Delftse PvdA wordt wakker

In het AD vandaag was te lezen dat de PvdA schriftelijke vragen heeft gesteld over de rechterlijke uitspraak dat er opnieuw een geluidsonderzoek moet worden gedaan over de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Ook wil deze fractie weten of hierdoor weer vertraging optreedt, of deze vertraging extra geld gaat kost en wie dat gaat betalen.
Meer lezen

Economie binnenstad heeft voor college onvoldoende prioriteit

Stadsbelangen heeft deze week in de commissievergadering bij  wethouder Koning erop aangedrongen de signalen van de ondernemers  in de binnenstad zeer serieus te nemen. Door de gedeeltelijke afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug, gecombineerd met andere obstakels (oa. Koepoortgarage) komt de bereikbaarheid van de binnenstad steeds meer onder druk te staan. De bevoorrading van  de ondernemers wordt hierdoor steeds lastiger en ook voor touringcars  wordt Delft zo langzamerhand een onneembare vesting. De ondernemers  in de binnenstad hebben hierover afgelopen week een stevig  signaal afgegeven.   

Binnenkort moet de Sint Sebastiaansbrug enkele weken volledig worden  afgesloten in verband met herstelwerkzaamheden. De wethouder typeerde de kwestie Sint Sebastiaansbrug als een ernstige calamiteit, maar de  houding van de wethouder gaf niet de indruk dat zij zich echt zorgen  maakt over de economie in de binnenstad.   

Op onze suggesties om voorlopig de versmalling op de Papsouwselaan tijdelijk op te heffen en te overwegen enkele pollers tijdelijk buiten gebruik te stellen, wees zij vooral op het belang van de autoluwe binnenstad. Hierbij volstrekt voorbijgaand aan de belangen van de ondernemers. Uiteindelijk zegde zij schoorvoetend toe de suggesties van onze fractie  in overweging te willen nemen bij de verdere besluitvorming. Dat is mede afhankelijk van de start van de herstelwerkzaamheden aan de brug.   

Stadsbelangen zal alert blijven op de verdere handelswijze van de wethouder bij dit onderwerp. Fractie Stadsbelangen-Delft

Fracties vragen om bespreking Sint Sebastiaansbrug

Zoals onze fractie op 25 april jl. op de website al heeft aangekondigd, hebben wij het onderwerp Sint Sebastiaansbrug ter bespreking gevraagd in de commissie. Omdat de commissie WVB deze maand niet doorgaat, wordt  dit onderwerp nu geagendeerd in de commissie RO van 14 mei as.   

De fracties van D66 en Onafhankelijk Delft hebben zich bij dit verzoek  aangesloten. Wij willen worden geïnformeerd over de gang van zaken en  overleg voeren over hoe nu verder. Hierbij zijn de volgende zaken van belang.   

1. Informatie over de procedure die heeft geleid tot het plotselinge besluit de Sint Sebastiaansbrug direct volledig af te sluiten voor  autoverkeer. Een besluit dat enkele dagen later weer gedeeltelijk werd terug  gedraaid.  2. Welke maatregelen heeft het college voor ogen om de problemen aan de brug op korte termijn op te lossen en/of overweegt het college de vervanging van de brug gezien de huidige situatie eerder aan te pakken?  3. Welke flankerende maatregelen heeft het college voor ogen om de  bereikbaarheid voor autoverkeer naar de binnenstad zo optimaal  mogelijk te houden? 4. Welke flankerende maatregelen heeft het college voor ogen om eventuele  nadelige effecten, die de afsluiting van de brug voor autoverkeer met zich mee brengt (bereikbaarheid), voor de ondernemers in de binnenstad  te voorkomen/beperken? De fractie van Onafhankelijk Delft heeft vandaag schriftelijke vragen  gestuurd naar het college. De beantwoording van de vragen van Onafhankelijk Delft  kunnen bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie RO dan direct  worden meegenomen.   

Overigens gaat onze fractie ervan uit dat ook bij andere fracties in de  raad  de nodige vragen zijn over deze brug.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Sint Sebastiaansbrug gesloten

Als donderslag bij heldere hemel werd de gemeenteraad aan het einde van deze middag geïnformeerd over directe sluiting van de Sint Sebastiaansbrug voor alle auto- en vrachtverkeer.   

Opvallend dat, nu de komende twee weken in verband met vakanties geen  activiteiten plaatsvinden, de raad plotseling op de late vrijdagmiddag met dit nieuws wordt geconfronteerd. Afgelopen woensdag heeft het college tijdens de gemeenteraadsvergadering  met geen woord gerept over dit onderwerp. Stadsbelangen gelooft er niets van dat toen niet bekend was, dat er mogelijk ernstige problemen  met de brug zich voor zouden kunnen doen.   

Het is glas helder, dat er maatregelen moeten worden genomen als er gevaar dreigt. Maar de vraag doet zich voor waarom het college niet eerder deze kwestie bij de raad kenbaar heeft gemaakt. Twee maanden geleden heeft de raad nog uitgebreid met het college gesproken over afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug in verband met herstelwerkzaamheden. Dit in relatie  met de aanleg van tramlijn 19. Waren er toen geen andere signalen bekend?   

Stadsbelangen vindt dat dit college snel met oplossingen moet komen, want de bereikbaarheid van de stad wordt steeds slechter. Ook moeten oplossingen worden gevonden voor de ondernemers in de binnenstad. Zo moet bijvoorbeeld de versmalling aan de Papsouwselaan per direct  worden opgeheven.   

