Vragen over Sint Sebastiaansbrug

bas (800x600)Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 8 augustus 2014

Betreft: gang van zaken rond Sint SebastiaansbrugGeacht college,

Recentelijk heeft onze fractie een aantal vragen ontvangen, die een burger, een betrokken Delftenaar en bruggenbouwen ingenieur, op 6 augustus 2014 via een emailbericht heeft gesteld aan wethouder Harpe inzake de Sint Sebastiaansbrug. Meer lezen

Vragen over vermissing

vermist1Sinds 22 april 2013 wordt mevrouw van Velthoven vermist. Deze vermissing heeft in het begin de nodige media aandacht gekregen. Dit heeft tot op heden geen resultaat gehad. De laatste tijd is het erg stil rond het onderzoek. Hierbij is bij onze fractie en anderen de indruk ontstaan, dat het onderzoek niet meer de nodige prioriteit heeft. Het kan toch niet zo zijn, dat een Delftse burger zo maar verdwijnt en binnen een relatief klein gebied niet te vinden is?

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 28 juni 2013

Betreft: vermissing mevrouw van Veldhoven

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Sinds 22 april 2013 wordt mevrouw van Velthoven vermist. Deze vermissing heeft in het begin de nodige media aandacht gekregen. Dit heeft tot op heden geen resultaat gehad. De laatste tijd is het erg stil rond het onderzoek. Hierbij is bij onze fractie en anderen de indruk ontstaan, dat het onderzoek niet meer de nodige prioriteit heeft. Het kan toch niet zo zijn, dat een Delftse burger zo maar verdwijnt en binnen een relatief klein gebied niet te vinden is?

Daarnaast heeft onze fractie signalen gekregen, waarover wij graag meer informatie willen hebben.

Wij hebben dan ook de volgende vragen.

Vraag 1.
Wij willen graag uitgebreid worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot het onderzoek. Welke activiteiten zijn er tot op heden ingezet en welke activiteiten worden op dit moment ondernomen?

Vraag 2
Wij hebben begrepen, dat mevrouw van Veldhoven de dag van haar verdwijning naar haar huisarts in de van der Lelijstraat in Delft zou gaan. Dat betekent dat zij, om deze plek te bereiken, vanuit haar woonadres in ieder geval één van de Delftse bruggen moest passeren. Bij deze bruggen is camerabewaking. Het ligt voor de hand dat de beelden van die dag bij al deze bruggen direct zijn opgevraagd. Deze beelden zouden duidelijkheid kunnen geven over de vraag of mevrouw van Veldhoven één van deze bruggen is gepasseerd. Dit zou ook een indicatie kunnen geven over het gebied, waar in ieder geval gezocht moet worden.  

Graag willen wij weten of de beelden van die dag bij alle Delftse bruggen direct zijn opgevraagd en bekeken. Zo ja, wanneer werden de beelden opgevraagd? Wij hebben begrepen dat voor het opvragen van deze beelden een procedure bestaat, waarbij de officier van justitie via een formeel formulier de beelden dient op te vragen via de brugwachterscentrale in Leidschendam. In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) wil onze fractie inzage hebben in alle stukken, die betrekking hebben op deze procedure.

Wij zien de beantwoording op onze fractie inclusief de gevraagde stukken met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Info over toekomst Phoenixgracht

DSC01334In de commissie SVR is een voorstel van een inwoner om op de toekomstige Phoenixgracht bolle bruggen te realiseren in plaats van de voorgestelde platte bruggen door het college afgewezen. Het college stelde dat een dergelijke aanpassing wel kon, maar dat dit extra tijd en geld kostte, dat er sprake zou zijn van ophoging van het maaiveld en zo werden nog diverse argumenten aangedragen.

De inwoner gaf aan dat hij twijfels had over de aangedragen argumenten van het college. Hij stelde voor zelf met een voorstel te komen waarin hij het tegendeel kon bewijzen. Hij heeft  hiervoor informatie nodig en de gemeente wegert hem dat te verstrekken. Inmiddels heeft hij deze informatie in het kader de Wet Openbaar Bestuur (WOB) opgevraagd. 

Stadsbelangen heeft nu via onderstaand emailbericht hetzelfde gedaan. Wij begrijpen niet waarom de gevraagde informatie niet spontaan wordt verstrekt. Het toekomstbeeld, zoals voorgesteld door de inwoner (zie afbeelding) ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Passend bij onze stad. Alle reden dus om de argumentatie van het college extra te toetsen. Een gebied dat nog lange tijd mee moet gaan, vraagt daarom qua uitstraling extra zorg en aandacht.

Geachte mevrouw Junius, beste Milène,
Vooruitlopend op de notitie die de commissie SVR binnenkort zal ontvangen inzake de bevaarbaarheid van de Phoenixgracht, wil onze fractie alvast in het kader van onze controlerende taak onderstaande informatie ontvangen. Wij hebben begrepen dat een burger deze informatie in het kader van de WOB heeft opgevraagd, omdat de gemeente niet voornemens was deze informatie te verstrekken. Is dat juist en zo ja, waarom werd deze informatie niet versterkt? Wij begrijpen niet waarom deze informatie niet kan of mag worden verstrekt. Het gaat om de volgende informatie: 

  • Een plattegrond van de omgeving rondom de nieuw te bouwen bruggen nabij de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat,
  • Een dwarsdoorsnede tussen de Phoenixstraat en Spoorsingel t.p.v. van de nieuwe brug nabij de Hugo de Grootstraat en t.p.v. de nieuwe brug nabij De Havenstraat. In deze dwarsdoorsnede minimaal aangeven: de gevels van de Phoenixstraat en Spoorsingel, het nieuwe en oude maaiveld, de contouren van de de nieuwe singel en de bruggen,
  • Hetzelfde ter plaatse van een van de voetgangers- en fietsersbruggetjes.

Graag ontvangen wij de informatie voor de eerstvolgende commissievergadering SVR. 

Met vriendelijke groeten,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman