Locatie Filmhuis Lumen Doelenplein betere locatie Rietveld Theater

Filmhuis Lumen verdwijnt van het Doelenplein naar de nieuwe locatie in de Spoorzone. Planning najaar 2023 open. Dus deze ruimte komt dan vrij.

Nu wil Stip wethouder Bas Vollebrecht op de valreep nog de renovatie van het Rietveld amateur-theater doordrukken. In 2019 kostte dit plan nog €410.000 maar intussen is dat opgelopen tot 1,9 miljoen euro.

Bizar veel geld om deze voormalige school en gemeente monument toekomstbestendig te maken. Een nog groter probleem is daarbij de geluidsdichtheid naar de omgeving maken. Het Rietveld theater ligt ingeklemd tussen woningen. Het is ook moeilijk te vinden. Het aantal bezoekers zal fors moeten toenemen wat wel blijkt dat de barexploitatie van €34.000 naar €97.000 zal gaan toenemen. Ergo veel overlast voor omwonenden van bezoekers die komen en gaan.

Een veel betere locatie is het Filmhuis Lumen dat straks leeg komt. Dat ligt aan het Doelenplein en is bedoeld als uitgaansgebied. Er is daar een hotel een groot plein met terrassen van diverse horeca gelegen. En het Filmhuis gebouw is al modern ingericht met toiletgroep, mooie bar en terrasje aan de vooorzijde. In de business case van Lumen staat dat het waarschijnlijk 1 miljoen gaat opbrengen. Doelenplein zou veel betere toekomstbestendige locatie zijn voor Het Rietveld theater. Alleen er moet snel voor de gemeenteraadsverkiezingen gescoord worden door Stip.

Volgens Vollebregt is de huurprijs van Filmhuis Lumen €63.883/jaar en voor het Rietveldt theater is straks €53.851/jaar. Nou dat scheelt niet veel daar uit de businesscase van Het Rietveld theater nog onduidelijkheid is over €350.000 inrichtingkosten. Het slechte voornemen is ook nog dat het Filmhuis tot drie woningen omgebouwd gaat worden. Dan kan je er weer op wachten dat die toekomstige  bewoners gaan klagen over geluidsoverlast op de terrassen. En het zal daar drukker worden daar het Flora theater door eigenaar aannemer Kunz tot Grand Café omgebouwd wordt. Ook weer een gemiste kans.

En het mes snijdt aan twee kanten. Want er is nog steeds geen oplossing voor zittend atelier huurder Hans Kuyper. De verhoudingen zijn nu helemaal vertroebeld. En het ziet dus niet naar uit dat deze weggaat zonder langdurige juridische procedures. AD Delft: Bekende Delftse kunstenaar moet na 35 jaar zijn atelier uit: ‘Ik voel me als oud vuil op straat gezet’. Het is ook onbeschoft om zo met een huurder om te gaan. Het Rietveld theater kan een nieuwe bestemming krijgen als broedplaats voor kunstenaars en creatieve makers ateliers. Daar is ook grote behoefte aan in Delft (is er niet).

Er is door corona helemaal geen haast met dit prestige project van Stip. Ik zal in de raadsvergadering een onafhankelijk onderzoek voorstellen naar de geschiktheid van Doelen Filmhuis Lumen voor herbergen van het Rietveld theater. En het Rietveld Theater bestemmen als creatieve makers hub met atelierruimtes. Want daar is een groot tekort aan.

Jan Peter de Wit

 

Bewoners Wippolder dupe parkeerbeleid

Stadsbelangen Delft heeft een afschrift gevraagd van het antwoord op een brief van een bewoner aan het college. Dit naar aanleiding van het nieuwe parkeerbeleid in de wijk Wippolder. Vele bewoners van deze wijk ervaren helemaal geen parkeerdruk en voelen zich ten onrechte op kosten gejaagd door dit college. Stadsbelangen Delft zit hier pragmatisch in, namelijk breng kosten in rekening bij de veroorzaker en niet bij de inwoners in deze mooie volkswijk.
Meer lezen

Parkeertarieven Ziekenhuis

parkeer (800x600)Stadsbelangen Delft is van mening, dat mensen die uw ziekenhuis bezoeken, als patiënt of bezoekers van patiënten, door de tarieven die door uw ziekenhuis worden berekend onnodig en onterecht financieel worden benadeeld.


