Geloten circuit mistig

bekeuringenZowel de fracties van de VVD als Stadsbelangen hebben een aantal technische vragen gesteld naar aanleiding van de brief van het college over het parkeren (gesloten circuit). Het is Stadsbelangen Delft duidelijk geworden dat de toerekening van de diverse onkostenposten in sommige situaties redelijk mistig en ook onredelijk is.

Zo blijkt, dat de administratieve kosten met betrekking tot het beoordelen van boetes behoorlijk is gestegen, terwijl 40% van de ingediende bezwaarschriften werd toegewezen. Dit betekent dus dat 40% van de bekeuringen ten onrechte werd uitgeschreven. De vraag rijst, het te ruimhartig uitschrijven van bekeuringen leidt tot een forse toename van administratieve kosten, of daar niets aan gedaan moet worden. Het antwoord op deze vraag moet ja zijn. Het kan toch niet zo zijn dat parkeertarieven worden verhoogd, omdat we onnodig meer kosten hebben, vanwege bekeuringen die achteraf ten onrechte werden opgelegd? 

Stadsbelangen Delft vindt dus dat enerzijds dringend het opleggen van bekeuringen onder de loupe moet worden genomen en tegelijkertijd ingezet moet worden op het terugbrengen van kosten, zodat parkeertarieven niet verhoogd hoeven te worden. 

In de beantwoording op onze technische vragen schrijft het college dat 117.000,– per jaar aan onderhoudskosten worden toegerekend aan gereguleerde parkeervakken, terwijl als deze parkeervakken er niet zouden zijn de onderhoudskosten in deze openbare ruimte hetzelfde zouden zijn. Deze kosten worden naar de mening van Stadsbelangen Delft ten onrechte ondergebracht bij het gereguleerd parkeren. Stadsbelangen vindt dat deze kosten onderdeel moeten zijn van het groot onderhoud. 

Dan de verdeling brede handhaving. Het is ons absoluut onduidelijk op basis waarvan een bedrag ad € 400.000,– wordt gerelateerd aan het gesloten circuit en eenzelfde bedrag wordt gereserveerd voor overige handhaving en niet ten laste komt van parkeren. 

De kosten van het onderhoud van pollers, de kosten daarvan worden ondergebracht onder de posten ‘bijzondere exploitaties’ en ‘overige’, horen geen onderdeel uit te maken van het gesloten circuit. Het is vreemd dat deze kosten ondergebracht worden onder de noemer ‘parkeren’, terwijl de pollers ervoor zorgen dat de automobilist juist niet kan parkeren.

Stadsbelangen Delft vindt dat het tijd wordt, dat de discussie op gang moet worden gebracht over de zogenaamde gratis parkeer- en andere voorzieningen voor fietsers. Iedereen weet dat gratis niet bestaat en het kan niet zo zijn dat de automobilist moet betalen voor parkeervoorzieningen voor fietsers. Een discussie die zeker niet zal leiden tot spontane reacties, maar wat Stadsbelangen Delft wel gevoerd moet worden.

Zowel de Begrotingsbehandeling als de aangekondigde discussie herijking parkeerbeleid zijn hiervoor prima momenten. Wordt zeker vervolgd! 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Gesloten circuit onduidelijk

bordenHet college heeft op 19 juni 2012 schriftelijk (brief nr. 1234733) de raad een reactie gegeven nav de motie 10-11-2011 ‘behoud gesloten circuit’. Deze brief staat geagendeerd voor de Commissie Algemeen op 23 augustus 2012. Om de discussie op een goede manier te kunnen voeren heeft onze fractie een aantal technische vragen nav de brief van het college. Wij verzoeken de griffie deze technische vragen onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke portefeuillehouder. 

1. De verhoging van de parkeertarieven zou een meer opbrengst betekenen van ruim 400.000,–. In de brief van het college wordt gesproken over een meer opbrengst van 212.000,–. Graag een verklaring voor dit verschil.
2. Voor niet doorbelaste inzet belastingen geeft het college aan dat dit extra kosten met zich meebrengt van 315.000,–. Voor 2010 was hiervoor al een bedrag gereserveerd van ca. 234.000,–. Betekent dit dat het totaal benodigde bedrag voor inzet belastingen hiermee ca. 550.000,– bedraagt? Zo nee, hoe moeten wij dit extra inzet bedrag dan interpreteren?
3. Graag ontvangen wij een overzicht van de activiteiten die de afdeling belastingen moet doen als het gaat om parkeren. Hoeveel parkeer bezwaarzaken werden in 2010 en 2011 ontvangen en behandeld en hoeveel zaken vanaf 01-01-2012 tot op heden?
4. Wat wordt onder brede handhaving verstaan? Wat zijn de kosten van brede handhaving en worden de kosten volledig toegerekend aan parkeren? Zo nee, welk deel dan wel?
5. In de brief van het college worden een tweetal onkostenposten opgevoerd, te weten a. bijzondere exploitaties ad. 572.000,– en b. overig ad. 611.000,–. Graag zouden wij deze twee posten nader onderbouwd en gespecificeerd zien. 

Wij verzoeken het college onze technische vragen voor de Commissie Algemeen van
23 augustus 2012 te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,
Aad Meuleman