Extra ruimte stimuleringssubsidie

Nadat de meerderheid van de gemeenteraad tijdens de Begrotingsbehandeling in november 2018 een motie voor extra stimuleringssubsidie van onze fractie afwees, heeft Stadsbelangen Delft bij de behandeling van het Bestuursprogamma gemeend wederom een motie in te dienen. Dit keer met succes! Een grote meerderheid van de raad diende onze motie mee in of steunde deze.
Meer lezen

Bestuursprogramma: Welkom in Utopia

Half december 2018 heeft het college eindelijk het bestuursprogramma 2018-2022 gepresenteerd. De agenda Delft 2040 vormde hierbij de leidraad. Jammer dat wij zo lang hebben moeten wachten op dit programma van deze coalitie. Wij vermoeden dat verkiezingen, de formatie van het college en de gesprekken met de stad en raad daar verantwoordelijk voor zijn. Het college probeert hierbij de nadruk te leggen op vijf noodzakelijke opgaven, zoals een stevige basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie.
Meer lezen

Samenvatting inbreng Bestuursprogr.

bestuursHet was een bijzondere dag op 14 oktober jl. bij de behandeling in de gemeenteraad van het bestuursprogramma 2011-2014. Die dag de installatie van een nieuw kabinet samengesteld volgens de formule van de zogenaamde ‘ziekenhuisvariant’ en een kabinet dat de mogelijkheid van tweedeling in onze maatschappij gedoogd. Een enorm risico. Wat dit gaat betekenen voor ons land zal moeten blijken. Ook als het gaat om het bestuursprogramma van dit college als uitwerking van het coalitieakkoord. Wij horen graag of het college al een reactie kan geven op de vraag of de kabinetsplannen en het gedoogakkoord consequenties hebben voor dit bestuursprogramma. Moet Delft hierdoor meer of minder gaan bezuinigen in de komende jaren of is 30 miljoen toereikend. 

Hoewel het niet aan onze fractie is om een akkoord te geven op dit programma, het is immers een ‘coalitiefeestje’, vinden wij in het bestuursprogramma diverse zaken terug die wij ook hebben aangegeven in eerdere discussies, zoals bereikbaarheid stad, minder ambtenaren (mager ingevuld), zo veel mogelijk de lasten van inwoners ontzien (kan nog beter). Maar ook worden zaken summier of helemaal niet genoemd. 

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de stad, gaat het college pas in 2011 een masterplan maken. Dat moet toch sneller worden opgepakt gezien de huidige situatie. Vooral in de binnenstad.  Hierbij zien wij dat het vooral gaat over fietsen en Stadsbelangen heeft het niet alleen over fietsen als het gaat om de bereikbaarheid van onze stad. Het gaat ook over voetgangers, bezoekers, autoverkeer en parkeerplekken. 

De plannen rond het buurt- en wijkwerk zijn bijzonder te noemen. Een herhaling van de situatie 1994-1998. Ook toen bezuinigingen en enkele buurthuizen dicht. Onder aanvoering van de PvdA en Groen Links kwam hele stad in rep en roer. De buurthuizen stegen onder aanvoering van diezelfde partijen de afgelopen jaren uit de grond, bakken geld werd uitgegeven en nu onder verantwoordelijkheid van diezelfde partijen een paar buurthuizen dicht. Graag horen wij van het college welke buurthuizen gesloten moeten worden. Het lijkt onze fractie dat duidelijkheid voor de inwoners gewenst is. 

Het uitstellen van projecten om bezuinigingen te realiseren vinden wij mager ingevuld. Wij hadden gehoopt dat u bijvoorbeeld had laten zien welke bezuiniging er gerealiseerd zou kunnen worden door het uitstellen of zelfs afzien van bijvoorbeeld de versmalling aan de Voorhofdreef. Ook zien wij geen intentie om te bekijken of de kosten voor het Nieuw Stadskantoor naar beneden kunnen worden bijgesteld.  

Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit college kiest om het huisvuil eenmaal in de veertien dagen op te halen. Ziet het college dagelijks/wekelijks de troep wel op straat? In de binnenstad moet men op sommige plaatsen nog steeds met vuilniszakken werken en de ondergrondse vuilcontainers kunnen het wekelijkse vuil niet eens aan. Wat Stadsbelangen betreft gaat dit voornemen van tafel. 