Reinier de Graaf Ziekenhuis
t.a.v. De heer Dr. J. van den Heuvel
Voorzitter Raad van Bestuur
Postbus 5011
2600 GA DELFT


Delft, 6 mei 2013


Betreft: parkeertarieven Reinier de Graaf Ziekenhuis

Geachte heer van den Heuvel,

Graag vragen wij uw aandacht voor de parkeertarieven die worden gehanteerd bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis.

Onze fractie vindt dat de tarieven, die door uw ziekenhuis worden berekend, te hoog zijn in vergelijking met andere parkeervoorzieningen in onze stad.

Alleen de eerste 15 minuten is bij uw ziekenhuis gratis. Hierna moeten patiënten en bezoekers € 0,70 voor het eerste halfuur betalen en ook voor het tweede half uur € 0,70 = totaal € 1,40 voor het 1e uur. Voor het tweede uur wordt direct € 1,40 in rekening gebracht.

Als uw tarieven worden vergeleken met andere parkeervoorzieningen in onze stad, dan kunnen bezoekers die gebruik maken van de parkeergarages per 15 minuten afrekenen en kost bijvoorbeeld parkeren in gebied Z (winkelcentrum de Hoven) € 0,40 voor het eerste uur. Zelfs het 2e uur in de parkeergarage in de Hoven is goedkoper dan bij u het geval is, namelijk € 1,00 (bij u € 1,40). Overigens zijn er ziekenhuizen bekend, waar het 1e uur gratis geparkeerd mag worden.

Stadsbelangen Delft is van mening, dat mensen die uw ziekenhuis bezoeken, als patiënt of bezoekers van patiënten, door de tarieven die door uw ziekenhuis worden berekend onnodig en onterecht financieel worden benadeeld. Zeker ook als spreekuren van specialisten, hoe begrijpelijk dat ook kan zijn, vertraging oplopen en patiënten langer moeten wachten.

Wij vragen u dan ook de parkeertariefstelling te herzien en in te regelen dat patiënten en bezoekers in ieder geval per 15 minuten kunnen afrekenen. Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Gedwongen ‘gastvrije’ bloktijden

gastvrij (640x480)Stadsbelangen Delft heeft uiteindelijk in de raad een verklaring afgegeven, waarin wij niet akkoord zijn gegaan met het nieuwe parkeerbeleid. Naast andere zaken, zoals onder andere het loslaten van het gesloten circuit en de digitale bezoekerskaart, was voor onze fractie de onnodige uitbreiding van de bloktijden in de schilwijken hierbij doorslaggevend. En dit ook nog eens tegen de wens van de bewoners. Zij waren tevreden met de huidige bloktijden, dus waarom zou je dan zaken onnodig aanpassen.

De wethouder kon hier geen duidelijke onderbouwing voor geven en probeerde deze discussie te ontwijken met een ingestudeerde volzin als: ‘wij willen gastvrij zijn’. Volgens de encyclopedie betekent gastvrij: ‘eigenschap of situatie dat je hartelijk en gul bent in het ontvangen van gasten’. Dat is toch iets anders dan als je bezoekers in de wijken jouw ongevraagde wil oplegt. Bovendien denkt de wethouder dat de nieuwe maatregelen in de binnenstad leiden tot uitwijkgedrag. Een stelling die nergens op gebaseerd is. Je kunt dat pas constateren als je de maatregelen in de binnenstad hebt ingevoerd. Dan zou je een jaar later moeten evalueren om te zien of deze maatregelen inderdaad leiden tot uitwijkgedrag in de schilwijken. Op dat moment is er dan gelegenheid om de bloktijden aan te passen als de bewoners dat willen.

Stadsbelangen Delft was wel tevreden met het afschaffen van het mix parkeren in de binnenstad. Een uitdrukkelijke wens van de bewoners in de binnenstad. Door afschaffing van het mix parkeren wordt zoekverkeer voorkomen en krijgen de bezoekers de mogelijkheid hun auto te parkeren in de parkeergarage. Stadsbelangen Delft denkt ook met deze maatregel, dat bezoekers, die normaal bereid zijn te betalen voor (mix)parkeren, hun auto nu probleemloos in de parkeergarage zullen zetten.  

Het blijft daarnaast jammer dat, behalve Groen Links, de andere coalitiepartijen, die zeggen voorstander te zijn van een beter milieu, geen enkele beweging wilden maken om de touringcars uit de binnenstad te weren. Een gemiste kans! Als het in Maastricht kan, kan het in Delft ook!