Wij zullen dit onderwerp ter bespreking laten agenderen voor de commissie  WVB in mei as. Er is haast geboden en er moeten snel oplossingen worden  gevonden. Of dat lukt met dit college is zeer de vraag. Onze fractie  maakt zich grote zorgen over de toekomst van onze stad met deze  club die als los zand aan elkaar hangt. Zeker met de nodige onderwerpen  die er nog aan komen. (Waterdossier, Bacinol, TU-Noord) Wordt vervolgd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Bereikbaarheid binnenstad nog meer onder druk

Met de voorkeur van het college de Sint Sebastiaansbrug voor 14 maanden  volledig af te sluiten voor alle verkeer, komt de bereikbaarheid van de  binnenstad nog meer onder druk te staan. Naast de slechte bereikbaarheid  via de Koepoortbrug en de negatieve consequenties die dat heeft voor de  ondernemers op de Nieuwe Langendijk en Binnenstad Noord, kan het  voornemen van het college ernstige gevolgen hebben voor de ondernemers en bewoners van de hele binnenstad.   

Hoewel de reconstructiewerkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug  noodzakelijk  zijn in verband met de aanleg van tramlijn 19 wil Stadsbelangen niet  zondermeer  akkoord gaan met de voorkeur van het college.    Stadsbelangen wil dat een dergelijk besluit pas wordt genomen, nadat alle  consequenties van de huidige en toekomstige bouwprojecten, die tijdens de  bouw een bedreiging vormen voor de bereikbaarheid van de binnenstad, in  beeld  zijn gebracht. Hierbij moeten alle mogelijke oplossingen worden bedacht om  de bereikbaarheid voor alle verkeer zo optimaal mogelijk te houden.    Hierbij zou ook gedacht kunnen worden aan het tijdelijk opheffen van  autoluwgebieden en zeker geen verdere uitvoering van fase 4.   

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag ging de meerderheid van  de raad akkoord met het voorstel van wethouder Merkx om € 110.000,–  beschikbaar te stellen voor een impuls voor de binnenstad. Hiervan zouden  vooral de ondernemers van het Noordelijk winkelgebied en de Nieuwe  Langendijk  profiteren.   

Met het voornemen van het college om de Sint Sebastiaansbrug volledig af  te  sluiten een sprookje. Zeker als je bedenkt dat het grootste gedeelte van  dit  budget wordt besteed aan “onzinnige praatgroepen”. De eventuele volledige afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug moet dus in  een veel  breder verband worden beoordeeld. In de commissie WVB van 13 maart as.  zal dit onderwerp worden besproken. Fractie Stadsbelangen-Delft

STIP met te grote broek

STIP is boos op de gemeente, want de gemeente wil niet meewerken aan het  verzoek van de studentenvereniging “Sint Jansbrug” om tijdelijk een extra brug  te plaatsen. De studenten willen op het Oude Delft waar “vroeger”
de St. Jansbrug  lag tijdelijk een brug geplaatst hebben in verband met de OntvangstWeek  van  eerstejaars studenten (OWee).   

Nou zijn er op dat stukje Oude Delft slechts drie bruggen aanwezig, maar dat  vinden de studenten te weinig. Men moet dan ca. 50 meter verder lopen om van de  ene kant van het Oude Delft naar de andere kant te kunnen komen. STIP is  vooral  boos omdat de studenten toch met een zeer creatief en ludiek plan zijn  gekomen voor het aanleggen van deze tijdelijke brug. Hoe haalt de gemeente het in  haar hoofd dit stukje creativiteit te torpederen?   

Vervolgens trekt David Riphagen (fractievoorzitter van STIP) de  veiligheidsargumenten van de gemeente om geen toestemming voor een extra brug te verlenen in  twijfel. Hij doet dat als een echte beveiligingsexpert.    Vreemd. Tijdens de raadsvergadering van begin juni jl. verweet hij  Stadsbelangen geen expert te zijn op het gebied van veiligheid. Dit naar aanleiding van  onze  kritische houding tegenover de onterechte maatregelen die de burgemeester had genomen in verband met het wereldkampioenschap voetbal. Hij vond dat wij ons  moesten neerleggen bij het advies van de gemeente met de daarbij aangegeven  risico`s. (onder andere alcoholgebruik dat kan leiden tot gevaarlijke  situaties)  Hier was overigens in het verleden bij eerdere voetbalevenementen niets van  gebleken en daarvoor waren nu ook geen aanwijzingen. Toch steunde STIP het  beleid van de burgemeester.   

Maar nu de gemeente o.a. met soortgelijke argumenten het verzoek van de  studenten  heeft afgewezen, lijkt David Riphagen (STIP) ineens de expert te willen uithangen op het gebied van veiligheid. Hij vindt alcoholgebruik geen argument bij  het niet verlenen van ontheffingen. Begin juni had hij kennelijke een andere  mening.  Het zou een gekke boel worden in onze stad als de gemeente elk creatief  en ludiek  idee van iedere burger probleemloos zou moeten honoreren. STIP toont met  hun vragen aan dat zij alleen maar oog hebben voor de belangen van de studenten in  onze stad. Er is geen enkele reden om tijdelijk een extra brug op het  Oude Delft  aan te leggen. En dat omdat de nieuwe studenten dan een stukje verder  moeten lopen om bij de studentenvereniging te kunnen komen?   

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat STIP denkt dat studenten alles maar in onze stad mogen doen, omdat zij zo vindingrijk en creatief zijn. Creatief en vindingrijk zijn studenten zeker. Stadsbelangen denkt dat  Delft daar veel aan kan hebben, maar daarbij past geen “knip en buighouding” van de kant van de gemeente richting de studenten. STIP zou zich dat moeten  realiseren. Wat Stadsbelangen betreft handhaaft het college gewoon het standpunt van  de gemeente. De Owee weken zullen ook zonder extra brug best weer een  succes zijn. Fractie Stadsbelangen-Delft