Brandbrief aan Provincie


– Als je bewust als truc een niet sluitende begroting presenteert met een miljoenen tekort,
– Als hiervoor geen enkele aanleiding is,
– Als je vervolgens wel voornemens blijft miljoenen te gaan uitgeven,
– Als die miljoenen uitgaven worden gesteund door de coalitie Groen Links, STIP, D66, de VVD en het college,
– Als het college NA de Begrotingsraad ineens bezuinigingen gaat aankondigen,
– Als je bewust het risico loop dat de Provincie preventief toezicht gaat aankondigen,
dan kan dit op korte termijn onnodige lastenverzwaring voor onze Delftse inwoners betekenen en moet je constateren dat de huidige coalitie en het college financieel wanbeleid voeren. Dan is het volstrekt logisch dat twee lokale partijen Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga (wordt Stadspartij Delft, met Hart voor Delft) een brandbrief sturen naar de Provincie Zuid Holland over het financiële wanbeleid van dit college. Wij willen dat onze inwoners hiervan niet de dupe worden.
Meer lezen

Wordt goedkoop duurkoop?

Met ingang van 17 maart 2014 zal het RegioTaxi-vervoer, opnieuw in handen komen van Connexxion. Het RegioTaxi-vervoer voor Delft en omstreken wordt tot 17 maart nog door Deltax gedaan. Daarna neemt Connexxion het volledig over. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de Deltax. Dreigt hier een herhaling van een eerdere situatie, waarbij bleek dat goedkoop uiteindelijk duurkoop bleek te zijn? Meer lezen

Invalide parkeerkaart

helpDe laatste tijd heeft onze fractie diverse signalen gekregen van enkele bewoners uit onze stad inzake de herkeuring voor een invalide parkeerkaart. Deze bewoners hadden een invalide parkeerkaart, maar kwamen na een medische herkeuring daarvoor ineens niet meer in aanmerking. En dat terwijl hun medische situatie aantoonbaar minimaal hetzelfde was gebleven en in één situatie zelfs aanzienlijk verslechterd.

Deze bewoners resten niets anders dan de gangbare procedure te volgen, namelijk in bezwaar gaan tegen de genomen beslissing van de gemeente. Dat neemt de nodige tijd in beslag  en ondertussen zijn deze mensen gedupeerd door de beslissing van de gemeente.

Hoewel wij ons niet willen mengen in individuele situaties hebben wij één schrijnende situatie onder de aandacht gebracht van de betreffende wethouder met het verzoek deze kwestie nog eens te bezien.

Stadsbelangen heeft in 2010 aandacht gevraagd voor de situatie met betrekking tot de Regionale Gehandicapte Regeling. De wethouder heeft toen toegezegd in een evaluatie aan te zullen geven hoeveel mensen door de nieuwe regeling geen recht meer hebben op een parkeerkaart en daarbij het panel WZW in te schakelen. Een toezegging die in juni 2010 door de wethouder is gedaan. Stadsbelangen zal in de komende commissie S&V de wethouder naar de stand van zaken vragen.
 
Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Ouderen dupe strooibeleid?

gladHierbij willen wij bij de rondvraag onderstaande vragen aan de wethouder stellen in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 9 december as. Wij hebben signalen gekregen dat er wordt bezuinigd op strooizout bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

Afgelopen week zijn er diverse mensen uitgegleden waarbij de heer Stoop bij één situatie zelf aanwezig was. (verpleegtehuis aan de Telderslaan) Een oude vrouw was op de spekgladde stoep  gevallen. Voor de deur en op de oprijlaan was de sneeuw wel weg maar men kon niet naar de bushalte zonder glibberend en glijdend weg te komen. Kortom in Delft ben je als oudere direct aan huis gebonden als er een sneeuwbui valt. Bewoners hebben bij de gemeente via de website hun ongenoegen geuit over het feit dat er in de woonwijken niet meer gestrooid wordt en het een hele kunst wordt om bij de supermarkt om de hoek te komen vanwege de gladheid. De stoepen in de woonwijken waar men nu niet meer strooit tegen gladheid zijn onbegaanbaar geworden als het sneeuwt of vriest. Dat blijkt nu de verantwoordelijkheid te zijn van de bewoners, althans dat  vindt de gemeente Delft. 