De argumentatie van het college om het gesloten circuit af te schaffen, vonden wij niet sterk. Zacht uitgedrukt. Het college laat hiermee het principe van kostendekkend los en geeft hiermee zichzelf een vrijbrief om straks andere zaken uit de parkeeropbrengsten te kunnen betalen dan wel parkeertarieven extra te verhogen. De motie die wij samen met de VVD en de ChristenUnie indienden om het gesloten circuit te handhaven, kreeg geen meerderheid. Wel werd onze motie (met oa VVD en ChristenUnie) aangenomen om een bovengrens voor tariefstijgingen in de toekomst aan te brengen. Net als bij andere tarieven in de stad wordt de inflatie-correctie als bovengrens gehanteerd. In ieder geval iets.

Overigens blijft het vreemd dat deze nota niet formeel met een raadsbesluit in de raadsvergadering werd vastgesteld. Je kunt je afvragen in hoeverre dit ‘vastgestelde’ beleid zonder raadsbesluit geldig is. Een onderwerp dat onze fractie in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg op de agenda zal zetten.

Al met al teleurstellend, dat het college en die fracties, die dit beleid steunden, de bewoners in de schilwijken in de kou lieten staan.

 Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft

‘Taxistandplaats puzzel’

taxiAan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 24 november 2010
schriftelijke vragen inzake taxistandplaats station Delft

Geacht college,

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over onder andere de onvindbaarheid van de taxistandplaats bij het station heeft u op 17 februari 2010 (uw kenmerk 1059814) het volgende geantwoord:

(citaat): In principe is bebording een zaak van de gemeente. Naar aanleiding van een klacht van een taxichauffeur heeft ProRail aan CCL de opdracht gegeven extra borden te plaatsen. We verwachten dat deze binnen enkele dagen geplaatst zullen worden.

Inderdaad zijn er later extra borden geplaatst met een verwijzing naar de taxistandplaats achter het station. Om onduidelijke redenen zijn deze extra borden weer verwijderd. Hierdoor is er voor reizigers en bezoekers aan onze stad onduidelijkheid ontstaan over waar men een taxi bij het station kan vinden. Sommige passagiers belanden volgens onze informatie voor het station – waar de tram stopt – in de veronderstelling dat ze daar ook een taxi kunnen vinden. Vanaf het perron is de taxistandplaats aan de achterkant niet waar te nemen.  

1. Waarom werd bedoelde bebording weer verwijderd?
2. Bent u bereid wederom zorg te dragen voor duidelijke bebording naar de taxistandplaats achter
    het station en zo ja, wanneer kunnen de borden weer zijn geplaatst?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


Historisch monument Watertoren weer in gebruik

Op 14 januari 2008 is de Watertoren weer in gebruik genomen. Het  historische monument is op een geweldige wijze omgetoverd tot een  ruimte waarin elementen als ontspanning, gezondheid, inspiratie, verdieping en ontmoeting volledig tot hun recht komen.   

De initiatiefnemers Anne-Marie Wegh en Werner Bremer hebben vanaf 
31 augustus 2005 hard gewerkt om de Watertoren nieuw leven in te blazen en zijn daar op een bijzondere wijze in geslaagd.   

Stadsbelangen heeft destijds ervoor gepleit om deze initiatiefnemers de kans te geven hun plannen in de Watertoren te kunnen realiseren en het resultaat mag er zijn. Een aanwinst voor onze stad.   

Menige inwoners en bezoekers van onze stad kunnen naast genoemde elementen nu ook boven op de Watertoren genieten van het prachtige uitzicht over onze stad. Het is goed dat dit historische monument weer  in gebruik is.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Rust Jaffa verstoord door coalitiepartijen

De Groen Linksfractie wil met alle geweld doordrukken dat er een onderzoek  wordt gedaan naar de mogelijkheid om een speeltuin nieuwe stijl  (speeldernis) te realiseren op het stuk groen op de Muyskenlaan. Dat stuk  groen ligt tegen de begraafplaats Jaffa aan.   

