zorgen geuit over het idee dat op de twee fietspaden twee richtingsverkeer zal worden toegestaan. Het zou daarom niet onlogisch zijn als de gemeenteraad het genomen besluit te heroverwegen en af te zien van deze geplande versmalling.

Indien de gemeenteraad de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef wil doorzetten, dan is het van belang de genomen beslissing nogmaals kritisch te bezien en de volgorde waarin de geplande werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Te denken valt dan aan:

– onderzoek nogmaals de verkeersafwikkeling in het Voorhof en betrek daarbij
  ook  de verkeersafwikkeling vanuit de wijk Tanthof-Oost
– zijn de omleidingroutes afdoende voor al het autoverkeer uit zowel de wijken 
  Voorhof  en Tanthof-Oost
– wat betekent de versmalling aan de Voorhofdreef voor de verkeersafwikkeling op
  de Provinciale weg (hierbij dienen ook de effecten worden meegenomen van 
  het  autoverkeer vanuit Tanthof-West en de Buitenhof)
– zorg eerst voor aansluiting Martinus Nijhofflaan op de Provinciale weg
– pas als de aansluiting op de Marinus Nijhofflaan gerealiseerd is, start dan met
  de versmalling van de rijbanen en zorg dat deze rijbanen breder zijn dan de
  rijbanen, zoals deze nu zijn gerealiseerd op de Papsouwselaan
– heroverweeg het twee richtingsverkeer op de fietspaden

Tot zover deze korte notitie ter bespreking in de commissie Ruimte en Verkeer.

Fractie Stadsbelangen-Delft