Duidelijkheid van der Lee

man_vd_leeHet kostte de nodige energie, maar uiteindelijk bleek het bestemmingsplan DSM inderdaad geen nadeel op te leveren voor het Transportbedrijf van der Lee. Het blijft onbegrijpelijk dat het college in het bestemmingsplan zelf er niet in slaagde om duidelijk aan te geven wat het Transportbedrijf van der Lee in het nieuwe bestemmingsplan nu wel of niet meer mocht. 

Stadsbelangen Delft heeft zich daarnaast verbaasd over de weigering van wethouder Guldemond om met de directie voor de raadsvergadering nog eens in overleg te gaan. Dit omdat er tijdens de commissievergadering onduidelijkheid bleef bestaan. Zeker een Delfts bedrijf als van der Lee, die al jarenlang zorgt voor werkgelegenheid (en nog steeds) en altijd maatschappelijke betrokkenheid heeft getoond met onze stad, verdient dat niet. Een gemiste kans. Zou de wethouder dat ook hebben geweigerd als het was gegaan om een kennisbedrijf of de TU? 

In ieder geval werd in de gemeenteraadsvergadering duidelijk dat het Transportbedrijf van der Lee in het nieuwe bestemmingsplan alle activiteiten behorende bij een transportonderneming mag blijven uitvoeren. Ook als in de komende jaren de bedrijfsvoering het nodig maakt, dat bijvoorbeeld categorie 4 activiteiten gestart moeten worden. Dat geldt ook voor het geval de directie over zou gaan in andere handen als de bedrijfsvoering hetzelfde blijft. 

Stadsbelangen Delft heeft zich verbaasd over het feit dat dit kennelijk niet simpel op te schrijven is in een bestemmingsplan. Op onze vraag of er later geen problemen gaan ontstaan, bijvoorbeeld als anderen bezwaar gaan maken tegen categorie 4 activiteiten, wat volgens de wethouder mag in het nieuwe bestemmingsplan, antwoordde de wethouder dat de discussie in de raad voor iedereen helder en na te zien en te lezen valt. Een merkwaardig antwoord. Als je zaken helder opschrijft, zodat er geen misverstand kan optreden, dan hoeft niemand te puzzelen of verslagen van raadsvergaderingen op te zoeken. 

Voor de verslaglegging onderstaand de link van de raadsvergadering. Daarnaast de vragen die wij stelden, inclusief de beantwoording vanuit de ambtelijke organisatie namens de wethouder. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. 

http://player.companywebcast.com/delft/20130613_1/nl/Player vanaf 1:37:00

1. Mag van der Lee en eventuele opvolgers in de maatbestemming categorie 4 activiteiten starten?
Antwoord college
Ja. Nieuwe bedrijven die niet vallen onder de maatbestemming (geen transportbedrijf zijn) kunnen alleen 3.1/3.2-bedrijven zijn. Voor het/een transportbedrijf geldt die beperking niet. Het bestemmingsplan staat cat. 3.1/3.2-activiteiten toe en een transportbedrijf. Alle activiteiten die bij een transportbedrijf horen zijn met de maatbestemming toegestaan.
2. Mag van der Lee en eventuele opvolgers categorie 3.2 activiteiten op het terrein verplaatsen naar dat gedeelte, waar in het voorstel alleen categorie 3.1 wordt toegestaan?
Antwoord college
Ja.

Nu de noodzakelijke duidelijkheid voor van der Lee werd verkregen, kon onze fractie akkoord gaan met het bestemmingsplan DSM.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman  

Jubileum Studenten Corps

GrotiusUit diverse publicaties, die elkaar ook tegen spreken, hebben wij begrepen, dat een en ander niet soepel zou verlopen. Zo zouden verbouwingen, sloopactiviteiten, boren enz. gewoon tijdens schooltijd plaatsvinden. Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke situatie, hebben wij dan ook de volgende vragen.

Delft, 15 mei 2013

Betreft: schriftelijk vragen jubileumactiviteiten Delftse Studenten Corps 

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In het kader van het 33 jarige bestaan van het Delftse Studenten Corps, heeft de directie van het Grotius College onder voorwaarden aan het Corps toestemming verleend om tijdens de jubileumactiviteiten gebruik te mogen maken van het gebouw. Wel moesten de studenten rekening houden met de activiteiten van de praktijkschool. Er zou niet worden verbouwd of gebouwd tijdens schooltijd

Uit diverse publicaties, die elkaar ook tegen spreken, hebben wij begrepen, dat een en ander niet soepel zou verlopen. Zo zouden verbouwingen, sloopactiviteiten, boren enz. gewoon tijdens schooltijd plaatsvinden. Recentelijk zou zelfs een gymles niet zijn door gegaan, omdat na een feestje, de gymzaal smerig was achtergelaten. Daarnaast bleek dat in toiletten cementwater was gegooid en stond er een paar cm cement in de afvoer. Al met al een ongewenste situatie.