Het college kiest ook voor een open dialoog met inwoners en instanties in onze stad. Bijzonder was de inspraak van theater de Veste afgelopen maandag. Dhr. Bartels van theater de Veste refereerde tijdens de Algemene Commissie van 4 oktober jl. aan een bijeenkomst met het college in juni jl. Als dit een voorbode is van hoe het college de dialoog met de stad wil voeren, dan wordt het de komende tijd niet alleen financieel zwaar weer, maar ook bestuurlijk. Voor wat betreft cultuur ziet onze fractie liever minder cultuurweekenden en minder bezuinigingen op DOK en theater de Veste. 

Bij de Algemene Beschouwingen in het kader van de programmabegroting 2011-2014 zal onze fractie op een aantal zaken dmv moties en mogelijk amendementen terugkomen.

Fractie Stadsbelangen

Toon van het debat

MuzieknootDe commissie Algemeen van 19 augustus jl. stond in het teken van de komende bezuinigingen van 30 miljoen euro, hervormingen en investeringen. Het college wilde van de gemeenteraad horen welke ideeën er bij de raad leefden over hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het bestuursprogramma. Het college is voornemens om op 17 september 2010 het bestuursprogramma te presenteren. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om als raad met elkaar het debat te voeren over de invulling van het bestuursprogramma.

De grootste partij in onze stad (D66) nam het voortouw in de discussie en verbaasde met een korte algemene verklaring verwijzend naar het coaltieakkoord met als afsluiting dat men benieuwd was naar de inbreng van de oppositie. De oppositiepartijen waren immers niet betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen?

Een vreemde gang van zaken. Het college wil van de raad horen welke ideeën er leven en vervolgens zegt de grootste coalitiepartij: ‘wij wachten het bestuursprogramma af en zijn vanavond benieuwd wat de oppositie voor  ideeën heeft.’ Op zichzelf mag D66 dat vinden, maar door deze oppstelling was de toon voor het debat, dat geen debat werd, gezet.

Stadsbelangen heeft haar ongenoegen over deze opstelling laten blijken en kreeg later het verwijt van de heer Damen (PvdA) dat wij de negatieve toon voor deze avond zouden hebben gezet. Een omkering van de feitelijke situatie. Niet Stadsbelangen, maar D66 zette de toon van deze avond. De coalitiepartijen wilden hun kruit droog houden tot 17 september a.s. en waren kennelijk alleen naar de algemene commissie gekomen om te horen wat de oppositiepartijen willen. Hoezo dualisme in Delft?

Stadsbelangen heeft het college meegegeven dat de bezetting van de ambtelijke organisatie onderdeel moet worden van de bezuinigingsoperatie. Wij zijn er nog steeds van overtuigd, dat Delft qua bezetting veel vlees op het bot heeft. In het verlengde daarvan kan dan ook worden bezien of de kosten, die gemoeid zijn met de bouw van het nieuwe stadskantoor, een tandje lager kunnen. De geplande versmalling aan de Voorhofdreef zou heroverwogen en voorlopig uitgesteld kunnen worden. Gemeentelijke taken zouden afgestoten kunnen worden, het afschaffen van zinloze uitgaven zoals bijvoorbeeld subsidies voor straatfeestjes, scherper en vooral realistischer begroten, herijken van bestemmingsreserves waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Allemaal zaken die kunnen leiden tot de noodzakelijke bezuinigingen van 30 miljoen euro in de komende jaren. Maar ook een voorzichtige pas op de plaats met het bedenken van nieuwe investeringen. Eerst maar zorgen dat de lopende bouwprojecten succesvol en binnen de vastgestelde financiële kaders worden afgerond. 

Stadsbelangen wil in ieder geval niet dat er bezuinigd wordt op de bereikbaarheid van onze stad, niet op de portefeuille Veiligheid en ook niet op aansprekende culturele evenementen zoals bijvoorbeeld de Mooi Weer Spelen en de Delftse Taptoe.

Na de teleurstellende commissieavond, waarbij niet de oppositie, maar vooral de coalitiepartijen de negatieve toon zetten, is Stadsbelangen benieuwd naar wat terug gevonden kan worden van de inbreng van de oppositiepartijen in het bestuursprogramma. Wordt vervolgd op en na 17 september as. 

Fractie Stadsbelangen Delft