Geen euro verschoven

raadzaalNa de Tafeltjesavond en vier avonden vergaderen heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2013-2016 gisteren definitief vastgesteld. En zoals verwacht werd er geen euro verschoven. Een gebruikelijke trend in de afgelopen jaren. Slechts 4 amendementen en 17 moties passeerden de revue. Een ‘laagte record’. Daarnaast was opmerkelijk dat de PvdA fractie vrijwel geen enkele wens in te brengen had. Wederom een ‘record’. Op zichzelf niet zo verwonderlijk dat er geen euro werd verschoven. De noodzakelijke bezuinigingen van 45 miljoen euro wordt immers raadsbreed onderschreven.

Dat neemt niet weg dat Stadsbelangen Delft diverse moties en amendementen heeft ingediend. Samen met de VVD heeft Stadsbelangen Delft een tweetal amendementen inzake parkeren ingediend. De parkeertarieven zijn naar onze mening te hoog, omdat aan de kostenkant met betrekking tot handhaving en administratie door het college onvoldoende actie wordt ingezet om de kosten te verlagen. Hetzelfde geldt voor onderhoud parkeervakken. Gebleken is, dat parkeervergunning houders hiervoor dubbel betalen. Het college wil deze zaken pas bespreken bij de discussie over herijking parkeerbeleid. Wonderlijk, omdat van een college mag worden verwacht, dat het zo laag mogelijk houden van kosten dagelijks toepast. In ieder geval zullen deze onderwerpen nadrukkelijk de aandacht krijgen bij de discussie rond herijking parkeerbeleid. 

Op initiatief van Stadsbelangen Delft werd de motie orgaandonatie mede ingediend door Groen Links, ChristenUnie, het CDA en de VVD. De motie werd, behalve door Onafhankelijk en Leefbaar Delft, door een grote meerderheid aangenomen. Bijzonder dat genoemde lokale partijen tegen deze motie stemden. Het is niet te hopen dat één van de fractieleden van deze partijen ooit afhankelijk worden van een orgaandonor, die vervolgens niet te vinden is. 

Samen met D66 en PvdA heeft Stadsbelangen Delft een motie ingediend over integraal leer- en rehabilitatietraject. Een traject dat jongeren kan helpen aan de bak te gaan in plaats van in de bak. In Den Haag wordt op een dergelijke manier succesvol geopereerd en dat leidt tot veel positieve landelijke belangstelling en actie. Ook deze motie werd raadsbreed gesteund, behalve door Onafhankelijk en Leefbaar Delft. Persoonlijke rancune gaf bij deze partijen de doorslag in plaats van het belang voor onze stad. 

Samen met de VVD, ChristenUnie, de SP heeft Stadsbelangen Delft zich sterk gemaakt voor de mogelijke effecten die de bezuinigingen kunnen hebben voor de sportverenigingen. Stadsbelangen Delft wil voorkomen dat sportverenigingen als gevolg van bezuinigingen gedwongen contributieverhogingen moeten doorvoeren en vindt dat er goed moet worden nagedacht over het idee van het belonen van sportverenigingen als deze ook maatschappelijke inzet tonen. De motie werd unaniem aangenomen. De Sportraad zal nadrukkelijk worden betrokken bij de uitvoering van verdere plannen. 

Opmerkelijk was ook het gebrek aan solidariteitsgehalte van de PvdA fractie voor wat betreft de stedenbandrelaties. Hoe zou deze fractie hebben gereageerd als het college had besloten te bezuinigen op de stedenbandrelatie met Estelì? Een bijzondere constatering. 

Het pleidooi van de STIP fractie voor gratis soa testen was opmerkelijk. Jongeren en studenten die onveilig gemeenschap met elkaar hebben en vervolgens de Delftse gemeenschap hiervoor willen laten opdraaien. Tip van onze fractie: gewoon veilig vrijen, seksuele voorlichting preventief op de TU en vooral studeren! 

Hoewel er dus geen euro werd verschoven, heeft Stadsbelangen Delft wel met een aantal moties diverse resultaten binnen gehaald. Uiteindelijk heeft Stadsbelangen Delft steun gegeven aan de Programmabegroting, omdat de noodzakelijke bezuiniging van 45 miljoen euro ook door onze partij wordt onderschreven. Op onderdelen heeft Stadsbelangen Delft al eerder aangegeven andere keuzes te maken als het gaat om invulling van bezuinigingen. Wel heeft Stadsbelangen Delft een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de uitwerking van de verdere plannen, veel is nog onduidelijk, en wat dit straks concreet gaat betekenen voor onze inwoners. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Solidarideit Stedenbanden – 52%?

schilderHet college heeft aangekondigd het budget voor de stedenbanden Estelí en Mamelodi met 52% te verminderen. Hiervoor werd tot nu toe 1 euro per inwoner beschikbaar gesteld. Beide Stichtingen hebben tijdens de inspraakavond aangegeven ook een bijdrage te willen leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Maar een bezuiniging van maar liefst 52% is toch onredelijk fors te noemen en zet de activiteiten van beide Stichtingen onder druk.

Jaarlijks komt er uit Estelí een muurschilder om in Delft bekendheid te geven aan de stedenband die Delft heeft met deze Nicaraguaanse stad. Zo hebben in 2007 de kunstenaars Coralia Garcia Peralta & Jafeth Escalante Morales een muurschildering bij de Freinetschool gemaakt. En zo zullen de bezoekers van parkeergarage Phoenix, bij de entree aan de Oude Delft, ook een dergelijke muurschildering aantreffen met hetzelfde gedachtegoed.

De stedenband Delft-Estelí biedt de mogelijkheid om in of nabij een school in Delft een muurschildering te laten aanbrengen. Dit jaar is gekozen voor basisschool De Regenboog in Tanthof-Oost. De Nicaraguaanse muurschilder Freddy Ulises Naira Aráuz zal één van de buitenmuren van de school opvrolijken met een compositie die in het teken staat van het dagelijkse leven in Nicaragua, kinderen en onderwijs, de Nicaraguaanse natuur en de geschiedenis van het land.

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van De Regenboog hebben ontwerptekeningen gemaakt en het is de taak aan de Nicaraguaanse kunstenaar om gedeeltes uit deze tekeningen samen te brengen in 1 compositie. De kinderen uit groep 7 en 8 zullen p 1 en 2 november 2010 de kunstenaar assisteren bij de uitvoering van deze muurschildering, want op vrijdag 5 november 2010 zal burgemeester Bas Verkerk, samen met de kunstenaar en de kinderen dit fraaie stukje kunst onthullen.

Stadsbelangen vindt het een goede gedachte dat kinderen betrokken worden bij kunst, cultuur en de stedenband die Delft heeft met onze zustersteden. Per slot van rekening geldt ook voor solidariteit: jong geleerd, oud gedaan!

Fractie Stadsbelangen Delft