Ook Leefbaar Delft heeft op de website voor deze situatie de nodige aandacht gevraagd. Enkele reacties daarop zijn werkelijk buiten alle proporties. De manier waarop over de leerlingen van de praktijkschool wordt gesproken, zou feitelijk aanleiding moeten zijn het gebouw alsnog helemaal niet ter beschikking te stellen aan welke andere activiteit dan lesgeven. Het beeld dat bestaat, is dat afspraken niet worden nagekomen, er weinig controle op is, veel stof als gevolg van bouwactiviteiten in het gebouw aanwezig is en het onderwijs wel degelijk hinder ondervindt van alle activiteiten.

Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke situatie, hebben wij dan ook de volgende vragen.

1. Is de gemeente op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt tussen het Delftse Studenten Corps en het Grotius college in het kader van de jubileumactiviteiten van het Corps?
2. Zo ja, heeft de gemeente ook invloed gehad op de afspraken die zijn gemaakt tussen het Corps en de directie van het Grotius college? Zo ja, welke afspraken heeft de
gemeente dan met de betrokken partijen gemaakt?
3. Hoe heeft de gemeente de (brand)veiligheidseisen tijdens de jubileumactiviteiten geborgd?
4. Wij hebben begrepen dat er ook sloopwerkzaamheden binnen het gebouw plaatsvinden. Is hiervoor een vergunning afgegeven door de gemeente? Zo nee, waarom niet?
5. Wie is verantwoordelijk voor controle op handhaving van de gemaakte afspraken?
6. Kan het college garanderen dat alle schoolactiviteiten en examens tot de zomervakantie ongestoord kunnen plaatsvinden? Zo ja, waaruit blijkt dat?
7. Indien de gemeente mede verantwoordelijk is voor de verleende toestemming voor 
bedoelde activiteiten, wanneer heeft de gemeente de buurt dan geïnformeerd?
8. Is het college het met Stadsbelangen Delft eens, dat deze locatie in een woonwijk feitelijk niet geschikt is voor een dergelijk jubileum? Men verwacht ca.  2.500 en 3.000 deelnemers. Zo nee, waarom niet?
9. Welke garantie kan het college geven, dat het gebouw voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar weer in de oude staat is teruggebracht en de leerlingen ongestoord het nieuwe schooljaar kunnen beginnen?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Stadsbelangen steunt werknemers Calvé

De fractie Stadsbelangen heeft op initiatief van Groen Links, samen met  andere fracties, mede een motie ingediend en daarbij steun uitgesproken aan de werknemers van Calvé. Daarnaast werd het college opgeroepen om met de directie van Unilever in gesprek te gaan en bij de directie aan te dringen om het voornemen van sluiting van de fabriek te heroverwegen. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Leefbaar Delft stemde  tegen.   

Hoewel het college geen beslissingsbevoegdheid heeft in deze kwestie, vindt  Stadsbelangen het van belang dat er maximale druk op de directie van Unilever  wordt uitgeoefend en alle mogelijkheden benut moeten worden die wellicht  tot een heroverwegingsbesluit zouden kunnen leiden.   

Wethouder Vuijk ontkende dat in de verkennende gesprekken, die er inmiddels  zijn geweest met Unilever, gesproken is over mogelijke interesse van de  gemeente voor het terrein van Calvé. De motie van Leefbaar Delft met als  strekking dat, als de sluiting doorgaat, de ex-werknemers minimaal twee  jaarsalarissen mee moeten krijgen, mocht misschien wel leuk in het gehoor  klinken van de werknemers op de publieke tribune, maar was in feite een  lege huls.   

Er moet nu alles aan gedaan worden om de werkgelegenheid te behouden en  het is niet handig om dan maar alvast over een vorm van een sociaal plan te gaan praten. Bovendien hebben de werknemers vooral baat bij behoud van  werkgelegenheid. Daarnaast gaat de gemeenteraad niet over een sociaalplan. Wij denken dat de vakorganisaties voldoende in hun mars hebben om, als dat nodig mocht zijn, een goed sociaal plan voor de werknemers te realiseren. Maar zover is het nu nog niet.   

Stadsbelangen hoopt dat de directie van Unilever terugkomt op haar besluit  zodat het bedrijf voor Delft behouden blijft.  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Motie Geen sluiting van Calvé  De gemeenteraad van Delft,  In vergadering bijeen op 1 november 2007    Kennis genomen hebbende    – van het voornemen van de Unileverdirectie om onder meer de  Calvéfabriek in Delft te sluiten  – en van de acties van de werknemers voor het behoud van hun  bedrijf en hun werkgelegenheid    Overwegende dat  – de Calvéfabriek werd opgericht in 1884;    – de fabriek sinds jaar en dag een van de toonaangevende en bekendste  bedrijven is van Delft;   – de fabriek behoort tot één van de best presterende van het  Unileverconcern;   – de prestaties van de fabriek de afgelopen jaren dankzij de  inzet van het  personeel sterk zijn verbeterd;   – het behoud van bestaande werkgelegenheid een belangrijke doelstelling is van  de Delftse gemeenteraad    Spreekt zijn steun uit aan de werknemers van Calvé   

Roept het college van burgemeester en wethouders op bij de directie van Unilever aan te dringen op het heroverwegen van het voornemen  tot sluiting van de Calvéfabriek  en gaat over tot de orde van de dag