Onze vragen zijn:

1. Wie is er verantwoordelijk voor de straat als het gaat om gladheid?
2. Wie kan worden benaderd voor het feit dat er niets aan de gladheid is gedaan in  verband met eventuele schade die men daarbij oploopt? (voorbeeld: Jan de arbeider stapt op zijn fiets en valt omdat er niet gestrooid en breekt een been of arm en kan daardoor niet werken)
3. Kunt u aangeven welke bezuiniging u realiseert met het aangepaste strooibeleid?

De reden dat wij deze vragen stellen, heeft ook te maken met wat op de site van de gemeente Delft staat.

 In de periode november tot april kan het weer glad worden. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de doorgaande fietspaden, openbare wegen en de routes van het openbaar vervoer zo snel mogelijk veilig en goed begaanbaar zijn. Hierbij maken ze gebruik van een van tevoren vastgestelde strooiroute. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de ontsluitingswegen in de wijk, de wegen rondom openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en stations vrijgehouden worden van sneeuw en ijs. Bij gladheid worden niet alle straten gestrooid. De gemeente strooit bijvoorbeeld niet ín de woonwijken, maar alleen op de vastgestelde strooiroutes.

Wordt er na de winterperiode een evaluatie gemaakt over het aantal incidenten dat gerelateerd kan worden aan de gladheid? Kortom worden hier cijfers over bijgehouden?

In verband met bezuinigingen worden geen zoutbakken meer geplaatst en wordt geen gratis zout meer verstrekt. We hebben echter nog een kleine voorraad zoutemmers. Deze kunt u als burger gratis afhalen bij de Staalweg 1, totdat ze op zijn. U krijgt maximaal 2 emmers per persoon mee. Op = op!

 Tenslotte
Zoals u kunt lezen staat er duidelijk dat vanuit de gemeente diverse zaken niet meer worden aangeboden, zoals aanbieden van bakken met zout en het strooien in woonwijken. Wat er niet staat is, wat nu als u hierdoor schade of letsel door oploopt.

Bram Stoop
Stadsbelangen DelftMoties Regiotaxi Stadsbelangen unaniem aangenomen

Motie 1 regiotaxi   

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op vrijdag 22 september  2006,  overwegende dat: * het regiovervoer vanaf 1 september 2006 is overgenomen door  een andere vervoerder, * dit geleid heeft tot grote problemen, * gebruikers die van dit vervoer afhankelijk zijn hiervan de dupe zijn,  * deze situatie niet te accepteren is.   

Draagt het college op: * per direct extra maatregelen te treffen, waardoor de problemen bij het  regiovervoer voor onze inwoners direct kunnen worden opgelost, * de gemeenteraad over deze (tijdelijke) maatregelen uiterlijk  27 september 2006 te infomeren,  en gaat over tot de orde van de dag.   

Motie 2 regiotaxi    De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op vrijdag 22 september  2006,  overwegende dat: * Haaglanden bestuurlijk verantwoordelijk is voor het optimaal inregelen voor onze  stad van het regiovervoer, * direct na overname van het regiovervoer op 1 september 2006 door de  nieuwe  vervoerder grote problemen zijn ontstaat in onze stad,  * hierdoor mensen die afhankelijk zijn van dit vervoer de dupe zijn  geworden,  * dit niet te accepteren is. Draagt de Delftse Delegatie Haaglanden op:  * de gevoelens van verontwaardiging van de Delftse gemeenteraad over de geleverde wanprestatie over te brengen aan het Algemeen Bestuur Haaglanden, * zonodig deze verontwaardiging tot uitdrukking te brengen door middel  van een  motie richting de verantwoordelijke bestuurder binnen Haaglanden,  en gaat over tot de orde van de dag.  Fractie Stadsbelangen-Delft