Dit idee had de Groen Linksfractie al eerder geopperd en daarbij wil  Groen Links  ook dat de Muyskenlaan wordt afgesloten voor het autoverkeer. Het college  heeft bewust ervoor gekozen om deze plek niet mee te nemen in een  onderzoek naar speeltuinen nieuwe stijl. De voornaamste reden hiervoor was dat deze plek is gelegen tegen de begraafplaats Jaffa. Het college wil het risico vermijden, dat de  inrichting van  een dergelijke speelplek in de toekomst zorgt voor geluidsoverlast. Onze  fractie  is het daarmee eens. Jaffa wordt dagelijks bezocht door veel mensen, die  in  alle rust de overledenen willen bezoeken. Daarnaast vinden er dagelijks begrafenisplechtigheden plaats. Dan past het niet om geconfronteerd te worden met lawaai op de achtergrond.   

Tot onze verbazing schaarden de andere coalitiepartijen zich achter het  idee  van Groen Links, terwijl de aanwezige oppositiepartijen het juist eens waren met  het standpunt van het college. Enig respect voor deze plek zou je toch  mogen  verwachten bij de coalitiepartijen, maar dat bleek niet het geval.  Hierdoor wordt  de wethouder verplicht deze plek mee te nemen in het onderzoek.    Stadsbelangen is absoluut voorstander van het inrichten van speeldernissen.  Wij hebben daarbij ook een suggestie gedaan, namelijk bij het project  Watertuinen naast het TNO terrein. Dat gebied biedt alle mogelijkheden  om een dergelijke voorziening daar te realiseren.   

De Muyskenlaan moet een mooi rustig stuk groen blijven, geheel passend bij  de sfeer van begraafplaats Jaffa.  Fractie Stadsbelangen-Delft

Verplaatsen Bloemenmarkt niet verstandig

Op dinsdag 5 september as. wordt in de commissie EMCR het voorstel  besproken om al dan niet in te gaan op de nadrukkelijke wens van de  bloemenhandelaren  om de bloemenmarkt te verplaatsen van de Hippolytusbuurt naar de  Brabantse Turfmarkt.

De afgelopen jaren is het bezoekersaantal en daarmee ook de omzet voor veel  ondernemers in het noordelijk winkelgebied van de binnenstad behoorlijk  teruggelopen.  Het door de gemeente ingezette autoluwbeleid in de afgelopen jaren heeft  hieraan zeker een negatieve bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de gemeente te  weinig  inspanningen geleverd om dit gebied economisch interessant te houden.

Ook door het verdwijnen van het postkantoor op de Hippolytusbuurt is dit  gebied voor veel bezoekers minder aantrekkelijk geworden. Maar er zijn ook nog  meer  oorzaken te bedenken. Tegenwoordig kan men overal bloemen kopen. In de supermarkt, bij de benzinepomp en niet te vergeten de grote intratuinen.    Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de bloemenhandelaren van de  Hippolytusbuurt weg willen en liever naar een plek willen verhuizen waar  in  ieder geval meer bezoekers komen en waar zij mogelijk meer omzet kunnen  halen.

Toch heeft Stadsbelangen twijfels of het wel verstandig is om akkoord te gaan met de wens van de bloemenhandelaren. Met het verdwijnen van de  bloemenmarkt op de Hippolytusbuurt zou niet alleen een echte Delftse traditie worden doorbroken, maar zou dit ook wel eens de nekslag kunnen  betekenen voor het noordelijk winkelgebied.

Stadsbelangen zou graag zien dat de verantwoordelijke wethouder met een pakket van maatregelen komt om het noordelijk winkelgebied weer  aantrekkelijker te maken. Hierbij zou je kunnen denken aan financiële  maatregelen ten gunste van de bloemenhandelaren. Ook zou de discussie over de wekelijkse donderdag markt bij deze discussie betrokken  kunnen worden.    Hoewel Stadsbelangen in principe geen voorstander is om de wekelijkse  markt te verplaatsen, zou een denkrichting kunnen zijn om verplaatsing van de wekelijks markt naar het noordelijk winkelgebied te overwegen. Daarmee zou dit gedeelte van de stad weer aantrekkelijker kunnen worden voor bezoekers en hoeven horeca ondernemers op de markt niet elke week  hun terras af te breken en een dag later weer op te bouwen.

Deze denkrichting zal zeker de nodige “emotionele” discussies oproepen. Voorop staat in ieder geval de belangen van het noordelijk winkelgebied en zeker ook de belangen van de bloemenhandelaren. Niets doen is zeker niet  de oplossing. Stadsbelangen is benieuwd naar de discussie in de commissie en vooral ook welke bereidheid het college heeft om van het noordelijke winkelgebied weer een echt Delfts winkelgebied te maken. Fractie Stadsbelangen-Delft